Drieëntwintigste Zondag na Trinitatis

zondag, 12 november, 2023 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

voor de 1e zondag van de Voleinding

 

12 november 2023

 

 

Allen van harte welkom in deze dienst! Vandaag, de eerste zondag van de Voleinding, staan we stil bij hoe de maaltijd een plaats krijgt in Gods Koninkrijk.

 

 

Voorbereiding

Orgelspel: J.Pzn Sweelinck - Psalm 23 “Mein Hüter und mein Hirt”

 

Klokluiden

Lied 978

 

Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven

V: Amen.

 

Ingangspsalm (Psalm 23) met antifoon

 

V: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

 

Zingen Psalm 23

A: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

 

Kyrie

V: Kyriegebed

 

Gloria

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen.

 

De Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 748: 1, 2 en 5

 

Eerste lezing: Jesaja 25:6-9

Epistel: Openbaring 21:1-5

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: Halleluja. Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Eeuwige zich over wie hem vrezen. Halleluja.

 

Evangelielezing: Matteüs 5:1-12

 

 

Credo Lied 343 (staan)

 

Verkondiging

 

Lied 211

 

 

Gebeden en zegen

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: BWV 647 Wer nur den lieben Gott laßt walten

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Wegzending en zegen

Lied voor de zegen: 425

 

Zegen

 

Orgelmuziek: BWV 537 Fantasia in c

 

 

Voorganger: Helen Florijn 

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lector: Sheila Lont

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Sheila Lont

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 19 november. Met als voorganger Rachel Wardenaar, predikant in opleiding.