Paasmorgen

zondag, 17 april, 2022 - 10:30

PAASMORGEN

 

 17 april 2022

Andreaskerk

Rotterdam 


 

Christus is opgestaan!

Dit vieren we vandaag in een vrolijke dienst 

met Woord en Sacrament.

 

Eerst wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht; 

deze kaars staat symbool 

voor de opstanding en het Licht van Christus.

We hebben de jubel van twee eerdere paasvieringen in te halen, en dat zullen we doen!

 

OPENING

 

Orgelspel waarmee de dienst begint:

A toi la gloire, (U zij de glorie)

uit Deuxième Méditation, opus 20, A. Guilmant 

Klokluiden 

 

Na het ophouden van het klokluiden gaan allen staan.

  De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht

  gevolgd door Cantorij, voorganger en kerkenraad. 

 

Cantorij 

Allen:

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke held.

Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,

want Hij is God, bekleed met macht.

 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, alles is voldaan.

Die met geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood of helle niet.

 

Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan;

een leven, door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid.

 

Aansteken van de altaarkaarsen en de voorbereiding:

v: In de naam van de Vader 

en de Zoon en de Heilige Geest

a: Amen.

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: Heer vergeef ons al wat wij misdeden

a: En laat ons weer in vrede leven.

v: Amen.

(allen gaan zitten)

  

 

Kyrie-oproep

 

Kyrie en Gloria     uit de Vogel-mis 299d 

 

 

 

 

Groet

 

Gebed van Eerste Paasdag

DE SCHRIFTEN GELEZEN EN GEZONGEN

 

Gesprek met de kinderen

 

Paaslofzang Lied 619

 

 

  mannen Des morgens op de derde dag,

toen voor het graf de steen nog lag, 

verrees de Heer op Gods gezag.

Halleluja, halleluja, halleluja!

 

cantorij De engel sprak: Houdt moed, vreest niet,

ik ken de bron van uw verdriet:

gij zoekt uw Heer, Hij is hier niet.

Halleluja, halleluja, halleluja!

 

vrouwen Hij is verrezen en Hij leeft.

De dood heeft voor het eerst gebeefd.

Komt, ziet waar Hij gelegen heeft.

Halleluja, halleluja, halleluja!

 

allen Nu bidden wij U, Zoon van God,

omdat Gij opstond uit de dood,

geef ons nu uw genade groot,

halleluja, halleluja, halleluja!

 

opdat wij, vrolijk en bevrijd,

lofzingen in der eeuwigheid

uw lieve naam gebenedijd.

Halleluja, halleluja, halleluja!

 

  Eerste lezing Kolossenzen 3:1-4, 12-16

 

Aankondiging van het evangelie (allen gaan staan)

Psalmwoord: Halleluja. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.

    Laten wij ons daarover verheugen. Halleluja. 

Allen: 

          

 

Het Paas-evangelie: Johannes 20:1, 2, 11-18

    Allen:

 

zingen Lied 634

U zij de glorie opgestane heer,

U zij de victorie, u zij alle eer

Alle menselijk lijden hebt gij ondergaan

Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan.

U zij de glorie opgestane heer,

U zij de victorie, u zij alle eer!

 

Licht moge stralen in de duisternis,

Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wilt het woord ons geven dat hier vrede sticht :

u zij de glorie, opgestane heer,

u zij de victorie , u zij alle eer!

 

preek

 

zingen Lied 643

 

  

Vrouwen

Diep in de donk're aarde ging

't lichaam van onze Here

om als het woord der opstanding

levend terug te keren.

 
 
 

 

  

Mannen 

Als een verweeuwde zat de kerk,

treurende om haar Heiland,

maar in het graf deed Hij zijn werk,

streed met de laatste vijand.

 
 
 

 

 

Allen 

Sion, in bitter zielsverdriet,

kon nog alleen maar klagen,

en in haar huis klonk leed voor lied,

werden tot nacht de dagen.

 
 
 

 

 

Zingt nu de Heer! Hij is getrouw.

Ook als wij niet meer hopen,

bloeien aan dorens van de rouw

lachend de rozen open.

 
 
 

 

 

Vrouwen

't Woord was in onze mond verstomd,

lag als een bleke dode.

Godlof, de Geest des Heren komt

en heeft het graf ontsloten.

 
 
 

 

 

Mannen

 Zingt het de hoge hemel rond!

't Woord aan de dood ontsprongen

werd weer een kracht in onze mond,

brandend met vuren tongen.

 
 
 

allen

 

Christengemeente, jubelt nu! 

Dit zijn u goede dagen.

Hemelse eng'len zullen u

hier op de handen dragen.

 

Jubelt, want die in aarde lag,

zit op de troon verheven!

Jubelt, want elke blijde dag

is ons zijn woord tot leven!

 
 
 

 

  

 
 
 
 
   
   
 

 

 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

  

Cantorij zang Angelus Domini Jos. Gruber 

Angelus Domini descendit de coelo 

et dixit mulireribus: 

Quem quaritis surrexit,

sicut dixit!

Naar: Matteus 28: 2b en 6.

Een engel van de Heer daalde af uit de hemel [en zei tegen de vrouwen. Die jullie zoeken] Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft.

    

 

Gebed over de gaven

 

  Voorbeden met de acclamatie

 

 

prefatie

 

 

Lofprijzing en Sanctus

       

 

Avondmaalsgebed

 

met Onze Vader

 

Agnus Dei

           

Uitdeling 

Neemt u uw paaskaarsje mee om, na het ontvangen van de

Avondmaalsgaven, die aan te steken?

 

Tevens: muziek Improvisatie U zij de Glorie  

 

Dankzegging

 

Wegzending en zegen:

 

     

 

 

zegen

         

 

 

Lied slotlied O vlam van Pasen

      (Op de melodie van het openingslied)

 

O vlam van Pasen, steek ons aan,

de Heer is waarlijk opgestaan!

De oude nacht voorgoed gedood,

de toekomst kleurt de morgen rood

 

Zie hier het licht van lange duur,

ziehier de Zoon, de zon, het vuur;

o vlam van Pasen, steek ons aan –

de Heer is waarlijk opgestaan!

 

Orgelnaspel Toccata in F BWV 540 J.S. Bach

 

 

DE KERKENRAAD VAN DE LUTHERSE GEMEENTE

WENST U GEZEGENDE PAASDAGEN!

 

  

 

Na de dienst bent u welkom

voor koffie en een Paasbrunch in de 

ruimten achter de kerk. 

 

Bij de uitgang via het hofje krijgt u een

bloemengroet mee naar huis! 

 

 

In deze dienst: 

voorganger: Martin L. van Wijngaarden

organist:   Niels-Jan van de Hoek

kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

lezingen:   Arnold Filius

kinderkerk: Laura Lindhout

Mmv:   leden van de AndreasCantorij

Arjen de Vries, trompet

camerabediening:   Kenneth Wong-Loi-Sing

kosteres:           Nel Merks -Knetsch

afbeelding voorop:   Sint Amanduskerk Erembodegem