Agenda

april 2022

  zo ma di wo do vr za
14
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
15
3
4
5
6
7
8
9
10:30
Zondag Judica

zondag, 3 april, 2022 - 10:30

Zondag Judica

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de vijfde zondag in de 40-dagen

Judica/ doe mij recht

3 april 2022

Een bijzondere dienst in deze veertigdagentijd, naast de viering van het Heilig Avondmaal zal ook nu weer iets van de rijke lutherse spiritualiteit en muziek klinken. Een bijzonder werk van Pergolesi dat door Bach bewerkt werd met onder meer de tekst van psalm 51.

Met deze zondag begint de echte passietijd, de laatste twee weken voorafgaande aan Pasen. De voorbereiding op Pasen wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

In deze diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie. Vandaag lied 970; een lied dat Christus tot centrum van ons geloofsleven maakt; 

vandaag toegespitst op “vrij van zonden”.

Voorbereiding

Orgelspel H. Scheidemann- Erbarm dich mein, o Herre Gott

(Luthers bewerking naar Ps. 51)

Klokluiden 

Lied 275: 1, 4 en 5

 

  mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

    Psalm: 51 a 

 

    Kyrie V: Kyriegebed.

A:   Kyrie: 299 H (alleen de eerste zes regels) 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Woord voor/met de kinderen

Zondagslied: 530 (nieuwe invulling!)

Eerste lezing:        Romeinen 3:21-31

Lied:       970

Evangelielezing:      Johannes 8:46-59

A:  

 

Verkondiging, in combinatie met: 

Delen uit Psalm 51 aan de hand van de muziek van het Stabat Mater van G. Pergolesi. J.S. Bach bewerkte dit stuk bovendien met de tekst Tilge, Höchster, meine Sünden (dat is de psalmtekst, met hieronder de vertaling van Ria van Hengel)

 

Vers 1 (Largo)

Tilge, Höchster, meine Sünden, Wis, Allerhoogste, mijn zonden uit,

deinen Eifer lass verschwinden, laat uw woede verdwijnen,

lass mich deine Huld erfreun.         geef mij de vreugde van uw genade.

 

Vers 11 - 15 (Andante)

Schaue nicht auf meine Sünden, Kijk niet naar mijn zonden,

tilge sie, lass sie verschwinden, wis ze uit, laat ze verdwijnen,

Geist und Herze schaffe neu.         schep nieuwe geest en een nieuw hart.

 

Stoß mich nicht von deinen Augen, Verwijder mij niet uit uw ogen

und soll fort mein Wandel taugen, en om mijn gedrag te verbeteren

o, so steh dein Geist mir bei.       vraag ik of uw geest mij wil bijstaan.

 

Gib, o Höchster, Trost ins Herze, Geef, Allerhoogste, troost in mijn hart,

heile wieder nach dem Schmerze, genees mij weer na de pijn

es enthalte mich dein Geist.         laat uw geest mij bewaren.

 

Denn ich will die Sünder lehren, Want ik wil de zondaars leren

dass sie sich zu dir bekehren         dat ze zich tot u bekeren

und nicht tun, was Sünde heißt. en niet zondigen.

 

Lass, o Tilger meiner Sünden,         Laat, o wisser van mijn zonden

alle Blutschuld gar verschwinden, alle bloedschuld verdwijnen

dass mein Loblied, Herr, dich ehrt. zodat mijn loflied, Heer, u eert.

 

Vers 17 en 18 (Largo)

Denn du willst kein Opfer haben, Want u wilt geen offer ontvangen,

sonsten brächt ich meine Gaben, anders zou ik u mijn gaven brengen,

Rauch und Brand gefällt dir nicht. rook en vuur bevallen u niet.

 

Herz und Geist, voll Angst und U zult hart en geest

Grähmen, vol angst en verdriet,

wirst du, Höchster, nicht beschä- niet beschamen, Allerhoogste,

men,

weil dir das dein Herze bricht. want dat breekt uw hart.

 

Amen (allabreve)

Amen.

 

Viering Heilig Avondmaal

 

Collecte tijdens zang: 382

 

Gebed over de gaven

  Mededelingen over de wijze van uitdelen

 

Voorbeden met de acclamatie

Stil gebed

 

Prefatie

 lofprijzing

 Sanctus

 

Avondmaalsgebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Agnus Dei

 

Musica sub communione (Klavecimbel)

J. Kuhnau Ach Herr, wir armen Sünder

 

Vredegroet

V: de Vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

zegen

Voor de zegen, lied 536

V: zegen

A:

Orgelnaspel: J. Bastiaans Herzliebster Jesu, was hasst du verbrochen

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

Lezingen: Andries Ponsteen 

Sopranen: Lisa Hinfelaar

Francine Hoogerheijde

Violisten: Esther Papma 

Ernst-Jan de Koning

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kinderkerk: Juliette Luisman

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

Illustratie: Cranachatelier, Herderkirche Weimar

 

In de 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne ingezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone. 

                                        handschrift bach

 

 

Versoberingslunch. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

 

Vrijdag 8 april 16.00 uur: trouwzegen voor Maurice Schütz en André Tieleman

Palmzondag (volgende week) met palmpasenzang en –stokken. 

Tevens belijdenis en doop van Chérise Tjon!

Witte Donderdag 

Gedachtenis van de Instelling van het Heilig Avondmaal, 

in de dienst om 19.30 in deze kerk zingt de AndreasCantorij o.a. Agnus Dei van M. Garau.

Goede Vrijdag 

Lezing van het Lijdensevangelie ook om 19.30 en eveneens in deze kerk, in de dienst zingt de AndreasCantorij o.a. In monte oliveti (op de olijfberg) van M. Garau.

Paasmorgen 

De Opstanding van de Heer

in deze kerk een feestelijke hoofddienst m.m.v. de AndreasCantorij en de kinderkerk, o.a. Angelus dixit (de woorden die de engel bij het lege graf sprak) van J. Gruber.

 

 
12:00
Versoberings lunch

zondag, 3 april, 2022 - 12:00 tot 12:45

Versoberings lunch

»

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

 

 
 
 
 
 
16:00
Trouwzegen voor Maurice Schütz en André Tieleman

vrijdag, 8 april, 2022 - 16:00

Trouwzegen voor Maurice Schütz en André Tieleman

»

 
 
16
10
11
12
13
14
15
16
10:30
Zondag Palmarum

zondag, 10 april, 2022 - 10:30

Zondag Palmarum

» Palm Zondag

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de eerste zondag in de 40-dagen

Palmzondag

10 april 2022

 

 

In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen.

En op deze palmzondag krijgt u een palmtakje bij binnenkomst.

De lectirce vandaag is stagiaire Helen Florijn die zich in de nieuwsbrief voor de Paasperiode nader voorstelt.

 

In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie. Vandaag is dat lied 729 daar over zingend verdertrekken zingt, passend bij de lezingen: over Jozua en de intocht in Jeruzalem.

 

Tevens wordt Chérise Tjon op haar belijdenis gedoopt!

Voorbereiding

Orgelspel  Christ unser Herr zum Jordan kam 

En bewerking lied 556 

Klokluiden 

Lied 556: 1, 2en 5

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

Lied 547: 1, 2 en 5  

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

  Eerste lezing: Jozua 4:1-9

 

Zondagslied: 438: 1 en 2

 

Evangelielezing: Johannes 12:12-24

A:  

 

Zondagslied: 438: 3 en 4

 

Verkondiging 

 

Lied: 729 “zij”= “wij”!

 

Doop op belijdenis 

  

Inleidingsvragen aan allen (allen staan)

Ik vraag aan u allen 

en in het bijzonder aan Cherise die vandaag 

belijdenis van haar geloof aflegt en gedoopt wordt:

 

Wilt u de HEER uw God dienen

en naar zijn stem alleen horen?

Ja, dat wil ik.

Wilt u zich verzetten tegen alle machten

die als goden over ons willen heersen?

Ja, dat wil ik.

Wilt u ieder slavenjuk afwerpen

en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

Ja, dat wil ik.

Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,

Schepper van hemel en aarde?

Ja, ik geloof.

Gelooft u in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

neergedaald ter helle,

op de derde dag opgestaan van de doden,

opgevaren naar de hemel,

en zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden?

Ja, ik geloof.

Gelooft u in de heilige Geest;

gelooft u de heilige katholieke Kerk,

de gemeenschap der heiligen;

de vergeving van de zonden,

de opstanding des vleses,

en het eeuwige leven?

Ja, ik geloof.

 

(Allen gaan zitten) 

 

 

Belijdenisvragen

 

Gebed 

 

Zegen voor Chérise Mei-Lin Christi Tjon

 

Inleiding op de doop

 

Doopvragen 

 

Doopgebed 

 

Doop van Chérise Mei-Lin Christi Tjon

 

Vraag aan de gemeente 

 

Lied 23b, tevens collecte.

 

Voorbeden en zegen

 

  Gebed over de gaven 

Voorbeden met de acclamatie

 Stil gebed

 En 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Voor de zegen, lied 552: 1 en 3

 

Zegen

 

Lied na de zegen: De Koning van de vrede

Op de melodie van Lied 543

 

De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan, 

de mensen zijn gezegend, Hij komt in Godes naam. 

Doet open nu de poorten, de koning moet er door, 

Och Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor. 

  

Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan 

of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan? 

Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt, 

de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid. 

  

Maar morgen is het anders, dan wordt Hij zelf verhoogd, 

en aan de boom gehangen en als een vrucht geoogst. 

Gij hogepriester Anna, wat roept Jeruzalem? 

Het roept vandaag „Hosanna” en morgen „weg met Hem”

 

Orgelnaspel        J. Brahms Herzlich tut mich verlangen

 

Bij de kansel kunt u Chérise feliciteren!

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld -Dettmeijer

Lezingen: Helen Florijn

Kinderkerk: Heidi den Hollander

Marjolein Kroesbergen

Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

 

 

De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie ook het aparte informatieblad voor in te zamelen goederen. 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

 

Versoberingslunch. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom! 

 

Deze week: Witte Donderdag 

Gedachtenis van de Instelling van het Heilig Avondmaal, 

in de dienst om 19.30 in deze kerk zingt de AndreasCantorij o.a. Agnus Dei van M. Garau.

Goede Vrijdag 

Lezing van het Lijdensevangelie ook om 19.30 en eveneens in deze kerk, in de dienst zingt de AndreasCantorij o.a. In monte oliveti (op de olijfberg) van M. Garau.

Paasmorgen 

De Opstanding van de Heer

in deze kerk een feestelijke hoofddienst m.m.v. de AndreasCantorij en de kinderkerk, o.a. Angelus dixit (de woorden die de engel bij het lege graf sprak) van J. Gruber. Nadien is er een aangepaste Paasbrunch.

 
12:00
Versoberings lunch

zondag, 10 april, 2022 - 12:00 tot 12:45

Versoberings lunch

»

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

 

 
 
 
 
19:30
Witte Donderdag

donderdag, 14 april, 2022 - 19:30

Witte Donderdag

»

 

 

WITTE DONDERDAG

 

 14 april 2022  

 Andreaskerk 

 Rotterdam 

 

                 

 

In deze eenvoudige dienst gedenken wij de instelling van het Heilig Avondmaal.

De zangen die wij zingen zijn die liederen die de lof van Witte Donderdag 

bezingen. 

Daarbij klinkt een 

Kyrie van Witte Donderdag 

en tevens een Agnus Dei van M. Garau. 

 

Orgelspel BWV 688 Jesus Christus unser Heiland

Klokluiden

Lied 273: 1 en 4

 

     Mededelingen en daarna voorbereiding (staande):

v: In de naam van de Vader en de Zoon 

en de Heilige Geest

a: Amen.

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

a: en laat ons weer in vrede leven.

v: Amen.

 

Roep om ontferming en Kyrie

Bij brood en wijn, een liefdemaal, verblijf ik in mijn Heilands huis.

Een tak breekt buiten, met kabaal, valt daar de stam al voor het kruis?

Mijn Gastheer dient mij als een knecht, mijn Redder loopt hier af en aan.

De Heer heeft zich zijn troon ontzegd en lijkt van heiligheid ontdaan.

Kyrie eleison!

 

De voeten wast en zalft Hij mij, Hij reikt de beker, breekt het brood.

Hij weet de Judaskus nabij, verwacht zijn naderende dood.

Kyrie eleison!

 

Met pelgrimshoed en wandelstaf richt Hij voor ons een maaltijd aan.

Zijn eigen weg leidt naar het graf, waar kruis en kwelling voor Hem staan.

Kyrie eleison!

 

Geen mens gaat nu meer met Hem mee. De Here roept zijn Vader aan

en smeekt God in Gethsémané dat dit aan Hem voorbij mag gaan.

Kyrie eleison!

 

Dan drinkt Hij, bitter van verdriet, de beker van de lijdenspijn.

En wat Hij voor ons achterliet is avondmaal, is brood en wijn.

Kyrie eleison!

 

Nu is het uur van het verraad. Nu liggen ook de wapens stil,

want Jezus straft niet wie Hem slaat; Hij ondergaat zijn Vaders wil.

Kyrie eleison!

 

Ik houd de beker in mijn hand, met brood en wijn ben ik vertrouwd.

Ik koester deze maaltijd, want die beker spreekt van mijn behoud.

Kyrie eleison!

 

Verkondig dan zijn grote naam zo dikwijls als je aan Hem denkt.

Denk aan zijn lijden, en beaam dat Hij de overwinning schenkt.

Kyrie eleison!

 

Straks komt Hij terug in onze tijd, Hij wenkt ons, brengt ons eeuwig thuis.

Aan ʼt einde van de donkerheid, gloort hoopvol licht het houten kruis!

Hosanna!

 

Groet

 

gebed van de Witte Donderdag

 

DE SCHRITEN GELEZEN EN BESPROKEN

 

      Inleiding op de lezing uit Hebreeën 

 

      Lezing Hebreeën 4:14-16

 

      Lied 970: 1, 2 en 4

 

 Inleiding op de lezing uit Lucas 

 

 Lezing Lucas 22:14-34

 allen:    

 

 Lied van Witte Donderdag Lied 379

Allen: 1, 2     4     6

Vrouwen         3

Mannen                            5

 

 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

 

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens cantorijzang Jezus Christus onze Heiland, 

in de zetting van A. Schütz.

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

 

Stil gebed

prefatie

Lofprijzing

Sanctus

 

Avondmaalsgebed

Na de instellingswoorden bij het brood zingt de Cantorij:

Gezegend zijt Gij, eeuwige God, 

koning van hemel en aarde, 

die het brood uit de aarde doet groeien

  Na de instellingswoorden bij de wijn zingt de Cantorij:

Gezegend zijt Gij, eeuwige God, koning van hemel en aarde,

die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen.

 

Het avondmaalsgebed wordt afgesloten met het bidden van het Onze Vader

 

Agnus Dei, in de zetting van M. Garau.

 

Uitdeling, tijdens de uitdeling klinkt orgelspel

Agnus Dei uit de Orgelmis - Jaap Dragt

 

Dankzegging

 

WEGZENDING EN ZEGEN

Lied voor de zegen (staande): Lied 375: 1 en 2, 

 

Wegzending 

 Zegen

 

 

Na de zegen blijven wij staan.

Het altaar wordt op de Bijbel na ontkleed. Het grote orgel zwijgt tot Pasen en de altaarkaarsen worden gedoofd, net als de paaskaars, deze brandde nu voor de laatste keer. Met Pasen brengen we het nieuwe licht binnen.

 

Ons slotgebed wordt door de Cantorij gezongen:

 

Heer, blijf bij ons, 

want het is avond en de nacht zal komen. 

 

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 

aan de avond van de dag, 

aan de avond van het leven, 

aan de avond van de wereld.

 

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 

met uw troost en zegen, 

met uw Woord en Sacrament. 

 

Blijf bij ons wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst, 

de nacht van twijfel en aanvechting, 

de nacht van de strenge bittere dood. 

 

lijf bij ons in leven en in sterven, 

in tijd en eeuwigheid.  

 

Amen.

 

Hierna verlaten wij in stilte de kerk.

 

 

 

In deze dienst

- voorganger Martin van Wijngaarden 

- kerkenraadslid Nel Merks-Knetsch

- organist: Niels-Jan van der Hoek

- lector: Sheila Lont

- camerabediening Jaco Boersma

- mmv: leden van de AndreasCantorij

 

Morgen, Goede Vrijdag 

lezen we in deze kerk in de dienst om 19.30 uur 

uit het Lijdensevangelie.

 

Pasen 

Om 10.30 uur vieren we 

een  feestelijke dienst rond Woord en Tafel!

Na die dienst is er een Paasbrunch.

 
19:30
Goede Vrijdag

vrijdag, 15 april, 2022 - 19:30

Goede Vrijdag

»

  GOEDE VRIJDAG

 

 15 april 2022

 Andreaskerk 

 Rotterdam 

In deze sobere 

dienst gedenken 

wij het sterven 

van onze Heer 

Jezus Christus met het lezen van het Lijdensevangelie. 

Zoekt u alstublieft zo ver mogelijk voorin in de kerk een 

plaats. Het grote orgel zwijgt, het altaar is ontkleed.

De zangen die 

wij zingen zijn

liederen over het 

Kruis van Golgotha.

De AndreasCantorij 

zingt onder 

andere een deel 

uit de Via Crucis 

(de Kruisweg) 

van Fr. Liszt en 

In monte oliveti 

van M. Garau.

Daarna leven we naar Pasen toe.

 

 

Stilte voor de dienst

 

Laatste klokluiden tot Pasen 

 

Lied Lied 558: 1, 6 -10

Om het zwijgen, het geduld

waarmee Gij de wet vervult,

als men vrucht'loos zoekt naar schuld,

Kyrie eleison.

 

Om het woord van godlijk recht

dat Gij tot uw rechters zegt,

zelf hebt Ge uw geding beslecht,

Kyrie eleison.

 

Om de doornen van uw kroon,

om de gees'ling en de hoon,

roepen wij, o Mensenzoon,

Kyrie eleison.

 

Om uw kruis, Heer, bidden wij,

om de speerstoot in uw zij,

ga aan onze schuld voorbij,

Kyrie eleison.

 

Heer, om uw vijf wonden rood,

om uw onverdiende dood,

smeken wij in onze nood,

Kyrie eleison. 

 

Stilte 

 

Alleen bij God is stilte voor mijn ziel

mijn redding komt van Hem.

 

Eer aan de Vader en de Zoon 

en de Heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen

 

Kyrielied Lied 547: 

1 door Cantorij, 4, 5 en 6 door allen

 

Laten wij God loven, leven van het licht,

    onze val te boven in een evenwicht,

    Kyrie eleison, wees met ons begaan,

    doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan,

 

    Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,

    maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.

    Kyrie eleison, wees met ons begaan,

    doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

 

    Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug

    droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

    Kyrie eleison, wees met ons begaan,

    doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

 

Gebed 

 

De cantorij zingt uit de Via Crucis:

Vexilla Regis (lied 572)

 

  Eerste lezing Hosea 6:1-6

 

Lied 572: 1, 2, 6 en 9

 

Lezing van het Lijdensevangelie 

naar de woorden van Matteüs 26: 20-41

(de vetgedrukte teksten

worden door allen hardop gesproken)

 

Toen het nu avond was geworden, lag hij met de twaalf discipelen aan tafel aan. Terwijl zij aten, zei hij: 

“Voorwaar, ik zeg U: Een van U zal mij verraden.” 

Daar zij hierover zeer bedroefd waren, begon de een na de ander tot hem te zeggen: 

“Heer, ik ben het toch niet?” 

Hij gaf ten antwoord: 

“Hij die met mij zijn hand in de schaal doopt, is degene die mij zal verraden. De Zoon des mensen gaat weliswaar heen, zoals er over hem staat geschreven,  maar wee  de mens door bemiddeling van wie de Zoon des mensen wordt verraden! Het zou voor die mens beter zijn geweest als hij niet geboren was.”

Als antwoord zei Ju̱das, die op het punt stond hem te verraden: 

“Ik ben het toch niet, Rabbi?” 

Hij zei tot hem: 

“Gijzelf hebt het gezegd.”

Terwijl zij verder aten, nam Jezus een brood,  en na de zegen te hebben uitgesproken, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei: 

“Neemt, eet. Dit is mijn lichaam.” 

Ook nam hij een beker, en na een dankgebed te hebben uitgesproken, gaf hij die aan hen, terwijl hij zei: 

“Drinkt allen hieruit; want dit is mijn ’bloed van het verbond’, dat ten behoeve van velen vergoten zal worden  tot vergeving van zonden. Maar ik zeg U: Van nu af zal ik geenszins meer iets van dit product van de wijnstok drinken tot op die dag waarop ik het met U nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.” 

Ten slotte gingen zij, na het zingen van lofzangen, naar buiten naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tot hen: 

“In deze nacht zult gij allen in verband met mij tot struikelen worden gebracht, want er staat geschreven: ’Ik zal de herder slaan, en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden.’ Maar nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik U voorgaan naar Galilea.” 

Petrus gaf hem echter ten antwoord: 

“Ook al worden alle anderen in verband met u tot struikelen gebracht, ik zal nimmer tot struikelen worden gebracht!” 

Jezus zei tot hem: 

“Voorwaar, ik zeg u: Nog deze nacht, voordat een haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen.” 

Petrus zei tot hem: 

“Zelfs al moest ik met u sterven, ik zal u geenszins verloochenen.” 

Hetzelfde zeiden ook alle andere discipelen. 

Toen kwam Jezus met hen bij de plek die Gethsemané heette, en hij zei tot de discipelen: 

“Gaat hier zitten, terwijl ik ginds ga bidden.” 

En terwijl hij Petrus en de twee zonen van Zebedeüs meenam, begon hij bedroefd en zeer verontrust te worden. Toen zei hij tot hen: 

“Mijn ziel is diepbedroefd, ja, tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij.” 

En nadat hij een eindje verder was gegaan, viel hij op zijn aangezicht, terwijl hij bad en zei: 

“Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze kelk aan mij voorbijgaan. Doch niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt.” 

En hij kwam bij de discipelen en vond hen slapend, en hij zei tot Petrus: 

“Hebt gijlieden nog niet één uur met mij kunnen waken? Waakt en bidt  voortdurend, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is natuurlijk bereidwillig, maar het vlees is zwak.” 

 

In Monte Oliveti van M. Garau

In monte Oliveti oravit ad patrem:

Pater si fieri potest transeat a me calix iste.

Spiritus quidem promptus est caro autem infirma.

Op de Olijfberg bad Hij tot de Vader:

Mijn Vader, indien het mogelijk is,

laat deze kelk aan mij voorbij gaan.

De geest is natuurlijk gewillig maar het vlees is zwak.

 

26:42-68

Wederom ging hij heen, voor de tweede maal, en bad, terwijl hij zei:

“Mijn Vader, indien het niet mogelijk is dat deze kelk voorbijgaat tenzij ik hem drink, uw wil geschiede.” 

En hij kwam wederom en vond hen slapend, want hun ogen waren zwaar. Hij verliet hen derhalve en ging nogmaals heen en bad voor de derde maal,  terwijl hij wederom hetzelfde woord zei. Daarna kwam hij bij de discipelen en zei tot hen: 

“Op een tijd als deze slaapt Gij en neemt Gij rust! Ziet! Het uur is nabij gekomen waarop de Zoon des mensen door verraad in de handen van zondaars wordt overgeleverd. Staat op, laten wij gaan. Ziet! Mijn verrader is nabij gekomen.” 

En terwijl hij nog sprak, zie! daar kwam Ju̱das,  één van de twaalf, en met hem een grote schare met zwaarden  en knuppels, gestuurd door de overpriesters en oudere mannen van het volk. Zijn verrader nu had hun een teken gegeven door te zeggen: 

“Degene die ik kus, die is het; neemt hem in hechtenis.” 

En recht op Jezus afgaand, zei hij: 

“Goedendag, Rabbi!”,  

en kuste hem zeer teder. Maar Jezus zei tot hem: 

“Vriend, met welk doel zijt gij hier?” 

Toen kwamen zij naar voren en sloegen de hand aan Jezus en namen hem in hechtenis. Maar zie! een van degenen die bij Jezus waren, strekte zijn hand uit en trok zijn zwaard en sloeg de slaaf van de hogepriester en hieuw hem het oor af. Toen zei Jezus tot hem: 

“Steek uw zwaard weer op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan. Of denkt gij dat ik geen beroep op mijn Vader kan doen om mij op dit ogenblik meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking te stellen? Hoe zouden in dat geval de Schriften worden vervuld, dat het aldus moet geschieden? Zijt gij met zwaarden en knuppels als tegen een rover uitgetrokken, om mij gevangen te nemen? Dag aan dag zat ik in de tempel  te onderwijzen, en toch hebt gij mij niet in hechtenis genomen. Maar dit alles is geschied opdat de geschriften van de profeten in vervulling zouden gaan.”  

Toen lieten alle discipelen hem in de steek en vluchtten. Zij die Jezus in hechtenis namen, voerden hem weg naar de hogepriester Kajafas, waar de schriftgeleerden en de oudere mannen vergaderd waren. Maar Petrus bleef hem op een flinke afstand volgen tot aan de binnenplaats  van de hogepriester, en nadat hij naar binnen was gegaan, zat hij daar bij de huisbedienden om de afloop te zien. Ondertussen zochten de overpriesters en het hele Sanhedrin naar een vals getuigenis tegen Jezus om hem ter dood te kunnen brengen, maar zij vonden er geen, ofschoon er vele valse getuigen optraden.  Naderhand traden er twee op, die zeiden: 

“Deze man heeft gezegd: ’Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen opbouwen.’” 

Toen stond de hogepriester op en zei tot hem: 

“Hebt gij geen antwoord? Wat getuigen dezen tegen u?” 

Maar Jezus bleef zwijgen. Daarom zei de hogepriester tot hem: 

“Ik stel u onder ede bij de levende God, ons te zeggen of gij de Christus,  de Zoon van God, zijt!”

Jezus zei tot hem: 

“Gijzelf hebt het gezegd. Maar ik zeg ulieden: Van nu af  zult gij de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de Vader en hem zien komen op de wolken des hemels.”  

Toen scheurde de hogepriester zijn bovenklederen en zei: 

“Hij heeft God gelasterd!  Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Ziet! Nu hebt gij de lastering gehoord. Wat is uw mening?” 

Zij gaven ten antwoord: 

“Hij verdient de dood.” 

Daarop spuwden zij hem in het gezicht  en gaven hem vuistslagen. Anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden: 

“Profeteer ons, Christus: Wie is het die u geslagen heeft?” 

 

Zingen 575:1

 

26:69- 27-30

Petrus nu zat buiten op de binnenplaats; en er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei: 

“Gij waart ook bij Jezus de Galileeër!” 

Maar hij ontkende het ten aanhoren van hen allen en zei: 

“Ik weet niet waar gij het over hebt.”

Nadat hij naar buiten was gegaan naar het poorthuis, merkte een ander meisje hem op en zei tot de daar aanwezigen: 

“Deze man was bij Jezus de Nazarener.” 

En hij ontkende het opnieuw, met een eed: 

“Ik ken de mens niet!” 

Even daarna kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tot Pe̱trus: 

“Zeker, gij zijt ook een van hen; trouwens, uw dialect verraadt u.” 

Toen begon hij te vloeken en te zweren: 

“Ik ken de mens niet!” 

En onmiddellijk kraaide een haan. 

En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus had gesproken, namelijk: “Voordat een haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen.” En hij ging naar buiten en weende bitter.

Toen het ochtend was geworden, hielden alle overpriesters en de oudere mannen van het volk raad tegen Jezus om hem ter dood te brengen. En na hem te hebben geboeid, voerden zij hem weg en leverden hem over aan de stadhouder Pilatus. Toen nu Ju̱das, die hem had verraden, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij wroeging en bracht de dertig zilverstukken bij de overpriesters en oudere mannen terug en zei: 

“Ik heb gezondigd toen ik rechtvaardig bloed verried.” 

Zij zeiden: 

“Wat gaat ons dat aan? Dat is uw zaak!” 

Toen gooide hij de zilverstukken in de tempel en trok zich terug, en hij ging heen en hing zich op. De overpriesters echter namen de zilverstukken en zeiden: 

“Het is niet geoorloofd ze in de heilige schatkist te werpen, want het is een bloedprijs.”

Na met elkaar raad te hebben gehouden, kochten zij er het veld van de pottenbakker mee om daar vreemden te begraven. Daarom wordt dat veld tot op de dag van vandaag „Bloedveld” genoemd. Toen werd vervuld hetgeen door bemiddeling van de profeet Jeremia was gesproken, die zei: „En zij namen de dertig zilverstukken, de prijs van de man voor wie een prijs werd vastgesteld, degene voor wie enkelen van de zonen van Israël een prijs hadden vastgesteld, en gaven ie voor het veld van de pottenbakker,  zoals de Heer mij geboden had.” 

Jezus stond nu voor de stadhouder, en de stadhouder stelde hem de vraag: 

“Zijt gij de koning der joden?”  

Jezus antwoordde: 

“Gijzelf zegt het.” 

Maar toen hij door de overpriesters en oudere mannen werd beschuldigd, gaf hij geen enkel antwoord. 

Toen zei Pilatus tot hem: 

“Hoort gij niet hoeveel dingen zij tegen u getuigen?” 

Maar hij antwoordde hem niet, met geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu was het van feest tot feest de gewoonte dat de stadhouder voor de schare een gevangene, degene die zij wilden, vrijliet. Juist op dat ogenblik hadden zij een beruchte gevangene, die Barabbas heette. Toen zij daarom bijeen waren, zei Pilatus tot hen: 

“Wie wilt gij dat ik voor U vrijlaat, Barabbas of Jezus, die Christus wordt genoemd?” 

Hij wist namelijk dat zij hem uit afgunst hadden overgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel gezeten was, liet zijn vrouw hem bovendien zeggen: 

“Heb niets te maken met die rechtvaardige man, want ik heb heden in een droom veel om hem geleden.”

Maar de overpriesters en de oudere mannen overreedden de scharen dat zij om Barabbas zouden vragen, doch Jezus zouden laten ombrengen. Nu nam de stadhouder weer het woord en zei tot hen: 

“Wie van de twee wilt gij dat ik voor u vrijlaat?” 

Zij zeiden: 

“BARA̱BBAS.” 

Pilatus zei tot hen: 

“Wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus wordt genoemd?” 

Zij zeiden allen: 

“AAN HET KRUIS MET HEM!”  

Hij zei: 

“Wat voor slechts heeft hij dan gedaan?” 

Maar zij bleven des te meer schreeuwen: 

“AAN HET KRUIS MET HEM!” 

Toen Pilatus zag dat het niets hielp, maar dat er veeleer een opschudding ontstond, nam hij water en waste ten aanschouwen van de schare zijn handen en zei: 

“Ik ben onschuldig aan het bloed van deze man. Gij moet er zelf maar zorg voor dragen.”

Daarop gaf het gehele volk ten antwoord: 

“ZIJN BLOED KOME OVER ONS EN OVER ONZE KINDEREN.” 

Toen liet hij hun Barabbas vrij, maar Jezus liet hij zweepslagen geven en leverde hem over om aan een kruis gehangen te worden. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus mee in het paleis van de stadhouder en verzamelden de hele troepenafdeling om hem heen. En na hem zijn kleren uitgetrokken te hebben, hingen zij hem een scharlaken mantel om, en zij vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Toen knielden zij voor hem neer en dreven de spot  met hem, terwijl zij zeiden: 

“Goedendag, gij koning der joden!” 

En zij spuwden  op hem en namen de rietstok en gingen hem ermee op zijn hoofd slaan.

 

Zingen Lied 575: 4 en 5

 

Alle leed hebt Gij geleden,

Gij gedragen met geduld.

Als een worm zijt Gij vertreden

zonder schuld, om onze schuld,

opdat wij door U verheven

als verlosten zouden leven.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.

 

Koning tot een spot getekend

met een riet en doornenkroon,

bij de moordenaars gerekend

overstelpt met smaad en hoon,

opdat naar uw welbehagen

wij de kroon der ere dragen.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.

 

27:31-46

Nadat zij de spot met hem hadden gedreven, ontdeden zij hem ten slotte van de mantel en deden hem zijn bovenklederen aan en voerden hem weg om aan een kruis gehangen te worden. Toen zij naar buiten gingen, troffen zij een ingeborene van Cyrane aan, Simon genaamd. Deze presten zij om zijn kruis op te nemen. En gekomen op een plaats die Golgotha  wordt genoemd, dat wil zeggen Schedelplaats, gaven zij hem wijn vermengd met gal  te drinken; maar toen hij ervan had geproefd, weigerde hij te drinken. Nadat zij hem aan een kruis hadden gehangen, verdeelden zij zijn bovenklederen door het lot te werpen, en daar neergezeten, hielden zij de wacht bij hem. Ook brachten zij boven zijn hoofd in geschrifte de tegen hem ingebrachte beschuldiging aan: „Dit is Jezus, de koning der joden.”  Toen werden er met hem twee rovers gekruisigd, één aan zijn rechter- en één aan zijn linkerzijde. De voorbijgangers nu gingen schimpend  over hem spreken, terwijl zij hun hoofd schudden en zeiden: 

“Gij daar, die de tempel zou afbreken en in drie dagen zou opbouwen, red uzelf! Indien gij een zoon van God zijt, kom dan van het kruis af!” 

Evenzo gingen ook de overpriesters met de schriftgeleerden en oudere mannen de spot met hem drijven en zeiden: 

“Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden! Hij is koning  van I̱sraël; laat hem nu van het kruis afkomen, dan zullen wij in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat Hij hem nu verlossen  indien Hij hem hebben wil, want hij heeft gezegd: ’Ik ben Gods Zoon.’” 

Zelfs de rovers die samen met hem aan kruizen waren gehangen, gingen hem op dezelfde wijze smaden. Vanaf het zesde uur viel er een duisternis  over het gehele land, tot aan het negende uur  toe. Omstreeks het negende uur riep Jezus met een luide stem en zei: 

“Eli, Eli, lama sabachthani?”  

Dat wil zeggen: „Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?” 

27:47-66

Toen sommigen van hen die daar stonden, dit hoorden, zeiden zij voorts: 

“Deze man roept Eli̱a.” 

En onmiddellijk snelde een van hen weg en nam een spons en drenkte die met zure  wijn en stak ze op een rietstok en gaf hem toen te drinken. Maar de overigen van hen zeiden: 

“Laat hem begaan! Laten wij eens zien of Eli̱a hem komt redden.”  

Nogmaals riep Jezus met een luide stem en gaf de geest.  

 

Stilte

 

En zie! het gordijn  van het heiligdom scheurde van boven tot onder in tweeën,  en de aarde beefde, en de rotsen spleten vaneen. En de graven werden geopend en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgericht, en ze werden voor vele mensen zichtbaar. De legeroverste  echter en zij die met hem bij Jezus de wacht hielden, werden bij het zien van de aardbeving en al wat er gebeurde, zeer bevreesd en zij zeiden: 

“Waarlijk, dit was Gods Zoon.”  

Bovendien stonden daar vele vrouwen, die Jezus vanuit Galile̱a hadden vergezeld om hem te dienen, op een afstand toe te kijken; onder hen bevonden zich Mari̱a Magdale̱na, ook Mari̱a, de moeder van Jakobus en Joses,  en de moeder van de zonen van Zebedeüs. Laat in de middag nu kwam er een rijk man van Arimathea, Jozef genaamd, die zelf ook een discipel van Jezus was geworden. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gebood Pilatus dat het hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam, wikkelde het in rein fijn linnen en legde het in zijn nieuwe graf,  dat hij in de rots had uitgehouwen. En nadat hij een grote steen voor de deuropening van het graf had gerold, ging hij heen. Mari̱a Magdalena en de andere Mari̱a bleven daar echter en zaten tegenover het graf. De volgende dag, dit was na de Voorbereiding,  kwamen de overpriesters en de Farizeeën gezamenlijk bij Pilatus en zeiden: 

“Heer, het kwam ons in herinnering dat die bedrieger, toen hij nog leefde, heeft gezegd: ’Na drie dagen zal ik worden opgewekt.’ Gebied daarom dat het graf tot de derde dag wordt verzekerd, opdat niet soms zijn discipelen komen en hem stelen  en tot het volk zeggen: ’Hij is uit de doden opgewekt!’, en dit laatste bedrog zal erger zijn dan het eerste.”

Pilatus zei tot hen: 

“Gij hebt een wacht. Gaat en verzekert het naar uw beste weten.” 

Zij dan gingen heen en verzekerden het graf door de steen te verzegelen en de wacht erbij te plaatsen.

 

Zingen Lied 196

 

voorzang: In uw handen Heer, beveel ik mijn leven. 

allen:

 

voorzang: Want Gij Heer God, hebt ons verlost, 

uw waarheid heeft ons vrijgemaakt. 

 

allen: In uw handen Heer, beveel ik mijn leven. 

 

voorzang: Eer aan de Vader door de Zoon 

in de eenheid met de Geest. 

allen: In uw handen Heer, beveel ik mijn leven

Gebeden afgesloten met:

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, want van u is het rijk en de kracht, tot in eeuwigheid. Amen.

 

Onze afsluiting is een lied, 

de zegen ontvangen we weer met Pasen!

 

Zingen Lied 578

Afbeeldingsresultaat voor o kostbaar kruis o wonder gods

 

Bewaar mij dat ik roemen zou

dan in mijn Heren Christus dood.

Al wat ik anders noemen zou

is niets bij dit mysterie groot.

 

O angst en liefde, ondereen

vermengd als water en als bloed,

zij wijzen naar het wonder heen

van Hem die op de aarde boet.

 

Het rode bloed, zijn koningskleed

bedekt het schandelijke kruis,

dat wordt door alles wat Hij leed

de levensboom van 't paradijs.

 

En door zijn dood en door zijn bloed

is nu de wereld dood voor mij.

Ik ben gestorven, maar voor goed

van heel de dode wereld vrij.

 

De aarde zelf is veel te klein

voor wie U waarlijk loven wil.

Uw liefde is een groot geheim,

zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

 

In stilte verlaten we de kerk.

 

Mocht u het plezierig vinden voor u naar huis gaat nog even over

deze dienst en deze indrukwekkende, liturgische dag na te praten,

dan bent u van harte welkom in de zaal achter de kerk.

Een uitgebreide koffie schenken we pas weer op Paasmorgen. 

 

In deze dienst

- voorganger: Martin van Wijngaarden

- kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

- organist: Niels Jan van der Hoek

- lectores: Allen 

Annie Ruizeveld de Winter- de Vries

Andries Ponsteen

Arnold Filius

- camerabediening: Sheila Lont

- m.m.v.: leden van de AndreasCantorij

 

 Pasen 

Om 10.30 uur vieren we 

een  feestelijke dienst rond Woord en Tafel!

Na die dienst is er –uiteraard – geen versoberingsmaaltijd meer, 

maar een Paasbrunch.

 
 
17
17
18
19
20
21
22
23
10:30
Paasmorgen

zondag, 17 april, 2022 - 10:30

Paasmorgen

»

PAASMORGEN

 

 17 april 2022

Andreaskerk

Rotterdam 


 

Christus is opgestaan!

Dit vieren we vandaag in een vrolijke dienst 

met Woord en Sacrament.

 

Eerst wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht; 

deze kaars staat symbool 

voor de opstanding en het Licht van Christus.

We hebben de jubel van twee eerdere paasvieringen in te halen, en dat zullen we doen!

 

OPENING

 

Orgelspel waarmee de dienst begint:

A toi la gloire, (U zij de glorie)

uit Deuxième Méditation, opus 20, A. Guilmant 

Klokluiden 

 

Na het ophouden van het klokluiden gaan allen staan.

  De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht

  gevolgd door Cantorij, voorganger en kerkenraad. 

 

Cantorij 

Allen:

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke held.

Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,

want Hij is God, bekleed met macht.

 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, alles is voldaan.

Die met geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood of helle niet.

 

Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan;

een leven, door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid.

 

Aansteken van de altaarkaarsen en de voorbereiding:

v: In de naam van de Vader 

en de Zoon en de Heilige Geest

a: Amen.

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: Heer vergeef ons al wat wij misdeden

a: En laat ons weer in vrede leven.

v: Amen.

(allen gaan zitten)

  

 

Kyrie-oproep

 

Kyrie en Gloria     uit de Vogel-mis 299d 

 

 

 

 

Groet

 

Gebed van Eerste Paasdag

DE SCHRIFTEN GELEZEN EN GEZONGEN

 

Gesprek met de kinderen

 

Paaslofzang Lied 619

 

 

  mannen Des morgens op de derde dag,

toen voor het graf de steen nog lag, 

verrees de Heer op Gods gezag.

Halleluja, halleluja, halleluja!

 

cantorij De engel sprak: Houdt moed, vreest niet,

ik ken de bron van uw verdriet:

gij zoekt uw Heer, Hij is hier niet.

Halleluja, halleluja, halleluja!

 

vrouwen Hij is verrezen en Hij leeft.

De dood heeft voor het eerst gebeefd.

Komt, ziet waar Hij gelegen heeft.

Halleluja, halleluja, halleluja!

 

allen Nu bidden wij U, Zoon van God,

omdat Gij opstond uit de dood,

geef ons nu uw genade groot,

halleluja, halleluja, halleluja!

 

opdat wij, vrolijk en bevrijd,

lofzingen in der eeuwigheid

uw lieve naam gebenedijd.

Halleluja, halleluja, halleluja!

 

  Eerste lezing Kolossenzen 3:1-4, 12-16

 

Aankondiging van het evangelie (allen gaan staan)

Psalmwoord: Halleluja. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.

    Laten wij ons daarover verheugen. Halleluja. 

Allen: 

          

 

Het Paas-evangelie: Johannes 20:1, 2, 11-18

    Allen:

 

zingen Lied 634

U zij de glorie opgestane heer,

U zij de victorie, u zij alle eer

Alle menselijk lijden hebt gij ondergaan

Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan.

U zij de glorie opgestane heer,

U zij de victorie, u zij alle eer!

 

Licht moge stralen in de duisternis,

Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wilt het woord ons geven dat hier vrede sticht :

u zij de glorie, opgestane heer,

u zij de victorie , u zij alle eer!

 

preek

 

zingen Lied 643

 

  

Vrouwen

Diep in de donk're aarde ging

't lichaam van onze Here

om als het woord der opstanding

levend terug te keren.

 
 
 

 

  

Mannen 

Als een verweeuwde zat de kerk,

treurende om haar Heiland,

maar in het graf deed Hij zijn werk,

streed met de laatste vijand.

 
 
 

 

 

Allen 

Sion, in bitter zielsverdriet,

kon nog alleen maar klagen,

en in haar huis klonk leed voor lied,

werden tot nacht de dagen.

 
 
 

 

 

Zingt nu de Heer! Hij is getrouw.

Ook als wij niet meer hopen,

bloeien aan dorens van de rouw

lachend de rozen open.

 
 
 

 

 

Vrouwen

't Woord was in onze mond verstomd,

lag als een bleke dode.

Godlof, de Geest des Heren komt

en heeft het graf ontsloten.

 
 
 

 

 

Mannen

 Zingt het de hoge hemel rond!

't Woord aan de dood ontsprongen

werd weer een kracht in onze mond,

brandend met vuren tongen.

 
 
 

allen

 

Christengemeente, jubelt nu! 

Dit zijn u goede dagen.

Hemelse eng'len zullen u

hier op de handen dragen.

 

Jubelt, want die in aarde lag,

zit op de troon verheven!

Jubelt, want elke blijde dag

is ons zijn woord tot leven!

 
 
 

 

  

 
 
 
 
   
   
 

 

 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

  

Cantorij zang Angelus Domini Jos. Gruber 

Angelus Domini descendit de coelo 

et dixit mulireribus: 

Quem quaritis surrexit,

sicut dixit!

Naar: Matteus 28: 2b en 6.

Een engel van de Heer daalde af uit de hemel [en zei tegen de vrouwen. Die jullie zoeken] Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft.

    

 

Gebed over de gaven

 

  Voorbeden met de acclamatie

 

 

prefatie

 

 

Lofprijzing en Sanctus

       

 

Avondmaalsgebed

 

met Onze Vader

 

Agnus Dei

           

Uitdeling 

Neemt u uw paaskaarsje mee om, na het ontvangen van de

Avondmaalsgaven, die aan te steken?

 

Tevens: muziek Improvisatie U zij de Glorie  

 

Dankzegging

 

Wegzending en zegen:

 

     

 

 

zegen

         

 

 

Lied slotlied O vlam van Pasen

      (Op de melodie van het openingslied)

 

O vlam van Pasen, steek ons aan,

de Heer is waarlijk opgestaan!

De oude nacht voorgoed gedood,

de toekomst kleurt de morgen rood

 

Zie hier het licht van lange duur,

ziehier de Zoon, de zon, het vuur;

o vlam van Pasen, steek ons aan –

de Heer is waarlijk opgestaan!

 

Orgelnaspel Toccata in F BWV 540 J.S. Bach

 

 

DE KERKENRAAD VAN DE LUTHERSE GEMEENTE

WENST U GEZEGENDE PAASDAGEN!

 

  

 

Na de dienst bent u welkom

voor koffie en een Paasbrunch in de 

ruimten achter de kerk. 

 

Bij de uitgang via het hofje krijgt u een

bloemengroet mee naar huis! 

 

 

In deze dienst: 

voorganger: Martin L. van Wijngaarden

organist:   Niels-Jan van de Hoek

kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

lezingen:   Arnold Filius

kinderkerk: Laura Lindhout

Mmv:   leden van de AndreasCantorij

Arjen de Vries, trompet

camerabediening:   Kenneth Wong-Loi-Sing

kosteres:           Nel Merks -Knetsch

afbeelding voorop:   Sint Amanduskerk Erembodegem

 

 
 
 
 
 
 
 
18
24
25
26
27
28
29
30
10:30
Zondag Quasi Modo Geniti

zondag, 24 april, 2022 - 10:30

Zondag Quasi Modo Geniti

»

http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag 

Quasi Modo Geniti

24 april 2022

 

Introitus: Quasi modo geniti infantes - YouTube

 

Welkom in deze dienst waarin we lezen over de ongelovige Thomas, die eerst wil zien voor hij kan geloven. Geloof kan echter via vele wegen ontstaan. Daar zingen we liederen bij. Het nieuwe zondagslied is nog tamelijk onbekend en zal voorgespeeld worden.

 

Voorbereiding 

Orgelspel Christ lag in Todesbanden, J.S.Bach (BWV 625)

klokluiden 

Lied 217: 1, 2 en 3

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm

v: Halleluja! 

    Verlang als pasgeboren zuigelingen 

    naar de zuivere melk van het woord,     

    opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

a: Halleluja!

v: Jubel voor God onze sterkte,

a: juich voor de God van Jacob, 

    zing een lied en sla de tamboerijn,

v: speel op de harp en de liefelijke lier.

a: Halleluja! 

    Verlang als pasgeboren zuigelingen 

    naar de zuivere melk van het woord, 

    opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

    Halleluja!

a:

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

Gloria

Groet

 

Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

Zondagslied 374: 1, 2 en 4

 

Eerste lezing 1 Johannes 5:4-10a

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord en

 

 

Evangelielezing Johannes 20: 19-31

Lofzang

Lied 642: 1, 2, 5 en 8

 

Verkondiging 

 

Lied Gezang 487 (zoz)

 

2.Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.

Heeft in zijn handen onze naam geschreven.

De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 

plant als een boom in ons zijn eigen leven, 

wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 

en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

 

Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 

zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,

zo zult Gij uw beminden overkomen.

Gebeden

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

Orgelspel Sonata ll in G, uit: Sonata per L’Organo E ll Cembalo, 

G.B. Martini

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\75 (Pasen) Houd ons in leven, wees onze redding.tif

Stil gebed

Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 

aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons 

onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en 

leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

wegzending en zegen

Lied voor de zegen (staande) 630: 1, 2 en 4

Wegzending

Zegen

A:

 

Orgelnaspel Allegro, Concerto in G, J.S.Bach (BWV 592)

 

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden- Raben

Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

Lector: Arjen de Vries

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Sheila Lont

Afbeelding: Einsiedeln, Stiftsbibliothek

 

Komende week:

Op woensdag 27 april, is er van 18.00-20.00 uur een Surinaamse maaltijd als stageproject van Hellen Florijn, waarbij zowel een Surinaams als een ‘Noords’ lied besproken zal worden dat Christus (als herder) bezingt.

Een tweede keer, op donderdag 12 mei, eten we ‘Noords’, en bespreken we liederen die de zang zelf centraal stellen.

Opgave bij Annie Ruizeveld de Winter.

 

- Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

-  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

   QR code met uw smartphone.

- De volgende dienst in deze kerk is op zondag 1 mei, dan wordt het H.Avondmaal gevierd.

 
 
 
18:00
Surinaamse maaltijd

woensdag, 27 april, 2022 - 18:00 tot 20:00

Surinaamse maaltijd

»

Deze Surinaamse maaltijd is onderdeel van het stageproject van Hellen Florijn. Tijdens de maaltijd zullen een Surinaams lied en een oords"lied worden besproken. Beide liederen bezingen Christus als herder.