Zondag Trinitatis

zondag, 12 juni, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor zondag Trinitatis, 

12 juni 2022 

 

 

Deze zondag na Pinsteren, die van de Drievuldigheid, noemde Luther een Gouden zondag. Welkom in deze dienst. 

We horen hoe Nicodemus geloofsvragen aan Christus stelde. Die vragen bekijken we in het licht van de lezing uit het Oude Testament: in de woestijn keek het volk tijdens de uittocht uit Egypte óp naar een metalen slang. Die slang komt ook in het kader van de lutherse uitleg “wet en genade” voor. Deze uitleg werd verbeeld in de illustratie hierboven. Veel dwarsverbanden vandaag.

 

Voorbereiding 

Orgelspel S.Scheidt O lux beata Trinitas 

     Klokluiden 

Lied 283

mededelingen en voorbereiding 

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm 8a 

 

Kyrie 

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

 

Gloria

      

 

groet

              

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

Zondagslied 686

Eerste lezing Numeri 21:4-9

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord:

Halleluja. Loof God om zijn krachtige daden.

Loof God om zijn oneindige goedheid. Halleluja.

en

Evangelielezing Johannes 3:1-17

Lofzang

Lied 353

Verkondiging 

Lied 834

 

Gebeden en zegen 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel: J. Blitheman Gloria tibi Trinitatis 

Voorbeden met de volgende acclamatie:

\Stil gebed, en:  

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

wegzending en zegen

Lied voor de zegen (staande) 705

Zegen

Allen:

   

 

Orgelnaspel: BWV 525 triosonate I in Es 1. Tempo di ordinario 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

Lector: Mies de Vries-Langelaar 

Kinderkerk: Anca Wildschut-Irimia 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

Camerabediening: Sheila Lont

Illustratie voorzijde: Cranach-atelier

 

Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

Er zijn intekenfolders voor 3 juli: het buffet van Luthers Bruiloft!