Agenda

januari 2022

  zo ma di wo do vr za
1
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
 
2
2
3
4
5
6
7
8
10:30
Zondag Epifanie, viering Heilig Avondmaal

zondag, 2 januari, 2022 - 10:30

Zondag Epifanie, viering Heilig Avondmaal

» Dag van de naamgeving

Vandaag een stream op de eerste zondag van het jaar 2022.  Met medewerking van enkele zangers en instrumentalisten luiden we het nieuwe jaar in.

 

Omdat er geen gemeentezang is, is ook voor een aanzienlijk aandeel anderssoortige kerstmuziek gekozen. En in plaats van het Kyrie en Gloria, één keer, ter gelegenheid van de het nieuwe jaar: het  Te Deum, U God loven wij.

 

Clavecimbelspel            An dem Wasserflussen Babylon J.S. Bach

 

Ingangspsalm 8c  (na voorzang refrein voor allen)                        

 

Te Deum (U God loven wij, liedtekst 411)

 

Lied 474: 1, 4 en 6

Liedtekst van lied 492, een nieuw kerstlied

 

Evangelielezing: Lucas 2:22-32

 

Lofzang van Simeon in de zetting van G. Burgon                                                                                                                                                                                            Vervolg van de evangelielezing Lucas: 2: 33-40 

 

Verkondiging

Lied 834

 

Voorbeden met de gesproken acclamatie: Licht der wereld, sta ons bij.

 

Stil gebed

 

Lied voor de zegen 500: 1 en 5

 

Zegen

 

Orgelnaspel: Fuga in g J.B Bach (BWV 578)

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Voorzang: Diverse stemmen uit de AndreasCantorij

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks - Knetsch

Lezingen: Susan Wong Loi Sing- Gunning

Sopraansolo: Lisa Hinfelaar

Fluitiste: Francine Hoogerheijde

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema - van den Berg

 
 
 
 
 
 
 
3
9
10
11
12
13
14
15
10:30
Eerste zondag na Epifanie

zondag, 9 januari, 2022 - 10:30

Eerste zondag na Epifanie

» De doop van Jezus in de Jordaan

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de zondag na Epifanie, 

gevierd als de Doop van Jezus in de Jordaan

9 januari 2022

 

 

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

 

Vandaag een stream op de tweede zondag van het jaar 2022.  

 

Omdat er geen gemeentezang is, zijn er weer voorzangers uit de cantorij, vandaag de mannenstemmen. Ook zingen zij het Notre Père van Maurice Duruflé.

Voorbereiding

 

Klokluiden 

Orgelspel

 

mededelingen en voorbereiding

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Introïtuspsalm - uit psalm 100  

Antifoon:

v: Let op, ik zal mijn bode zenden. 

In zijn hand liggen macht en kracht besloten, 

a: hij beslist wie groot en machtig is.

Psalm 

v: Juich de Heer toe, heel de aarde, 

a: dien de Heer met vreugde,

v: kom tot Hem met jubelzang.

a: Erken het: de Heer is God,

v: hij heeft ons gemaakt,

a: Hem behoren wij toe,

v: zijn volk zijn wij,

a: de kudde die Hij weidt.

v: Kom zijn poorten binnen met een loflied,

a: hef in zijn voorhoven een lofzang aan,

v: breng Hem hulde, prijs zijn naam:

a: de heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig,

v: zijn trouw van geslacht op geslacht.

a: Let op, ik zal mijn bode zenden. 

In zijn hand liggen macht en kracht besloten, 

hij beslist wie groot en machtig is.

 

   Groet

V: De Heer zij met u

A:  en met uw geest

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Lied 522: 1 en 2

1.Toen Jezus bij het water kwam 

waar hem Johannes wachtte, 

werd Hij gedoopt, het zuiver lam, 

de volheid der geslachten.

Hij daalde neer in de Jordaan, 

badwater onzer zonden.

Zijn leven neemt ons sterven aan, 

zijn bloed heelt onze wonden. 

Zijn sterven is ons leven.

 

2.Dit is Gods wil, het water is 

niet water slechts, is leven. 

Zo zegt ons het getuigenis 

door woord en Geest gegeven. 

Gods stem weerklinkt: dit is mijn Zoon, 

mijn lam, mijn welgevallen, 

een mensenwoord, een mensenloon, 

de waarheid voor ons allen, 

diep in ons hart geschreven.

 

Eerste lezing: Jesaja 61:1-4, 62:11-12

 

Liedtekst van lied 513 (het ‘oude lied 1’)

 

V: God heeft het eerste woord

A: Hij heeft in den beginne 

het licht doen overwinnen, 

Hij spreekt nog altijd voort.

 

V: God heeft het eerste woord.

A: Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord.

 

V: God heeft het laatste woord. 

A: Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord.

 

V: God staat aan het begin 

A: en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin.

 

Aankondiging van het Evangelie 

 V:   Psalmwoord eindigend op: Halleluja

 A:  

 

Evangelielezing: Mattheüs 3:13-17 

 

   A:  

 

Verkondiging 

 

Lied 353: 1, 3 en 4

1.Nu heeft het oude leven afgedaan!

Wij mogen aan de toekomst toebehoren, 

want grote dingen heeft de Heer gedaan: 

wij zijn als kinderen van God herboren.

 

3.Water en Geest verwekten door de doop 

een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.

Bevrijd van zonde en vervuld van hoop 

mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.

 

4.’t Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:

Gods liefde heeft ons samen uitverkoren 

om overal, de hele wereld rond, 

de boodschap van zijn rijk te laten horen.

 

Voorbeden en zegen 

 

Voorbeden met de gesproken acclamatie:

Licht der wereld, sta ons bij.

 

Stil gebed

 

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade, want u is het rijk en den kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

 

Lied voor de zegen 912: 1, 5 en 6 

1.Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid.

 

5.Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon, 

dat uw heilige Geest er woon’.

 

6.Neem ook mijn liefde, Heer, 

‘k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd.

 

       Zegen

V: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

de duisternis zal wijken uit ons hart.

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: zegen

A: Amen.

 

Orgelnaspel

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Voorzang: Mannenstemmen uit 

de AndreasCantorij 

Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

Lezingen: Mies de Vries- Langelaar

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
4
16
17
18
19
20
21
22
10:30
Tweede Zondag na Epifanie

zondag, 16 januari, 2022 - 10:30

Tweede Zondag na Epifanie

» Het wonder in Kana

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de Tweede zondag na Epifanie, 

Het wonder in Kana

16 januari 2022

 

 

 

Vandaag een stream op de derde zondag van het jaar 2022. Omdat dit wonderlijk vorm te geven diensten zijn, dit keer ook een aangepaste verkondiging. Het is een soort bloemlezing van mensen die hun visie op het evangelie van vandaag geven: het wonder te Kana. Het zijn voorbeelden van hoe mensen het Kana wonder zelf als hun verhaal zien. Het is daarmee een illustratie bij wat Luther wilde: een Bijbelverhaal lezen als of het ons verhaal is!

 

Voorbereiding

Orgelspel: Est ist das Heil uns kommen her 

Klokluiden 

Zang uit de cantate 155 van J.S.Bach voor deze zondag

Ob sichs anließ, als wollt er nicht,

laß dich es nicht erschrecken,

denn wo er ist am besten mit,

da will ers nicht entdecken.

Sein Wort laß dir gewisser sein,

und ob dein Herz spräch lauter Nein,

so laß doch dir nicht grauen.

 

Parafrase: Al leek het alsof hij niet wilde, laat je er niet door beangstigen, want waar hij je het meest nabij is, openbaart hij dat niet. Laat zijn woord zekerder voor je zijn, en ook al zegt je hart alleen maar nee, huiver niet.

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Introïtuspsalm - uit psalm 66  

Antifoon:

v: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen. 

Psalm 

v: Heel de aarde, juich voor God, 

a: bezing de eer van zijn naam

breng Hem eer en lof,

v: kom en zie de wreken van God.

a: Zijn daden vervullen de mens met ontzag,

v: God heeft mij gehoord 

Hij heeft geluisterd naar mijn gebed.

a: Geprezen zij God,

Hij heeft mijn gebed niet afgewezen,

v: mij zijn trouw niet geweigerd.

a: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, 

uw naam bezingen.

 

Kyrie 

V: Kyriegebed.

     Gloria 

 

  Groet

  Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor de kinderen

 

zondagslied 526: 3 en 4

 

In Kana was de gloed geweken,

het vuur bedolven onder as;

toen zei de vlam in ieders beker

wie er de ware wijnstok was;

laat het nu uit de kruiken stromen,

de vreugde ga van mond tot mond,

omdat Hij, in zijn uur gekomen,

de aarde aan zijn zijde vond!

 

Juicht voor de koning van de volken,

buigt voor zijn opperheerschappij,

zingt halleluja! Uit de wolken

komt ons zijn heerlijkheid nabij.

Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,

legt vrede in elkanders hand:

Hij die de beste wijn bewaarde

roept ons ter bruiloft in zijn land!

 

Eerste lezing: openbaring 19:7-10

 

Aankondiging van het Evangelie 

 V:   Halleluja. Loof God om al zijn herauten, 

  loof Hem heel zijn engelenmacht. Halleluja

 A:  

 

Evangelielezing: Johannes 2:1-11

 

   A:  

 

Verkondiging 

 

Lied 525: 1 en 5

   Wij willen de bruiloftsgasten zijn

van Kana in Galilea.

Wij drinken daar van de bruiloftswijn.

Wij willen van harte vrolijk zijn

met Jezus en Maria.

 

Wij zijn op het bruiloftsfeest genood

met Jezus en met Maria.

Hij draagt ons over de watervloed

en laaft ons hart met zijn hartebloed

te Kana in Galilea.

 

Voorbeden en zegen 

 

Voorbeden met de gesproken acclamatie:

Licht der wereld, sta ons bij.

 

Stil gebed

 

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade, want u is het rijk en den kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

 

Lied voor de zegen 362: 1 en 2

Zingen: 362

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,

een tocht door de woestijn, een weg ten leven,

een spoor van licht dat als een handschrift staat

tegen de zwartste hemel aangeschreven:

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,

Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,

die het gewaagd heeft onze hand te vragen;

die ons uit angst en doem heeft weggetild

en ons tot hier op handen heeft gedragen;

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

 

       Zegen

V: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

de duisternis zal wijken uit ons hart.

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: zegen

A: Amen.

 

Orgelnaspel: BWV 547 Praeludium in C

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Voorzang: stemmen uit de AndreasCantorij 

Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
5
23
24
25
26
27
28
29
10:30
Derde zondag na Epifanie

zondag, 23 januari, 2022 - 10:30

Derde zondag na Epifanie

» De Honderdaman

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de Derde zondag na Epifanie, 

De honderdman

23 januari 2022

 

 

 

 

 

 

Vandaag is het de Derde zondag na Epifanie. Vandaag lezen we over de 100-man, hij is de vertegenwoordiger van alle volken waar Jesaja het over heeft in onze eerste lezing. Hoe waar een woord kan zijn, leren we van hem.

 

Voorbereiding

Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen

Klokluiden 

Orgel en sopraan: uit de cantate 73 van J.S.Bach voor deze zondag

(Uit ‘Von Gott will ich nicht lassen’)

Das ist des Vaters Wille,
der uns geschaffen hat.
Sein Sohn hat Guts die Fülle
erworben uns und Gnad.
Auch Gott der Heilig Geist
im Glauben uns regieret,
zum Reich der Himmel führet.
Ihm sei Lob, Ehr und Preis!

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

Introïtuspsalm - uit psalm  67  

Antifoon (uit psalm 117):

V: Loof de HEER, alle volken, 

prijs hem, alle naties: 

A: zijn liefde voor ons is overstelpend, 

eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

Psalm 

V: God, wees ons genadig en zegen ons, 

laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, 

A: dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

in heel de wereld uw reddende kracht. 

V: Dat de volken u loven, God, 

A: dat alle volken u loven. 

V: Moge God ons blijven zegenen, 

A: zodat men ontzag voor hem heeft

V: tot aan de einden der aarde. 

de antifoon wordt herhaald:

A: Loof de HEER, alle volken, 

prijs hem, alle naties: 

zijn liefde voor ons is overstelpend, 

eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

 

Kyrie 

 

V: Kyriegebed.

 

 

     Gloria 

 

  

Groet

   

Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor de kinderen

 

zondagslied 837: 1 voorzang, 2 vrouwen, 3 mannen

 

Eerste lezing: Jesaja 25:6-9

 

Aankondiging van het Evangelie 

  V: Halleluja. De Heer is koning – laat de aarde juichen, 

laat vreugde heersen van kust tot kust. Halleluja!

 A:  

 

Evangelielezing: Mattheus 8:1-13

  A:  

 

Lied 840: 1 voorzang, 2 allen

 

Verkondiging 

 

Lied 527: 1 voorzang, 4 vrouwen, 5 mannen

 

Voorbeden en zegen 

 

Voorbeden met de gesproken acclamatie:

Licht der wereld, sta ons bij.

Stil gebed

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade.

 

 

 

 

Lied voor de zegen 1012: 1 voorzang, 4 en 5 allen

 

       Zegen

V: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

de duisternis zal wijken uit ons hart.

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: zegen

A: Amen.

 

Orgelnaspel: Concerto in C – Allegro, J.S. Bach (BWV 594)

 

 

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Voorzang: stemmen uit de AndreasCantorij

Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

Lezingen: Rudi Ruigendijk 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

 
 
 
 
 
 
 
6
30
31
1
2
3
4
5
10:30
Vierde zondag na Epifanie

zondag, 30 januari, 2022 - 10:30

Vierde zondag na Epifanie

» Storm op het Meer

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de Vierde zondag na Epifanie, 

Storm op het meer

30 januari 2022

 

 

Naar aanleiding van het evangelie (waarin we lezen over de leerlingen in een boot in een storm) denken we ook na over de stormen in ons leven.

We lezen uit ‘stormachtige’ Bijbeldelen dat God redt. Daarover zingt bijvoorbeeld Jona in de eerste lezing, maar ook weer lied 837, ons slotlied!

 

Voorbereiding

Orgelspel: BWV 688 Vor deinen tron tret’ ich hiermit 

Klokluiden 

Lied 281: 1 en 2 

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Introïtuspsalm - uit psalm 93  

 

v: Boven de stemmen van vele wateren, 

    van de geweldige baren der zee, 

a: is de Heer in den hoge.

 

v: De heer is koning. 

a: Met majesteit heeft hij zich bekleed; 

v: de Heer heeft zich bekleed, 

a: Hij heeft zich met kracht omgord. 

v: Vast staat nu de wereld, 

a: zij wankelt niet. 

v: Uw troon staat vast van oudsher, 

a: van eeuwigheid zijt Gij.

v: Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, 

a: de heiligheid is uw huis tot sieraad, o Heer, 

v: tot in lengte van dagen.

 

a: Boven de stemmen van vele wateren, 

    van de geweldige baren der zee, 

    is de Heer in den hoge.

              

 

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

     Gloria 

 

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

zondagslied 352

allen 1   4       7

vrouwen             2          5

mannen                 3         6

 

Eerste lezing:  Jona 2: 3-10

 

Aankondiging van het Evangelie 

 V:   Halleluja. Komt, laten wij jubelen voor de Heer;

  Juichen ter ere van de rots van ons heil. Halleluja

 A:  

 

Evangelielezing: Matteus 8:23-27

 

   A:  

 

Verkondiging 

Lied 965

vrouwen             1      

mannen                 2        

allen         3

 

Voorbeden en zegen 

 

Voorbeden met de acclamatie:

 

Stil gebed

 

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade.

 

Lied voor de zegen 837

allen 1   4 

vrouwen          2

mannen              3

 

 

       Zegen

V: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

de duisternis zal wijken uit ons hart.

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: zegen

A: Amen.

 

Orgelnaspel: Eternal father strong to save

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groenveldt-Dettmeijer 

Lezingen: Arnold Filius 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

Illustratie: woord-wolk

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.