Zondag Vierde Advent

zondag, 18 december, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de Vierde zondag van Advent

18 december 2022

 

 

Welkom in deze dienst van de Vierde Advent. In deze Adventsweken, op weg naar Kerst, zingen we steeds een ander Kyrie (het Gloria klinkt pas weer op Kerst). 

Vandaag horen we van zangen over ‘vertrouwen’ en ‘opgeheven worden’. Zij klinken al in de Bijbel, maar in onze tijd mogen deze en vergelijkbare zangen de toon zetten.

 

Voorbereiding 

orgelspel ccccccccccccccccc

klokluiden 

zingen lied 444 

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm (psalm 19) 

v: Hemel laat gerechtigheid neer regenen, 

laat haar neerstromen uit de wolken, 

a: en laat de aarde zich openen 

en ook het recht doen ontspruiten.

 

 v: De hemel verhaalt van Gods majesteit, 

         het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 

a:     de dag zegt het voort aan de dag die komt, 

        de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 

v:  Toch wordt er niets gezegd, geen woord 

       gehoord, het is een spraak zonder klank. 

a:    Over heel de aarde gaat hun stem, 

        tot aan het einde van de wereld hun taal.

v:    Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon: 

a:    een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, 

        een held die vrolijk voort-rent op zijn weg. 

 

v: Hemel laat gerechtigheid neer regenen, 

laat haar neerstromen uit de wolken, 

a: en laat de aarde zich openen 

en ook het recht doen ontspruiten.

 

Kyriegebed, eindigend met: Kyrie eleison.

Kyrie

groet

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

De Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

Ontsteken van de vierde Adventskaars. 

 

Wij zingen daarbij: 466:4

 

Zondagslied 437

Allen 1   3   5 en 6

Mannen        2

vrouwen             4

 

Eerste lezing 1 Samuel 10: 17-24

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

Psalmwoord Halleluja. Kom, Heer, en toef niet langer, kom uw volk bevrijden. Halleluja.

 

Evangelielezing Lucas 1:26-46a

Wij zingen (met Maria) de verzen 46b tot en met 57 met lied 157a

Slot van de lezing Lucas 1:56 

 

Lofzang

 

Lied 443

 

Verkondiging 

 

Lied 462 op de melodie van lied 730

 

Gebeden en zegen

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel ccccccccccccccccccccccccc

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

Stil gebed

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Lied voor de zegen (staande) 445 

 

Zegen

A:

 

Orgelspel ccccccccccccccccccccccccc

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks -Knetsch

Lezingen: Juliette Luisman

Kinderkerk: Marjolijn Kroesbergen

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg 

Camerabediening: Sheila Lont

Illustratie: RvR uit L

Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift 

of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

- Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

- Aansluitend is er in en met de gemeente overleg over de invulling van een profiel voor een aan te trekken predikant of kerkelijk werker voor tijdens de detachering van Martin van Wijngaarden aan de VU (1 september 2022- 1 september 2024, halftijds). Dit gesprek dat geleid wordt door de president van de Lutherse Synode, Andreas Wöhle, begint om 12.00 uur en duurt tot uiterlijk 14.00 uur. 

 

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

 

Volgende diensten 

  • 24 december, Kerstavond, Seht!, een Duitstalige dienst om 17.00 uur in de Duitse kerk aan de ’s Gravendijkwal

  • 25 december, Kerstmorgen, Vreugde voor de wereld, samen met de Duitse gemeente, viering Heilig Avondmaal, met medewerking van de AndreasCantorij en instrumentalisten; onder andere de cantate van D. Buxtehude In Dulci Jubilo

(de Duitse predikant is ziek, Martin van Wijngaarden zal in beide diensten alleen voorgaan)

  • 1 januari, Naamgeving van Christus, viering Heilig Avondmaal, Martin van Wijngaarden met medewerking van leden van de AndreasCantorij. Onder andere klinkt de lofzang van Simeon in een zetting voor sopraan, fluit en orgel van G. Burgon, nadien nieuwjaarsreceptie

 

En:

26 december, 17.00 uur Tweede Kerstdag

  • Een gezellige kerstmaaltijd, aanmelding bij de pastorie. Niemand hoeft met Kerst alleen te zitten, ook voor vervoer kan gezorgd worden!