De Kerkenraad vergaderde

Woensdag 22 mei vergaderde de Kerkenraad voor de eerste keer met de nieuwe consulent, Erwin de Fouw. Na opening van de vergadering stelde hij zich kort voor en gaf vervolgens een toelichting op de stand van het beroepingswerk: de beroepingscommissie is inmiddels aan de slag, gemeenteleden hebben input kunnen leveren voor de profielschets en zij hebben namen kunnen voordragen van kandidaten die zij geschikt achten als predikant voor onze gemeente. Met dat alles is de commissie aan de slag gegaan en dat heeft geresulteerd in een concept vacaturetekst, die met een paar kleine aanpassingen vastgesteld is door de kerkenraad. De commissie heeft ook een tijdpad geschetst, waarbij toegewerkt wordt naar de intrede van de nieuwe predikant begin januari 2025. 

Een ander belangrijk punt op de agenda vormden de jaarstukken van Kerkrentmeesters, Diaconie en het Weeshuisfonds. Alle jaarrekeningen zijn goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering en zullen, met uitzondering van de jaarrekening van het Weeshuisfonds, gepresenteerd worden aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). 

De kerkenraad heeft vervolgens ingestemd met de voordracht van Rudi Ruigendijk als lid van het bestuur van het Weeshuisfonds namens de Kerkenraad. Omdat de huidige voorzitter, de heer Hans Spliethoff, voornemens is eind dit jaar terug te treden, zal Rudi te zijner tijd deze functie gaan invullen. 

Jeroen van Velzen en Mies Langelaar hebben een gesprek gehad met de kerkenraad van de ELG Dordrecht en gaven een terugkoppeling van dit gesprek. Dordrecht wil graag als huisgemeente van de ELG Rotterdam verder gaan. Wij hebben als Rotterdamse gemeente aangegeven dat wij daar welwillende tegenover staan, maar dat twee zaken voor ons helder in de onderhandelingen moeten zijn: wij kunnen geen bestuurskracht leveren voor Dordrecht en er moet een oplossing voor het gebouw worden gevonden, want het beheer en onderhoud van een monumentaal pand als de kerk van Dordrecht past niet bij de financiële situatie van Rotterdam. Mevrouw Span, die namens de Synodale Commissie Dordrecht begeleid in dit traject, heeft toegezegd een conceptovereenkomst op te stellen, waarin met deze punten rekening wordt gehouden. In afwachting daarvan volgen wij het proces met belangstelling. 

Tot slot hebben wij wat lopende zaken besproken, waaronder de planning van Luthers Bruiloft als afsluiting van het seizoen, waarvoor de datum 23 juni is vastgesteld. Verder is het zomerreces besproken: zoals het er nu uitziet zullen de 3 zondagen ingevuld worden met een aangepaste dienst, maar iedereen is welkom op zondag