Vierde zondag na Epifanie

Storm op het Meer
zondag, 30 januari, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de Vierde zondag na Epifanie, 

Storm op het meer

30 januari 2022

 

 

Naar aanleiding van het evangelie (waarin we lezen over de leerlingen in een boot in een storm) denken we ook na over de stormen in ons leven.

We lezen uit ‘stormachtige’ Bijbeldelen dat God redt. Daarover zingt bijvoorbeeld Jona in de eerste lezing, maar ook weer lied 837, ons slotlied!

 

Voorbereiding

Orgelspel: BWV 688 Vor deinen tron tret’ ich hiermit 

Klokluiden 

Lied 281: 1 en 2 

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Introïtuspsalm - uit psalm 93  

 

v: Boven de stemmen van vele wateren, 

    van de geweldige baren der zee, 

a: is de Heer in den hoge.

 

v: De heer is koning. 

a: Met majesteit heeft hij zich bekleed; 

v: de Heer heeft zich bekleed, 

a: Hij heeft zich met kracht omgord. 

v: Vast staat nu de wereld, 

a: zij wankelt niet. 

v: Uw troon staat vast van oudsher, 

a: van eeuwigheid zijt Gij.

v: Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, 

a: de heiligheid is uw huis tot sieraad, o Heer, 

v: tot in lengte van dagen.

 

a: Boven de stemmen van vele wateren, 

    van de geweldige baren der zee, 

    is de Heer in den hoge.

              

 

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

     Gloria 

 

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

zondagslied 352

allen 1   4       7

vrouwen             2          5

mannen                 3         6

 

Eerste lezing:  Jona 2: 3-10

 

Aankondiging van het Evangelie 

 V:   Halleluja. Komt, laten wij jubelen voor de Heer;

  Juichen ter ere van de rots van ons heil. Halleluja

 A:  

 

Evangelielezing: Matteus 8:23-27

 

   A:  

 

Verkondiging 

Lied 965

vrouwen             1      

mannen                 2        

allen         3

 

Voorbeden en zegen 

 

Voorbeden met de acclamatie:

 

Stil gebed

 

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade.

 

Lied voor de zegen 837

allen 1   4 

vrouwen          2

mannen              3

 

 

       Zegen

V: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

de duisternis zal wijken uit ons hart.

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: zegen

A: Amen.

 

Orgelnaspel: Eternal father strong to save

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groenveldt-Dettmeijer 

Lezingen: Arnold Filius 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

Illustratie: woord-wolk

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.