De Kerkenraad vergaderde 

Op 13 november j.l. kwam de Kerkenraad bij elkaar. Wij verwelkomden twee nieuwe gezichten: Christine Postema, die als notulist de Kerkenraad komt versterken, en onze consulent, Fulco Timmers. 

Op de agenda stonden diverse zaken die onze aandacht vroegen, zoals een verzoek van de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum om akkoord te gaan met de naamswijziging naar Protestantse Gemeente Rotterdam Centrum. De Kerkenraad kon zich daar wel in vinden, met de kanttekening dat wij daarmee geen fusietraject willen aangaan. 

Ook de kwestie van de vraag vanuit de Synode rond ondersteuning van de ELG Dordrecht kwam aan de orde: Rotterdam staat daar niet afwijzend tegenover, maar wil graag duidelijkheid over de vraag hoe de ELG Dordrecht hier zelf in staat, alvorens daar stappen in te nemen. 

De Kerkenraad heeft unaniem ingestemd met de benoeming van Fulco Timmers als consulent voor onze gemeente. Fulco heeft kort iets over zijn achtergrond vertelt en zijn rol in het beroepingswerk en de vacaturetijd. Meer hierover kunt u lezen in de Nieuwsbrief die binnenkort verschijnt. 

Op de agenda stonden ook de begrotingen van Kerkrentmeesters en Diaconie. Door de huidige vacature ziet de begroting van Kerkrentmeesters er iets anders uit dan andere jaren en zal er wat meer aandacht besteed kunnen worden aan het broodnodige onderhoud van de gebouwen. Beide begrotingen zijn ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van vragen uit de gemeente over de wijze van Avondmaalsviering (wel of niet gebruik maken van de Grote beker, dan wel alleen kleine bekertjes) is afgesproken dat wij bij de viering van het Avondmaal teruggaan naar de situatie zoals die voor Corona bestond: er zijn kleine bekertjes beschikbaar voor wie daar gebruik van wil maken en daarnaast is er de grote beker voor wie daar gebruik van wil maken. 

Tot slot kwamen nog wat organisatorische zaken aan de orde: er is hulp nodig bij het rondbrengen van de kerstattenties en het versieren van de kerstboom, oproep volgt in de Nieuwsbrief en op de Website. Verder zal er dit jaar op Tweede Kerstdag een High Tea worden georganiseerd voor gemeenteleden die het fijn vinden om met anderen samen de Kerstgedachte te vieren, meer hierover in de Nieuwsbrief