Zondag Judica

zondag, 26 maart, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag

Doe mij recht u

 

26 maart 2023

 

   

 Welkom in deze dienst in de veertig dagen voorafgaande aan Pasen. Met deze week begint de echte passietijd.

 

In deze meer ingetogen periode zingen wij bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie, Heer ontferm u. deze zondag kreeg een nieuw zondagslied, we zingen het!

De lezingen zijn dit jaar uit het Evangelie van Johannes, soms net iets ander dan volgens het rooster. In deze dienst lezen we over geloven in Christus, die gezonden is om de wereld te redden.

Christus spreekt hemelse woorden aan mensen op aarde. Woorden van licht en redding.

Vanwege het begin van de passietijd: extra passiemuziek,

koralen uit de Johannes Passie van J.S. Bach.

 

 

Voor de Dienst

         Orgelspel BWV 721 Erbarm dich mein’ o Herre Gott

 

Klokluiden 

Lied   281: 1, 2, 3 4 en 5

 

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, 51a 

 

    Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    

    Kyrie 300b

        

    Groet

 

Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

 

Zondagslied 530

 

Lezing Handelingen 16:25-34

 

Uit de Johannes Passie van J.S, Bach

 

Petrus, der nicht denkt zurück, Petrus, die het zich niet herinnert

seinen Gott verneinet, en zijn God verloochent,

der doch auf ein' ernsten Blick maar die op een ernstige blik

bitterlichen weinet. bitter begint te huilen.

Jesu, blikke mich auch an, Jezus, kijk ook mij aan

wenn ich nicht will büßen; als ik niet wil boeten,

wenn ich Böses hab getan, als ik kwaad heb gedaan,

rühre mein Gewissen! raak dan mijn geweten aan

 

Christus, der uns selig macht, Christus, die ons zalig maakt,

kein Bös' hat begangen, niets kwaads heeft gedaan,

der ward für uns in der Nacht die is voor ons in de nacht

als ein Dieb gefangen, als een dief gevangen,

geführt für gottlose Leut voorgeleid aan goddeloze mensen

und fälschlich verklaget, en vals beschuldigd,

verlacht, verhöhnt und verspeit, uitgelachen, bespot en bespuwd,

wie denn die Schrift saget. zoals de Schrift zegt.

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Evangelielezing Johannes 12:37-50  

Lofzang

 

Lied       653: 1, 4 en 7  

 

Verkondiging 

 

Lied 534

 

Gebeden en zegen

 

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel bewerking lied 653

Gebed over de gaven

 

Uit de Johannes Passie van J.S. Bach

 

Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, Door uw gevangenschap, zoon van God,

muß uns die Freiheit kommen; moeten wij de vrijheid krijgen;

dein Kerker ist der Gnadenthron, uw kerker is de genadetroon,

die Freistatt aller Frommen; de vrijplaats voor alle vromen;

denn gingst du nicht die want als u de slavernij

Knechtschaft ein, niet had aanvaard,

müßt unsre Knechtschaft ewig sein. zou onze slavernij eeuwig moeten zijn.

 

Er nahm alles wohl in acht Hij zorgde goed voor alles

in der letzten Stunde, in zijn laatste uur.

seine Mutter noch bedacht, Hij dacht nog aan zijn moeder,

setzt ihr ein' Vormunde. gaf haar een voogd.

O Mensch, mache Richtigkeit, O mens, stel orde op zaken,

Gott und Menschen liebe, heb God en de mensen lief,

stirb darauf ohn alles Leid, sterf daarna zonder enig leed,

und dich nicht betrübe! en wees niet bedroefd!

 

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Lied 863: 1, 4, 5, 6

 

V: zegen

A:

 

 

 

orgelnaspel: BWV 727 O Haupt voll Blut und Wunden 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

Zang: Lisa Hinfelaar

Lector: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Sheila Lont 

Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

Afbeelding: anoniem

 

Na de dienst 

Is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 

Versoberingslunch na de dienst. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. In 2023 zullen dit teksten uit het Johannes evangelie zijn; verhalen van vlak voor Pasen. Bovendien komen geregeld passie-liederen aan bod die we anders misschien niet zo snel zouden zingen.

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!