Zondag Quinquagesima

Esto Mihi
zondag, 11 februari, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

voor zondag Quinquagesima

(de derde zondag van de Paaskring)

 

11 februari 2024

 

Afbeelding met verven, kleding, kunst, Menselijk gezicht</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Deze zondag heet ook wel ‘Esto Mihi’, de beginwoorden in het Latijn van de antifoon voor deze zondag: ‘Wees voor mij een rots…’.

 

Voorbereiding

Orgelspel: (naar Lied 909, zondagslied)    
Was Gott tut, daß ist wohlgetan (J. Pachelbel)

 

Klokluiden

Psalm 150: 1 en 2 Loof God, loof Hem overal

 

Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 31) met antifoon

 

V: Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam.

 

Zingen Psalm 31: 1, 2 en 3
(allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

 

A: Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam.

 

Kyrie

V: Kyriegebed

Gloria

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen.

 

De Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied 909: 1, 2 en 3 Wat God doet, dat is welgedaan

Eerste lezing: Psalmen 31: 1-10, 15-17

 

Lied 320: 1, 2, 3 en 5 Wie oren om te horen heeft

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel. Halleluja. (Psalm 31:8)

 

Evangelielezing: Marcus 1: 29-31

 

Credo Geloofsbelijdenis van Nicea (staan)

 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,

Maker van hemel en aarde,

van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Heer Jezus Christus,

de eniggeboren Zoon van God,

uit de Vader geboren voor alle eeuwen,

licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God,

geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader:
door wie alle dingen geworden zijn;

die om ons mensen en om ons behoud
is neergedaald uit de hemelen,

en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria,

en is mens geworden; 

die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, 

geleden heeft en begraven is

en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften;

is opgevaren naar de hemelen

en zit aan de rechterhand van de Vader,

en die zal wederkomen in heerlijkheid,
om te oordelen levenden en doden;
en zijn rijk zal geen einde hebben.

En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt,

die voortkomt uit de Vader en de Zoon,

die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten;

in één, heilige, katholieke en apostolische kerk;

wij belijden één doop tot vergeving van zonden;

wij verwachten de opstanding der doden

en het leven in de wereld die komt.

Amen

 

Verkondiging

 

Lied 422: 1, 2 en 3 Laat de woorden die wij hoorden

 

Gebeden en zegen

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: M. Reger “Seelenbrautigam” (Jezus, ga ons voor)

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Wegzending en zegen

Lied voor de zegen: Lied 835: 1, 2, 3 en 4  Jezus ga ons voor

 

Zegen

 

Orgelmuziek: J.Chr. Kellner bew. ‘Was Gott tut, daß ist wohlgetan’

 

Voorganger: Elsa Aarsen-Schiering

Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

Lector: Dorine de Koning

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag Invocavit, de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Met als voorganger onze pastoraal werker Helen Florijn. 

  • In de Veertigdagentijd is er elke zondag na de dienst ‘Soep op zondag’. In een gezellige sfeer, bij een kop soep met brood, praten we met elkaar na over de dienst. Vindt u het leuk om een keer de soep klaar te maken? Neem dan contact op met Lianda Groeneveld.

 

  • We zijn door ‘Goud van Noord’ uitgenodigd voor de Aswoensdag-viering in de Bergsingelkerk. Woensdag 14 februari om 19.30 uur.