Zondag na Kerstmis

Oudejaarsdag
zondag, 31 december, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam

Viering van de Lauden op zondag Oudjaar

   31 december 2023

Allen van harte welkom in deze dienst! Vandaag, oudejaarsdag, is de laatste viering van dit jaar in de Andreaskerk. Vandaag horen en zingen we over oude gewoonten en nieuwe voornemens. En over oude en vertrouwde verwachtingen en nieuwe beloften.

Orgelspel: BWV 614 Das alte Jahr vergangen ist

Klokluiden 

    Lied 501

Welkom en mededelingen

    Korte stilte

Openingsvers en lofprijzing                (staan)

Zondagslied 511: 1, 5 en 7 

Psalm 121 met antifoon

V2: …
V1: De Ene is je bewaarder.
A: Hij gaat met je mee, bij hem ben je veilig.
V2: …
V1: … maar het is de Ene die steeds bij je is. Die jou zal beschermen en die waakt over jouw leven.
A: De Ene is bij je, houdt de wacht bij jou. Overal, waar je ook gaat, je leven lang.
V2: …
A: De Ene is je bewaarder. Hij gaat met je mee, bij hem ben je veilig.

Eerste lezing            Jesaja 61:10 - 62:3

Verhaal

Lied bij het verhaal        Lied 218

Lied na het verhaal    Lied 216

Evangelielezing        Mattheüs 25: 31-40

Acclamatie: 

Inleiding op het Canticum
‘Mijn zoon,’ zegt Elisabeth, ‘zal Johannes heten, God heeft een plan met mijn kind. Daarom moet hij die naam dragen, wat iedereen er ook van vindt.’
Zacharias kan weer spreken! ‘Dit kind heet Johannes!’ zegt hij stellig. 
En dan, dan dankt Zacharias God:

Canticum        Lied 158a 

Inzameling van de gaven, ondertussen orgelspel: 
D. Ferrini - Sonate in g 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift 
of scan deze QR-code met uw smartphone.

                                           

Gebed over de gaven

Gebeden
    
Gebedsaanhef: 
V: Heer ontferm u
A: Christus ontferm u, Heer ontferm u

Voorbeden met gezongen acclamatie:

Stil gebed

Onze Vader, die in de hemelen zijt. 
Uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,
geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,
want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Zondagsgebed

Lied voor de zegen: Lied 978 (staande)

Zegen

Orgelmuziek: BWV 676 Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

Voorganger: Helen Florijn
Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld
Lector: Annie Ruizeveld de Winter
Organist: Niels-Jan van der Hoek
Kosteres: Greet Postema-van den Berg
Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift 
of scan deze QR-code met uw smartphone.

Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom! Vanwege Oudejaarsdag zijn er vandaag oliebollen bij de koffie. Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

De volgende dienst in deze kerk is op zondag 7 januari. Met als voorganger onze consulent ds. Fulco Timmers. In deze Driekoningen-dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Ook vindt de (her)bevestiging en het afscheid van ambtsdragers plaats.
Na afloop van de dienst op 7 januari is er een Nieuwjaarsreceptie: bij een glas bubbels wensen we elkaar het beste voor 2024!

Donderdag 11 januari is het Leerhuis over de Bijbel, met Elsa Aarsen-Schiering. Welkom om 10.00 uur in de Andreaskerk!