De Kerkenraad vergaderde

Maandag 11 maart vergaderde de kerkenraad. Belangrijkste punt op de agenda was uiteraard het beroepingswerk.

Onze consulent, Ds Fulco Timmers, deelde mee dat hij terugtreedt als consulent van onze gemeente. De reden hiervoor is, dat hij zich beroepbaar wil stellen voor onze gemeente, en dat is niet verenigbaar met het consulentschap. Gelukkig hebben wij Ds Erwin de Fouw (ELG Den Haag) bereid gevonden de taken over te nemen. Ds Timmers rondt wel het visietraject met de gemeente af en blijft de coaching van onze pastoraal werkende verzorgen.

Het door Ds Timmers gepresenteerde visiedocument is, met een paar kleine aanvullingen, vastgesteld en zal binnenkort in een nieuwsbrief special rond het beroepingswerk aan de gemeente worden toegestuurd en in de kerk beschikbaar worden gesteld.

Kerkrentmeesters hebben de meerjarenbegroting gepresenteerd, die nodig is om toestemming te verkrijgen om een predikant te beroepen. De begroting is vastgesteld en nu kan de benodigde solvabiliteitsverklaring worden aangevraagd bij de Classis.

Omdat aan de oproep om zitting te nemen in de beroepingscommissie weinig gehoor was gegeven, zijn een aantal mensen benaderd, die inmiddels hebben toegezegd zitting te willen nemen in de commissie. De kerkenraad is akkoord gegaan met de voorgestelde namen en de betrokkenen zullen binnenkort een uitnodiging krijgen voor een eerste bijeenkomst.

 

De kerkenraad heeft verder het voornemen uitgesproken om in het seizoen 2024-2025 als gemeente deel te nemen aan de cursus Leren van Luther. Deze cursus bestaat uit 4 cursusavonden, die rond een bepaald thema worden gegeven. Te zijner tijd zal via de Kleine Andreas en de Nieuwsbrief meer informatie gegeven worden.

 

De ouderlingen hebben zich, onder leiding van de jeugdouderling, gebogen over een update van het materiaal voor de Kinderkerk. De bedoeling is dat er geput wordt uit aanwezig en nieuw materiaal en dat een en ander ook aansluit op het Luthers leesrooster. Uitgangspunt is dat het materiaal digitaal beschikbaar komt voor de leiding van de Kinderkerk.