Agenda

februari 2024

  zo ma di wo do vr za
5
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
6
4
5
6
7
8
9
10
10:30
Zondag Sexagesima

zondag, 4 februari, 2024 - 10:30

Zondag Sexagesima

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor zondag Sexagesima

(de tweede zondag van de Paaskring)

 

4 februari 2024

 

 

Een zaaier ging uit om te zaaien, hij zaaide zo wijd als de wind,
zo wijd als de winden waaien waar niemand een spoor van vindt. 

Voorbereiding 

Orgelspel Franz Tunder - “Komm’ Heiliger Geist, Herre Gott”

Klokluiden 

Lied 208 Nu wordt het licht, de dag breekt aan

 

mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm (met antifoon uit Psalm 44)

 

Voorganger zingt de antifoon:

Waakt op, waarom slaapt Gij, HEER, ontwaak. Verstoot niet voor eeuwig. Sta op, kom ons te hulp. Verlos ons, omwille van uw goedertierenheid.

 

Zingen Psalm 44: 1, 4 en 11

 

Voorganger zingt de antifoon

 

Kyrie

V: Kyriegebed

Gloria 

V: Gloriagebed

   

Groet

 

Zondagsgebed

V: …. door Jezus Christus onze Heer. A: Amen 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen én de groten: geloven is eigenwijs zijn!

 

Lied 923 Wil je wel geloven dat ‘t groeien gaat

(Na dit lied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte)

 

Eerste lezing Joël 2: 12-19

 

Zondagslied 764 Een zaaier ging uit om te zaaien

 

Aankondiging van het Evangelie (gemeente gaat staan)

 

Halleluja (gezongen door de voorganger)

Psalmwoord Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad. Halleluja!

Halleluja (gezongen door allen)

 

Evangelielezing Lucas 8: 4-15

Verkondiging

 

Lied 765 Gij hebt met uw brede gebaren

 

Viering Avondmaal

 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek, tevens orgelspel

Johannes Brahms - “Schmücke dich, o liebe Seele”

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven
 

Voorbeden met gezongen acclamatie:

Stil gebed

Lied 382 O alle gij dorstigen

prefatie

lofprijzing (eindigend met “…de lof van uw heerlijkheid”)
sanctus

 

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Agnus Dei

 

Nodiging en uitdeling

Tijdens de uitdeling klinkt: J.S. Bach - “Schmücke dich, o liebe Seele” (BWV 654)

Vredegroet
 

Na de uitdeling wensen we elkaar in de kring de vrede van Christus

 

V: De vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

Lied voor de zegen (staande) 981 Zolang er mensen zijn op aarde

 

Wegzending


 

Zegen

  

 

Orgelspel: Georg Böhm - Präludium a-Moll

 

Voorganger: ds. Wim van Beek

Kerkenraadslid van dienst: Mies de Vries - Langelaar

Lezingen: Juliette Kreuger

Organist: Gerard Verweij

Camera: Jaco Boersma

Hulpkosters: Nel Merks en fam. Kroesbergen

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 

 

 • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

 • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

 • Vandaag is er na afloop van de dienst catechisatie voor jongeren. Meer informatie bij onze pastoraal werker Helen Florijn.

 

 • Het formulier met uw toezegging voor Kerkbalans kunt u inleveren in de box in de Paardenkamer, of per post of e-mail toesturen. Alvast bedankt namens de kerkrentmeesters!

 

 • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 11 februari, met als voorganger Elsa Aarsen-Schiering.

 • Donderdag 8 februari is er het Leerhuis over de Bijbel, geleid door Elsa Aarsen-Schiering. Dit begint om 10.00 uur. Allen welkom!

 
 
 
 
10:00
Leerhuis

donderdag, 8 februari, 2024 - 10:00

Leerhuis

»

 
 
 
7
11
12
13
14
15
16
17
10:30
Zondag Quinquagesima

zondag, 11 februari, 2024 - 10:30

Zondag Quinquagesima

» Esto Mihi

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

voor zondag Quinquagesima

(de derde zondag van de Paaskring)

 

11 februari 2024

 

Afbeelding met verven, kleding, kunst, Menselijk gezicht</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Deze zondag heet ook wel ‘Esto Mihi’, de beginwoorden in het Latijn van de antifoon voor deze zondag: ‘Wees voor mij een rots…’.

 

Voorbereiding

Orgelspel: (naar Lied 909, zondagslied)    
Was Gott tut, daß ist wohlgetan (J. Pachelbel)

 

Klokluiden

Psalm 150: 1 en 2 Loof God, loof Hem overal

 

Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 31) met antifoon

 

V: Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam.

 

Zingen Psalm 31: 1, 2 en 3
(allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

 

A: Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam.

 

Kyrie

V: Kyriegebed

Gloria

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen.

 

De Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied 909: 1, 2 en 3 Wat God doet, dat is welgedaan

Eerste lezing: Psalmen 31: 1-10, 15-17

 

Lied 320: 1, 2, 3 en 5 Wie oren om te horen heeft

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel. Halleluja. (Psalm 31:8)

 

Evangelielezing: Marcus 1: 29-31

 

Credo Geloofsbelijdenis van Nicea (staan)

 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,

Maker van hemel en aarde,

van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Heer Jezus Christus,

de eniggeboren Zoon van God,

uit de Vader geboren voor alle eeuwen,

licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God,

geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader:
door wie alle dingen geworden zijn;

die om ons mensen en om ons behoud
is neergedaald uit de hemelen,

en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria,

en is mens geworden; 

die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, 

geleden heeft en begraven is

en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften;

is opgevaren naar de hemelen

en zit aan de rechterhand van de Vader,

en die zal wederkomen in heerlijkheid,
om te oordelen levenden en doden;
en zijn rijk zal geen einde hebben.

En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt,

die voortkomt uit de Vader en de Zoon,

die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten;

in één, heilige, katholieke en apostolische kerk;

wij belijden één doop tot vergeving van zonden;

wij verwachten de opstanding der doden

en het leven in de wereld die komt.

Amen

 

Verkondiging

 

Lied 422: 1, 2 en 3 Laat de woorden die wij hoorden

 

Gebeden en zegen

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: M. Reger “Seelenbrautigam” (Jezus, ga ons voor)

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Wegzending en zegen

Lied voor de zegen: Lied 835: 1, 2, 3 en 4  Jezus ga ons voor

 

Zegen

 

Orgelmuziek: J.Chr. Kellner bew. ‘Was Gott tut, daß ist wohlgetan’

 

Voorganger: Elsa Aarsen-Schiering

Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

Lector: Dorine de Koning

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

 • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

 • De volgende dienst in deze kerk is op zondag Invocavit, de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Met als voorganger onze pastoraal werker Helen Florijn. 

 • In de Veertigdagentijd is er elke zondag na de dienst ‘Soep op zondag’. In een gezellige sfeer, bij een kop soep met brood, praten we met elkaar na over de dienst. Vindt u het leuk om een keer de soep klaar te maken? Neem dan contact op met Lianda Groeneveld.

 

 • We zijn door ‘Goud van Noord’ uitgenodigd voor de Aswoensdag-viering in de Bergsingelkerk. Woensdag 14 februari om 19.30 uur.
   

 
 
 
10:30
Koffiezoom

woensdag, 14 februari, 2024 - 10:30

Koffiezoom

»

Extra Koffiezoom rond de brainstorm "Waar staan wij als gemeente" Aanmelden bij Hellen Blanca: hellen_blanca@hotmail.com

 

 
19:30
Aswoensdagviering Bergsingelkerk

woensdag, 14 februari, 2024 - 19:30

Aswoensdagviering Bergsingelkerk

»

Goud van Noord heeft onze gemeente uitgenodigd deel te nemen aan de Aswoensdag-viering in de Bergsingelkerk

 
 
 
 
8
18
19
20
21
22
23
24
10:30
Zondag Invocavit

zondag, 18 februari, 2024 - 10:30

Zondag Invocavit

»

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst voor zondag Invocavit

de eerste zondag van de Veertigdagentijd

 

18 februari 2024

 

 

Allen van harte welkom in de Andreaskerk op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd. Vandaag horen we over het weerstaan van verleidingen, versobering en bemoediging. Jezus Christus gaat ons daarin voor.

 

Orgelspel: improvisatie Lied 536

 

Klokluiden

 

Lied 536

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 91) met antifoon

 

V: Roep je Mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn,

je bevrijden en met roem overladen.

 

Zingen Psalmlied 91a: 1 en 2
(allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

 

A: Roep je Mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je
      zijn, je bevrijden en met roem overladen.

 

 

V: Kyrie-oproep

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

 

Het ‘Ere zij God in den hoge’ vervalt in de Veertigdagentijd. 

In plaats daarvan zingen we dit ingetogen lied.

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Gesprek met de kinderen

 

Lied 40-dagentijd:

Engelen in de woestijn

zullen voor je zorgen. 

Zo zal God dicht bij je zijn

elke nieuwe morgen.  

 

Eerste lezing: Jesaja 58:1-9

Zondagslied: Lied 898

 

V: (aankondiging van het Evangelie) (staan)

 

In de Veertigdagentijd klinkt er geen Halleluja.

 

Evangelielezing: Matteüs 4:1-11

 

 

Credo Lied 341 (staan)

 

Preek

 

Lied 538: 1 en 4

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: J.N. Hanff - Ein feste Burg ist unser Gott

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 263 (staan)

 

Zegen

 

Orgelmuziek: BWV 537 Fantasia in c mineur

 

Voorganger: Helen Florijn

Kerkenraadslid van dienst: Arnold Filius

Lector: Sheila Lont

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Joel Wildschut

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

 • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
   

 • In de Veertigdagentijd is er elke zondag na de dienst ‘Soep op zondag’. In een gezellige sfeer, bij een kop soep met brood, praten we met elkaar na over de dienst. Vandaag voor de eerste keer! Vindt u het leuk om een keer de soep klaar te maken? Neem dan contact op met Lianda Groeneveld.
   

 • De volgende dienst in deze kerk is op zondag Reminiscere, de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Met als voorganger Erna van Wijngaarden.
   

 
 
 
 
 
 
 
9
25
26
27
28
29
1
2
10:30
Zondag Reminscere

zondag, 25 februari, 2024 - 10:30

Zondag Reminscere

»

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

zondag Reminiscere

de tweede zondag van de Veertigdagentijd

 

25 februari 2024

 

(www.kinderwoorddienst.nl)

 

Vandaag is het de tweede zondag van de 40-dagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen; zondag Reminiscere: gedenk!, uit de introïtuspsalm van vandaag, psalm 25.

 

De lezingen, liederen en gebeden gaan vandaag over de weg van en naar God.

 

 

Orgelspel: M. Weckman - Ach wir armen Sünder (Glorie zij u Christus)

 

Klokluiden

 

Lied 283 In de veelheid van geluiden

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm met antifoon (uit Psalm 25)

 

V: Gedenk uw barmhartigheid Heer, en uw gunstbewijzen,
want die zijn van eeuwigheid.

 

Zingen Psalm 25a  1 en 2

 

(allen herhalen de antifoon na het zingen van de psalm)

A: Gedenk uw barmhartigheid Heer, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid.

 

Kyrie: Lied 300b (voorzang door Lisa Hinfelaar)

Het ‘Ere zij God in den hoge’ vervalt in de Veertigdagentijd. 

In plaats daarvan zingen we dit ingetogen lied.

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

Gesprek met de kinderen

 

Lied 40-dagentijd:

 

Als je goed naar mensen kijkt

zie je iets bijzonders:

in een mens komt God dichtbij,

dat is echt een wonder! 

 

Eerste lezing: Matteüs 15: 21-28

Zondagslied: Lied 941: 1 allen, 2 Voorzang, 3 en 4 allen

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

In de Veertigdagentijd klinkt er geen Halleluja.

 

V: (aankondiging Evangelie)

 

Evangelielezing: Johannes 12: 20-26

 

 

 

Preek

 

Lied 653: 1 allen, 2 Voorzang, 3-7 allen

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: Bewerking over lied 653

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 767

 

Zegen

 

Orgelmuziek: A.P.F. Boëly - “Bin ich gleich von Dir gewichen”

 

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Kerkenraadslid van dienst: Rudi Ruigendijk

Lector: Hellen Blanca

Organist: Niels-Jan van der Hoek
Sopraan: Lisa Hinfelaar

Kinderkerk: Marjolijn Kroesbergen

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Mies Langelaar

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

 • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
   

 • In de Veertigdagentijd is er elke zondag na de dienst ‘Soep op zondag’. In een gezellige sfeer, bij een kop soep met brood, praten we met elkaar na over de dienst. Vandaag voor de tweede keer! Vindt u het leuk om een keer de soep klaar te maken? Neem dan contact op met Lianda Groeneveld.
   

 • De volgende dienst in deze kerk is op 3 maart, zondag Oculi. Op deze derde zondag van de Veertigdagentijd vieren we het Heilig Avondmaal. Met als voorganger onze consulent ds. Fulco Timmers.