Derde zondag na Trinitatis

zondag, 3 juli, 2022 - 10:30

- Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de derde zondag na Trinitatis 

3 juli 2022 

 

 

Als sluiting van ons seizoen, en voorafgaand aan ons gemeentefeest, Luthers Bruiloft, een dienst over het Lam van God

Hoe kijken we tegen het Lam van God aan? Als slachtoffer dat voor ons leed, of als redder en verlosser van de wereld, zoals ook het mozaïek in onze kerk verbeeldt?

We lezen en zingen teksten over hoe het Lam/lam in de Bijbel voorkomt. Dit koppelen we aan de zang uit de Avondmaalsliturgie: het Agnus Dei, Christus Lam van God. 

 

 

Voorbereiding 

 

Orgelspel BWV 232 Messe in h-moll (Hohe Messe) - Agnus Dei

 

Klokluiden

Lied 283

Cantorij 1, allen 2 en 4

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, 

een koorlied naar de psalmen 36 en 57 

(zetting van L. von Beethoven)

 

Gott, deine Güte reicht so weit,

So weit die Wolken gehen;

Du krönst uns mit Barmherzigkeit,

Und eilst, uns beyzustehen.

Herr, meine Burg, mein Fels, mein Hort,

Vernimm mein Flehn, merk auf mein Wort;

Denn ich will vor dir beten!

 

Kyrie 

Na de Kyrie-oproep

 Gloria

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: Door Jezus Christus, onze Heer…

A: … amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Lied 938

 

Zondagslied

Eerste lezing Genesis 22:1-14

 

Cantorijzang M. Praetorius

Siehe das ist Gottes Lamm welches der welt Sünde trägt.

Zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt.

 

Aankondiging van de hoofdlezing het evangelie (staan)

Psalmwoord:

Halleluja. De hemel vertelt van Gods majesteit,

het uitspansel roemt het werk van Zijn handen. Halleluja.

 en

 

Lezing Johannes 1:26-30

Lofzang

Lied   651: 1, 2 en 3

 

Verkondiging  

 

Lied   651: 4, 5, 6 en 7

 

Viering Heilig Avondmaal

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel G.A. Homilius Schmücke dich, o liebe Seele

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden met de acclamatie

Stil gebed

 

Cantorijzang Agnus Dei van H.L. Haszler 

 

prefatie

 

Gezongen lofprijzing  402 b

 

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Agnus Dei

 

Uitdeling

 

Tijdens de uitdeling klinkt Musica sub communione 

J. Dragt - Agnus Dei

 

Vredegroet

V: de Vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

wegzending en zegen 

Lied voor de zegen (staande) 705

 

 

Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,

eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

 

Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk,

ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk!

Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

 

Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer,

heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer.

Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

 

Wegzending

 

Zegen

A:  

 

 

  Enige mededelingen over het verloop van Luthers Bruiloft!

 

  Orgelspel: G.F. Ebhardt - Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld

 

 

 

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Nel Merks-Knetsch

Lezingen door: Sheila Lont

Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

Heidi den Hollander

M.m.v. leden van de AndreasCantorij

Camerabediening: Jaco Boersma

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

Illustraties: voorop: ds Meijer en gemeenteleden

bij de preek: Lucas Cranach jr.

 

-  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

- Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies een bedrag. 

 

 

       

 

Katharina van Bora
    Luthers Bruiloft 12.00 – 15.00 uur

 

12.00 uur Koffie, thee, sap, frisdrank, wijn

12.30 Opening lopend buffet onder zang van AndreasCantorij

13.00 Opening boekenmarkt 

13.30 Tegeltjes schilderen met de kinderen (Erna)

14.00 Quiz o.l.v. Hellen Blanca

14.30 Uitslag quiz, bekendmaking winnaar. Prijsuitreiking 

15.00 Sluiting, uitdeling fruit