De kerkenraad vergaderde

Maandag 15 januari hebben wij als kerkenraad onze eerste vergadering in het nieuwe jaar en met ons nieuwe kerkenraadslid, Laura Lindhout, gehouden.  

Aan de orde was o.a. het beroepingswerk. Onze consulent Fulco Timmers gaf een korte terugblik op de brainstormsessie die de Kerkenraad op 13 januari heeft gehouden en schetste de planning voor de vervolgstappen: na de gemeentevergadering van 3 februari zal de kerkenraad een beroepingscommissie benoemen, bestaande uit een vertegenwoordiging uit onze gemeente en een Kerkenraadslid. Wilt u deel uitmaken van de beroepingscommissie, dan kunt u zich aanmelden, de kerkenraad streeft naar een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van onze gemeente. 

Verder konden Kerkrentmeesters en Diakenen melden dat beide begrotingen door het College van Beheerszaken zijn goedgekeurd, waarmee ook ingestemd is met de verhoging van de diaconale bijdrage aan het pastoraat in de gemeente. 

De terugblik op de Kerstdiensten en alles daar omheen was heel positief: het waren mooie diensten, er waren veel complimenten en ook de kerstattenties werden breed op prijs gesteld.  

Een ander punt dat aan de orde kwam was de zomersluiting van onze kerk. Unaniem was de kerkenraad van oordeel dat wij ernaar moeten streven om de kerk zoveel mogelijk open te houden. Dat betekent dat ook voor de drie weken die voor de zomersluiting gepland stonden gezocht zal worden naar een gastvoorganger en als dat niet lukt, zal de kerkenraad zorgdragen voor een metten dienst. De drie weken sluiting werden vaak ook gebruikt voor onderhoud aan de kerkruimte: mocht het nodig zijn, dan zullen we in geval van nood uitwijken naar een van de andere ruimtes van de kerk of, bij mooi weer, het Katharinahofje. 

Tot slot hebben we nog kort vooruitgeblikt naar de Paastijd: de diensten zullen in samenspraak met onze pastoraal werkende Helen Florijn en onze consulent Fulco Timmers worden voorbereid en ook over een invulling van de versoberingsmaaltijden wordt nagedacht. U hoort hier nader over zodra er meer bekend is.