Pinksteren

zondag, 5 juni, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor zondag Pinksteren

5 juni 2022 

 

 

Een nieuwe toren van Babel?

 

Welkom in deze Pinksterdienst waarin vanwege het Pinksterwonder - zoals dat in handelingen beschreven wordt- taal een rol speelt.

Deze gemeente herbergt veel leden van wie hun wieg ‘in het buitenland’ stond. Vandaag horen we hen in deze dienst bijdragen leveren, ieder in haar eigen taal. 

Verder klinken -al dan niet in bewerking- zangen uit de oude kerk door in onze eigen zangen.

 

Voorbereiding 

Orgelspel Hymnus Veni Creator Spiritus (Var.) S.Scheidt

Klokluiden

Cantorijzang Salve festa dies 

Pinksterhymne uit 600, Venatius Fortunatus

Salve festa dies toto venerabilis aevo 

qua sacer accendit Spiritus igne suos.

 

Gevolgd door Lied 683 dat in eenvoudige taal hetzelfde bezingt

 

Wij weten het nu zonneklaar: al ging Hij van ons heen, 

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; wij zijn niet meer alleen.

 

Wij gaan op weg, de wereld rond, er is geen houden aan. 

De woorden gaan van mond tot mond, voor ieder te verstaan.

 

De wonderen zijn om ons heen ze waaien op de wind. 

’t is feest vandaag, voor iedereen: een nieuwe tijd begint! 

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Kyrie en Gloria

 

groet

 

Zondagsgebed

V: Dit is de dag, Trouwe God,

dat Gij uw levensadem geeft aan deze wereld dat Gij een vuur van liefde aansteekt in de mensen, vandaag is het de dag  dat wij bijeengeroepen worden om uw kerk te zijn

Wij danken U, 

met de woorden die Gij zelf in ons hebt uitgezaaid,

Wij bewonderen U uit kracht van de heilige Geest

en roemen U vol vreugde, Redder en Verlosser. Door Jezus Christus, onze Heer…

A: … amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Lied 513

De cantorij 1 allen 2

 

Wat kon ons schaden wat van U scheiden 

Liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege voor ons verkregen Gij zult op aarde de macht aanvaarden En onze Koning zijn. 

Halleluja

Gij, onze Here, doet triomferen Die naar U heten en in U weten

Dat wij Gods kin’dren zijn. 

Halleluja

 

Eerste lezing Genesis 11:1-9

 

Ooit werd er op de hele aarde maar één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze bij een vlakte in het land Sinear. Daar vestigden zij zich.  Ze zeiden tegen elkaar: "Laten we van kleiblokken bakken." De blokken stenen gebruikten als stenen, en aardpek als specie.  Toen zeiden ze: "Laten we een stad bouwen met een toren waarvan de top tot in de hemel komt. Zo vestigen we onze naam, zo zullen we niet over de hele aarde verspreid raken." Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Hij zei: "Dit is één volk, met één taal. Alles wat ze verder nog van plan, ligt nu binnen hun bereik. Laten Wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan." De Heer  verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel (= 'verwarring') omdat de Heer verwarring bracht in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en vandaar verspreidde de Heer de mensen over de hele aarde.

 

Zondagslied Lied 670    

Vooraf klinkt de eerste strofe uit de oude Pinksterhymne Veni Creator. Luther bewerkte deze zang tot Komm Schöpfer Gott Heilg’er Geist en wij zingen die zang van Luther nu in het Nederlands.

    Veni, creator Spiritus mentes tuorum visita,

    imple superna gratia, quae tu creasti pectora.

Allen:

  Afbeeldingsresultaat voor kom schepper god o heilige geest

    Cantorij: (zetting G. Baas) 

Uw naam is Trooster, Gij geleidt, o goddelijk geschenk, ons voort,

o balsem die ons werd bereid, o bron van vuur, o levend woord.

 

  Allen: ,

                    Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, 

    en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft.

 

   Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon, 

    O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan.

 

Aankondiging van de hoofdlezing van deze zondag (staan)

Psalmwoord:

Halleluja. Zend uw adem en zij worden geschapen,

zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. Halleluja.

 en

 

Lezing Handelingen 2: 1-11

 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 

Lofzang

 

Lied 691

      

De Geest van God is als een vuur, als vlammen felbewogen, 

verterend wat aan onrecht leeft, een gloed vol mededogen. 

Een vonk van hoop in onze nacht, een wenkend licht dat op ons wacht, 

een warmte in hart en ogen. 

 

In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met zachte krachten, 

een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten. 

Zij geeft ons moed om door te gaan, doet mensen weer elkaar verstaan, 

omgeeft ons als een mantel.

 

Verkondiging 

 

Lied 695

De cantorij zingt het eerste couplet in het Fins

Allen Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 

 

Vrouwen Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 

 

Mannen Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

 

Allen Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels,

zegen ons met uw licht!

 

viering Heilig Avondmaal

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel Durchbrecher aller Bände S. Karg-Elert

Gebed over de gaven

Voorbeden 

Gedenk uw kerk, genadige God

bevrijd haar van al wat haar kwaad doet

en laat haar groeien in uw liefde. 

Herinner ons de gave van de Heilige Geest, 

opdat wij en uw kerk steeds vernieuwd mogen worden

Levengevende God, hoor ons gebed.

 

Allen:

Herinner ons voortdurend daaraan 

dat wij niet voor u gerechtvaardigd zijn door eigen werken, 

maar alleen door uw Genade 

waarin wij delen door ons geloof in Christus

Genadige God, hoor ons gebed.

Allen: Kom Geest van God, maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt!

Heilige Drie-ene God, 

u bent het voorbeeld van gemeenschappelijk samenzijn in eenheid, vreugde en vrede. 

Mag uw Geest ons tot gemeenschap vormen 

waar respect en naastenliefde leidend zijn. 

Dat wij in het gezicht van onze naasten, Christus zien, Dat in Christus mensen niet verschillen, in geslacht, afkomst of voorkeuren.

God die mens werd, hoor ons gebed.

Allen: Kom Geest van God, maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt!

Levende God, uw zoon Jezus Christus, 

is onze opstanding en ons leven. 

Droog de tranen van hen die verdriet hebben,

bescherm de zieken, geeft ruimte aan hen met zorgen, zegen de stervenden en de troost de lijdenden.

Houd ons in uw hand gevat met allen - van alle tijden en plaatsen - die u belijden tot aan het eind der dagen, door Jezus Christus onze redder en Heer.

 

Stil gebed

 

Pinsesalme van E. Grieg 

 

Velsignede Morgen, da Gudsrigets Tunger 

traf Jorden som flammende stål. 

Fra Jorden mod Borgen nu Arvingen sjunger
på Gudsrigets Tungemål.

 

prefatie

 

Lofprijzing  en Sanctus

 

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Agnus Dei

 

Uitdeling

Tijdens de uitdeling klinkt Musica sub communione 

Variaties op Durchbrecher aller Bände

 

Vredegroet

V: de Vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

wegzending en zegen 

Lied voor de zegen (staande) 687 

 

Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, 

de vonk die overspringt  op allen die geloven. 

Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan, 

versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan. 

 

Wij teren op het woord, het brood van God gegeven, 

dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. 

Dus zeg en zing het voort, geef uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.

 

Wegzending

 

Zegen

A:  

 

 

 

Orgelspel na de dienst

Fantasia super Komm Gott, Heiliger Geist J.S. Bach

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

Lectrices uit ‘andere landen’ afkomstig:

Anca Wildschud-Irimia (Roemenie)

Susan Wong Loi Sing-Gunning (Suriname)

Annaliese de Haaij-Augustin (Oostenrijk)

Ansku Bos (Finland)

Anne Toussant -Hantsveit (Noorwegen)

Sharon Winklaar (Curaçao)

Kinderkerk: Laura Lindhout

M.m.v. leden van de AndreasCantorij

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

Illustratie : Erna van Wijngaarden-Raben

 

-  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

- Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies een bedrag. Deze betaallink werkt via iDeal en is ook te gebruiken via uw smartphone.

- De volgende dienst in deze kerk is komende zondag:Trinitatis.