Zondag Sexagesima

zondag, 4 februari, 2024 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor zondag Sexagesima

(de tweede zondag van de Paaskring)

 

4 februari 2024

 

 

Een zaaier ging uit om te zaaien, hij zaaide zo wijd als de wind,
zo wijd als de winden waaien waar niemand een spoor van vindt. 

Voorbereiding 

Orgelspel Franz Tunder - “Komm’ Heiliger Geist, Herre Gott”

Klokluiden 

Lied 208 Nu wordt het licht, de dag breekt aan

 

mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm (met antifoon uit Psalm 44)

 

Voorganger zingt de antifoon:

Waakt op, waarom slaapt Gij, HEER, ontwaak. Verstoot niet voor eeuwig. Sta op, kom ons te hulp. Verlos ons, omwille van uw goedertierenheid.

 

Zingen Psalm 44: 1, 4 en 11

 

Voorganger zingt de antifoon

 

Kyrie

V: Kyriegebed

Gloria 

V: Gloriagebed

   

Groet

 

Zondagsgebed

V: …. door Jezus Christus onze Heer. A: Amen 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen én de groten: geloven is eigenwijs zijn!

 

Lied 923 Wil je wel geloven dat ‘t groeien gaat

(Na dit lied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte)

 

Eerste lezing Joël 2: 12-19

 

Zondagslied 764 Een zaaier ging uit om te zaaien

 

Aankondiging van het Evangelie (gemeente gaat staan)

 

Halleluja (gezongen door de voorganger)

Psalmwoord Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad. Halleluja!

Halleluja (gezongen door allen)

 

Evangelielezing Lucas 8: 4-15

Verkondiging

 

Lied 765 Gij hebt met uw brede gebaren

 

Viering Avondmaal

 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek, tevens orgelspel

Johannes Brahms - “Schmücke dich, o liebe Seele”

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven
 

Voorbeden met gezongen acclamatie:

Stil gebed

Lied 382 O alle gij dorstigen

prefatie

lofprijzing (eindigend met “…de lof van uw heerlijkheid”)
sanctus

 

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Agnus Dei

 

Nodiging en uitdeling

Tijdens de uitdeling klinkt: J.S. Bach - “Schmücke dich, o liebe Seele” (BWV 654)

Vredegroet
 

Na de uitdeling wensen we elkaar in de kring de vrede van Christus

 

V: De vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

Lied voor de zegen (staande) 981 Zolang er mensen zijn op aarde

 

Wegzending


 

Zegen

  

 

Orgelspel: Georg Böhm - Präludium a-Moll

 

Voorganger: ds. Wim van Beek

Kerkenraadslid van dienst: Mies de Vries - Langelaar

Lezingen: Juliette Kreuger

Organist: Gerard Verweij

Camera: Jaco Boersma

Hulpkosters: Nel Merks en fam. Kroesbergen

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • Vandaag is er na afloop van de dienst catechisatie voor jongeren. Meer informatie bij onze pastoraal werker Helen Florijn.

 

  • Het formulier met uw toezegging voor Kerkbalans kunt u inleveren in de box in de Paardenkamer, of per post of e-mail toesturen. Alvast bedankt namens de kerkrentmeesters!

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 11 februari, met als voorganger Elsa Aarsen-Schiering.

  • Donderdag 8 februari is er het Leerhuis over de Bijbel, geleid door Elsa Aarsen-Schiering. Dit begint om 10.00 uur. Allen welkom!