Zondag Tweede Advent

zondag, 4 december, 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de Tweede zondag van de Advent 

4 december 2022 

 

 

Vandaag steken we een adventskaars meer aan 

en we zingen weer een ander kyrie.

In deze dienst, waarin onze stagiair Helen Florijn voorgaat, 

komt naast psalm 80 ook de melodie van lied 452 vaker terug: 

Von Gott will ich nicht lassen

 

 

 

Voorbereiding 

 

muziek:  Von Gott will ich nicht lassen (lied 452)  

D. Buxtehude

klokluiden

 

Lied   452

 

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm (delen uit psalm 80)

 

v: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, 

de Heer zelf komt van ver.

a: Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen. 

Jullie zullen verheugd zijn.

 

v: Hoor ons, herder van Israël, 

die Jozef leidt als een kudde. 

a: U die troont op de cherubs, verschijn in luister 

aan Efraïm, Benjamin en Manasse. 

v: Laat uw kracht ontwaken, 

kom, en red ons. 

a: Leg uw hand op uw beschermeling, 

het mensenkind dat u hebt grootgebracht. 

v: HEER, God van de hemelse machten, 

a: keer ons lot ten goede, 

v: toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 

 

a: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, 

de Heer zelf komt van ver.

  Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen. 

Jullie zullen verheugd zijn.

 

Kyrie, na de Kyrie-oproep

Een kyrie-lied 463: 1, 6, 7 en 8

 

Groet

 

 

Zondagsgebed

V: Door Jezus Christus, onze Heer…

A: … amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen 

 

Ontsteken van de tweede Adventskaars. 

 

 

Als de kinderen de kaarsen aansteken zingen wij daarbij 

strofe 2 uit lied 466

 

Zondagslied 439

 

Eerste lezing Psalm 80:15-20

 

Aankondiging van het evangelie (staan) en psalmwoord:

Halleluja. Toon ons uw trouw, Heer,

en geef ons uw hulp. Halleluja.

 en

 

  Lezing Lucas 21:25-33

  Lofzang

  

  Lied 321

 

Verkondiging

  

       Lied 462

 

 

Gebeden en zegen

 

Collecte Tevens klavecimbel muziek: Aria “Spagnoletta” (16e eeuw, Susannevan Soldt manuscript, naar Von Gott will ich nicht lassen

 

Gebed over de gaven

Voorbeden met de acclamatie

                     

Stil gebed

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Lied voor de zegen (staande) 448: 1, 3 en 9

 

Zegen

A:      

 

  Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen, D. Buxtehude

 

Voorgangster:   Helen Florijn

Kerkenraadslid: Ann Lemmers

Lezingen door: Anne Toussaint-Hantsveit

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema- van den Berg 

Illustratie: Psalm 80, anonieme ‘artists impression’

 

-  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

- Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

  • Volgende week geen ochtenddienst maar een vesper om 16.00 uur, nadien o.a. warme wijn, zie ook de opgavestroken om een bijdrage in de hapjes te verzorgen!