De Kerkenraad vergaderde

Maandag 11 september vergaderde de kerkenraad. Aan de orde kwamen onder andere de personele bezetting van de kerkenraad: momenteel is er een vacature voor een jeugdouderling en is de diaconie op zoek naar een diaken en een administrateur. Voor het notuleerwerk van de vergaderingen van de Kerkenraad hebben wij in de persoon van Christine Postema een prima aanvulling voor het secretariaat gekregen, dat Sharon Winklaar voor het overige gedeelte voor haar rekening blijft nemen. Mochte u belangstelling hebben voor een van de vacatures in de kerkenraad, dan kunt u contact opnemen met Liande Groeneveld (jeugdouderling) of Arnold Filius (diaconie)

Verder kwam aan de orde het Kring- en verenigingswerk voor de komende tijd: er zijn trekkers binnen de kerkenraad aangewezen en alle activiteiten zullen zoveel mogelijk doorgang blijven vinden, al zal in een aantal gevallen de frequentie minder groot zijn dan u gewend bent. Vanuit de ouderlingen kunt u binnekort een oproep verwachten voor vrijwilligers die kunnen helpen bij de organisatie van een aantal grotere activiteiten, zoals het Een Hapjes Buffet ,de Nieuwjaarsreceptie, etc.

Van de Synode ontvingen wij een hulpvraag met betrekking tot een van onze buurgemeenten. Binnenkort heeft een afvaardiging van het DB overleg over de aard van de hulpvraag en gaan wij met de kerkenraad bezien wat wij daarin kunnen betekenen.

Belangrijk aandachtspunt was uiteraard ook het beroepingswerk: aan de hand van een lijvig handboek van de PKN is een stappenplan opgesteld. Allerleerst moeten er een aantal randvoorwaardelijke zaken geregld worden met de Classis; daarnaast hebben wij een mogelijke kandidaat-consulent gepolst of deze bereid is deze rol op zich te nemen, binnenkort verwachten wij zijn reactie en zullen u als gemeente direct informeren. Verder zal de kerkenraad zich op korte termijn aan de hand van het huidige beleidsplan beraden op de koers die wij als gemeente voor de komende 5 tot 10 jaar voor ons zien. Aan de hand hiervan kan dan ook een profiel geschetst worden van de predikant die wij daarbij zoeken. Uiteraard zult u daar als gemeente ook nauw bij betrokken worden en kunt u tijdens een gemeentebijeenkomst na afloop van de dienst uw input leveren op het opgestelde plan en bijbehorend profiel. Het resultaat van beide sessies zal de basis vormen voor het vastgestelde profiel van onze nieuw te beroepn predikant en de daarbij behorende vacaturetekst.