Agenda

  zo ma di wo do vr za
19
1
2
3
4
5
6
7
10:30
Zondag Misericordias Domini

zondag, 1 mei, 2022 - 10:30

Zondag Misericordias Domini

»

http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag Misericordias Domini,

de barmhartigheid van de Heer

1 mei 2019

Welkom in deze dienst waarin de goede herder centraal staat. Een paar liederen (“Nordic en Sranantongo”) werden in de kring afgelopen woensdagavond besproken. Dat was (zie ook de nieuwsbrief) in het kader van de stage van Helen Florijn.

Ook gaat het over herderschap en verbondenheid ‘als kudde’.

Omdat dit de zondag is tussen Koningsdag en 4 en 5 mei, zingen we na de zegen delen uit het Wilhelmus, waaronder ook een couplet dat naar ‘herderschap’ verwijst.

 

Voorbereiding 

    Orgelspel BWV 208 Schafe sollen sicher weiden

En The Lord’s my shepherd, I’ll not want (lied 23c)

Klokluiden 

Lied lied 23 c

 

mededelingen en voorbereiding 

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm

Antifoon uit psalm 33: 5b, 6a:

v: Halleluja!   

    Van het erbarmen van de Heer is de aarde vervuld.

a: Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt.     

  Halleluja!

Psalm 33: 1-5a

v: Juich, rechtvaardigen, voor de Heer,

a: de oprechten moeten hem loven.

v: Huldig de Heer bij de klank van de lier,

a: speel voor hem op de tiensnarige harp.

v: Zing voor hem een nieuw lied,

a: speel en zing met overgave.

v: Oprecht is het woord van de Heer,

a: alles wat hij doet is betrouwbaar.

v: Hij heeft recht en gerechtigheid lief.

Allen herhalen de antifoon:

a: Halleluja!     

    Van het erbarmen van de Heer is de aarde vervuld.

    Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt.

    Halleluja!

gevolgd door

  

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

 

Gloria

 

 

Groet

 

Zondagsgebed 

 

DE SCHRIFTEN GELEZEN EN GEZONGEN

 

Gesprek met de kinderen

 

Zingen Lied 23d

 

  Eerste lezing Ezechiel 34:11-16

 

Aankondiging van het evangelie (allen gaan staan)

 

Psalmwoord: Halleluja. Loof de Heer, roep luid zijn naam aan,

    maak zijn daden bekend onder de volken. Halleluja. 

Allen:    

 

Het evangelie: Johannes 9:11-16

Allen:

 

Liedtekst Gran Gado 

In dit lied wordt de Heer onze God bezongen en diepe eerbied wordt geuit voor Zijn almacht, liefde, barmhartigheid en troost die slechts Hij alleen geven kan. Een ware Herder en Behoeder  van Zijn kinderen. 

1. Gran Gado! glori de vo joe, Joe zorgoe boen vo wi vo

troe, Joe tjari loekoe kibri wi Joe gi wi switi Gado fri.

Refrein: Gran Gado teki bigi nem, En glori tee vo alatem. Joe

de da moro Santawan, Joe de mi tranga Helpiman.

2. Gran Gado! tranga Helpiman, Mi de vertrouw na joe

wawan. Joe de mi lobbi boen Tata. Da lobbi vo joe no

kaba.

3. Gran Gado! switi Troostoeman, Mi hatti de vo joe

wawan. Joe lobbi mi, mi lobbi joe, Da so mi liebi switi

troe

 

Vertaling (door Linda Profijt): 

1. Almachtige God - alle glorie komt u toe , U zorgt altijd goed voor ons , u beschermt ons en u alleen geeft ons ware vrijheid

Refrein: Grote God U heeft de naam boven alle namen en U alleen komt alle glorie toe, U bent de Allerheiligste en een ware helper.

2. Almachtige God krachtige helper, ik vertrouw U alleen, U bent de God van liefde, Uw liefde vergaat nimmermeer.

3. Grote liefdevolle trooster, mijn hart behoort slechts aan U, U houdt van mij en ik van U en dat schenkt mij een vreugdevol leven.

 

Verkondiging

 

  Zingen Lied 837

  

 
 
 
 
   
   

 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

   Muziek: M. Reger  Jesus meine Zuversicht 

Gebed over de gaven

Voorbeden met de acclamatie   

prefatie

 

 

Lofprijzing en Sanctus

       

 

Avondmaalsgebed

met Onze Vader

 

Agnus Dei

           

Uitdeling met musica sub communione: 

J. P. Sweelinck - Mein Hütter und mein Hirt

 

Dankzegging

 

Zingen Lied 969

 

Wegzending en zegen:

 

     

 

 

Zegen

         

 

Zingen Lied 708: 1,6,14 en 15

 

Orgelnaspel BWV 657 Nun danket alle Gott

 

 

 

In deze dienst: 

voorganger: Martin van Wijngaarden

organist:   Niels-Jan van de Hoek

kerkenraadslid: Hellen Blanca

lezingen:   Heidi                         den Hollander-Baartman

kinderkerk:  

camerabediening:   Erna van Wijngaarden-Raben

kosteres:           Greet Postema-van den Berg

afbeelding voorop:   Ravenna (Mausoleum Galla Placidia)

 

Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

     Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

   QR code met uw smartphone.

 

als een ‘vervolg’ op vandaag:

Op donderdag 12 mei, is er van 18.00-20.00 uur een Scandinavische maaltijd als stageproject van Hellen Florijn, waarbij zowel een Surinaams als een ‘Noords’ lied besproken zal worden dat de zang zelf centraal stellen. Opgave bij Annie Ruizeveld de Winter.

over twee weken 15 mei, Zondag Cantate (Zondag Zingt!) staat de AndreasCantorij stil bij het gegeven dat zij afgelopen Kerstmis 20 jaar bestond. Zij zingt, begeleid door o.a. strijkers, een voor haar nieuwe minicantate die het lofzingen tot God bezingt: Cantate Domini van de lutherse componist Johann Staden.

 
 
 
 
 
 
 
20
8
9
10
11
12
13
14
10:30
Zondag Jubilate

zondag, 8 mei, 2022 - 10:30

Zondag Jubilate

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor zondag Jubilate Deo, Jubel voor God!

8 mei 2022 

 

 

Welkom in deze dienst waarin de jubel voor de Heer centraal staat. 

Waarover we mogen jubelen? Daarover staan de evangeliën vol; daarover schreven mensen als Paulus en Petrus.

Vandaag, naar aanleiding van met name de Petrus-lezing denken we daar verder over na. Wat zijn -letterlijk en figuurlijk- aanzetten om het goede te doen. Want die aanzetten helpen ons dan weer bij het zoeken naar de juiste toon voor onze jubel.

 

 

Voorbereiding 

Orgelspel H. Scheidemann  Nun freut euch lieben Christen G’mein 

(melodie zondagslied)

klokluiden 

Lied 273: 1, 2 en 3

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm

De antifoon gelezen (psalm 66: 1, 2b): 

v: Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God,

a: bezingt de eer van zijn naam. Halleluja!

Psalm 66: 4-5 en 8-9 

v: Laat heel de aarde 

a: voor U buigen en zingen,

v: uw naam bezingen.

a: Kom en zie de werken van God,

v: zijn daden vervullen de mens met ontzag.

a: Prijs, o volken, onze God,

v: laat luid uw lof weerklinken,

a: Hij heeft ons het leven gegeven

v: en onze voeten voor struikelen behoed.

Allen herhalen de antifoon: 

a: Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God,

         bezingt de eer van zijn naam. Halleluja!

waarna allen zingen:

 

 

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

 

Gloria 

 

 

groet

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Lied 652

 

Eerste lezing 1 Petrus 2:11-22

Lied 67a

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

Psalmwoord: 

Halleluja. De Heer heeft zijn volk verlossing gebracht,

Voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Halleluja. 

 

Evangelielezing Johannes 16:16-23a 

 

Lofzang

Zondagslied 977: 1 en 5

 

Verkondiging 

 

Lied 659

 

Gebeden en zegen

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel BWV 714 bicinium Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

wegzending en zegen

Lied voor de zegen (staande) 652 

 

Zegen

 

A:

 

  Orgelspel: A. Vivaldi Concerto in grosso Mogul I. Allegro

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

Lezingen: Andries Ponsteen

Kinderkerk: Erna van Wijngaarden-Raben

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabeding: Mies de Vries- Langelaar

Koster:   Greet Postema- van den Berg

Illustratie voorzijde: Ger van Iersel

 

Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

   QR code met uw smartphone. 

 

 

Komende donderdag, 12 mei, is er van 18.00-20.00 uur een Scandinavische maaltijd als stageproject van Hellen Florijn, waarbij zowel een Surinaams als een ‘Noords’ lied besproken zal worden dat de zang zelf centraal stellen. Opgave bij Annie Ruizeveld de Winter.

 

Donderdag as. zijn ook de leerhuisbijeenkomsten!

 

Volgende week zondag, 15 mei, Zondag Cantate (Zondag Zingt!) staat de AndreasCantorij stil bij het gegeven dat zij afgelopen Kerstmis 20 jaar bestond. Zij zingt, begeleid door o.a. strijkers, een voor haar nieuwe minicantate die het lofzingen tot God bezingt: Cantate Domino van de lutherse componist Johann Staden.

 
 
 
 
18:00
Noordse Maaltijd

donderdag, 12 mei, 2022 - 18:00 tot 20:00

Noordse Maaltijd

»

Tijdens deze maaltijd zullen Noordse liederen centraal staan.

 
 
 
21
15
16
17
18
19
20
21
10:30
Zondag Cantate

zondag, 15 mei, 2022 - 10:30

Zondag Cantate

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor zondag Cantate Domino canticum novum, 

Zing voor de Heer een nieuw lied!

15 mei 2022 

 

 

Welkom in deze dienst waarin de zang voor God centraal staat.

Vandaag komt veel bij elkaar.

In deze dienst zingen we een Nordic- en een Sranatongo-lied, beide hebben we voorbesproken met onze stagiair Helen Florijn bij een Finse maaltijd.

 

De AndreasCantorij viert vandaag, want met kerst waren de omstandigheden er niet naar, haar twintigjarig bestaan. 

Zij zingt een voor haar ‘nieuw lied’ het Cantate Domino van Johann Staden (met extra instrumentalisten!). Staden was de opvolger in Dresden van Hans Leo Hassler en de zetting van het zondagslied is van Hasslers hand. Verder zingt zij de meest uiteenlopende zangen uit de lutherse traditie die de afgelopen jaren vaker klonken: een doxologie van Mendelssohn, een liedzetting van Distler van het Lutherlied Gott in der Höh’ sei Ehr en een vertaalde tekst van Paul Gerhart op muziek van Johann Crüger.

 

Voorbereiding 

Orgelspel Zingt nu de Heer (Lied 654) H.F. Micheelsen  

      

klokluiden 

 

Lied 212

De cantorij 1, allen de overige strofen

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

Ingangspsalm Uit Psalm 98:

V: Halleluja. Zing voor de Heer een nieuw lied, 

wonderen heeft Hij verricht. Halleluja

 

A: zijn rechterhand heeft overwonnen,

     Zijn heilige arm heft redding gebracht.

V: De Heer heeft zijn overwinning bekend gemaakt

     Voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

A: Hij heeft gedacht aan 

zijn liefde en trouw voor het volk van Israël.

V: De einden van de aarde hebben het gezien:

     de overwinning van onze God.

A: Laat bruisen de zee en alles wat daar in leeft,

laat juichen de wereld met haar bewoners

V: Laat rivieren in de handen klappen

     en samen met de bergen jubelen voor de Heer

A: want Hij is in aantocht

V: als rechter van de wereld

 

A: Halleluja. Zing voor de Heer een nieuw lied, 

     wonderen heeft Hij verricht. Halleluja

 

de cantorij zingt de lofprijzing (doxologie) in een zetting van F. Mendelssohn

Eer aan de Vader en Zoon en de Heilige Geest.

Zoals het was en is en zijn zal. 

En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.  

 

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

 

 

Gloria Lied 302

Cantorij: 1 allen 3

 

groet

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

Inleiding op een ‘nieuw lied’

 

Halleluja. Prijs de Heer voor altijd , Prijs Hem uw leven lang.

 

2. Liebisoema no kan helpi, Dem no jeri, dem no si; Ma mi

Masra si en jeri, Hem de kom vo helpi mi.

Een mens kan u niet helpen uit de nood omdat het de Heer is die  van uit  Zijn alwetendheid ziet en weet wat u nodig hebt. Zo schiet Hij u te hulp.

 

3. Te na zwampoe mi ben soengoe, Liebisoema si mi, - tan:

Ma mi Masra troostoe, helpi, Poeloe mi nang' tranga han.

Wanneer ik in de duisternis ben en word neergetrokken in een zee van ellende, dan is het niet de mens die kan helpen maar de Heer die mij met Zijn sterke hand redt en troost. 

 

4. Te mi lasi krin na boesi, Mi de bari, mi de kre; No

wan soema de vo piki: Masra jeri mi dapee.

Wanneer ik hulploos ben en door de bomen het bos niet meer zie, wanneer ik dan mijn ellende uitschreeuw en huil, dan antwoordt geen mens mij, maar het is de Heer die mij hoort.

 

5. Te mi de na zondoenootoe, Mi de zoekoe helpi toe; No

wan soema man vo helpi: Masra helpi mi vo troe.

Wanneer ik vanwege de zonde die ik heb begaan in een diepe put zit en ik redding zoek, is er geen mens die mij helpen kan, is het weer de Heer die mij te hulp schiet .

 

6. Mi boen Masra mi sa prijze, Mi sa gi hem bigi nem:

Halleluja mi sa singi Nojaso en alatem

Voor altijd zal ik deze goede God loven en prijzen en verhalen over zijn grootheid: Halleluja blijf ik zingen mijn leven lang. 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

 

Lied   655

 

Eerste lezing Openbaring 14:1-7

 

AndreasCantorij Cantate Domino (Psalm 96)

Muziek van J. Staden 

Cantate Domino, canticum novum. 

Cantate Domino omnis terra. 

Cantate Domino, et benedicite nomini eius: 

annuntiate de die in diem salutare eius. 

Cantate Domino omnis terra.

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord:

Halleluja. 

De rechterhand van de Heer verheft mij.

De rechterhand van de Heer doet machtige daden.

Halleluja.

en

 

Evangelielezing Johannes 16:5-15

 

Lofzang

 

Lied 654: 1 en 6

 

Verkondiging 

 

Lied 643

 

Gebeden en zegen 

 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens vioolspel: Biciniae van o.a. H. Faber

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden gezongen met de volgende tekst:

 

 

Laat ons bidden voor het kind

dat zijn leven pas begint;

voor de kind’ren aller landen

van wie God de namen weet,

dat hun toekomst niet zal stranden

op de klip die oorlog heet.

 

Voor de zieke man of vrouw

die verlangt naar onze trouw

voor wie eenzaam is gebleven

of wie eenzaam is gemaakt

dat zij met de kus des vredes

heden worden aangeraakt.

 

Voor de zwakken die ontdaan

macht’loos door de wereld gaan;

voor de doven en de blinden,

voor de mensen zonder stem,

dat zij eigen wegen vinden

naar het nieuw Jeruzalem.

 

Voor het volk dat wordt gekweld

door de macht van bruut geweld,

dat met al de droefenissen

van het heilloos onrecht leeft

en in plaats van brood en vissen

tranen tot zijn spijze heeft.

 

Here sluit Uw oren niet

Voor dit kleine mensenlied.

Gij kent al die duizendtallen

die het zingen wordt belet.

Heer erbarm U over allen

Heer verhoor ons smeekgebed.

 

Stil gebed

 

En 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

wegzending en zegen

 

Lied voor de zegen (staande) 415

Cantorij 1, allen 2 en 3 

Zegen

Voorganger: De Levende zegene en behoede u.

De Levende doe zijn aangezicht

over u lichten, en zij u genadig.

De Levende verheffe

zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Cantorij: Zegen ons en behoed ons,

doe lichten over ons uw aangezicht

en wees ons genadig.

Allen:

 

Na de zegen gaan we nog even zitten 

voor: o.a. muziek van J.S. Bach

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Helen Blanca

Lector: Dorine de Koning

Kinderkerk: Heidi den Hollander-Baartman

Met medewerking van : de AndreasCantorij

Esther Papma (viool)

Ernst-Jan de Koning (viool)

Sandra Sarabandu (cello)

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

Illustratie voorzijde: Zingende engelen uit het retabel: 

Het lam Gods (Van Eyk)

 

                   

-  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

- Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies zelf een bedrag. Deze betaallink werkt via iDeal en is ook te gebruiken via uw smartphone.

 
 
 
 
 
 
 
22
22
23
24
25
26
27
28
10:30
Zondag Rogate

zondag, 22 mei, 2022 - 10:30

Zondag Rogate

»

http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag 

Rogate

22 mei 2022

 

 

 

Voorbereiding 

Orgelspel Sonaten in c, a, en G, D. Cimarosa

klokluiden 

Zingen Lied 655

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm (naar psalm 66)

V: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

    zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk.

A: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

    zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk.

V: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

    zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk, 

    doet statig stijgen zijn loflied.

A: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

    zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk.

V: Zingt God toe: “Hoe geducht zijn uw werken! 

    U zal alles op aarde aanbidden, 

    zingen U, zingen uw naam ter eer.”

A: Aanzie dan de daden van God, 

    om de mens in zijn handelen vervaarlijk: 

    Hij heeft vermocht dat de zee droogviel, 

    dat zij droogvoets de stroom overstaken.

    Aanzie dan de daden van God, 

    om de mens in zijn handelen vervaarlijk. 

    Zegent, volkeren, Hem – onze God, 

    laat ver zijn loflied weerklinken.

 

          

 

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

Gloria

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

 

Eerste lezing 1Hooglied 3:1-6 4:8—5:1

 

Lied 808

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord en

 

 

Evangelielezing Johannes 16:16-23a

Lofzang

 

Zondagslied 370

 

Verkondiging 

 

Lied 630

Gebeden

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

Orgelspel Adagio in d, A.Vivaldi

 

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\75 (Pasen) Houd ons in leven, wees onze redding.tif

Stil gebed

 

Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 

aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons 

onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en 

leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

 

wegzending en zegen

 

Lied voor de zegen (staande) 659

 

Wegzending

 

Zegen

A:

 

Orgelnaspel Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ (BWV 649), J.S.Bach

 

 

 

Voorganger: Vrouwkje Hinten

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lector: Susan Wong Loi Sing-Gunning

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Sheila Lont

 

- Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

-  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

   QR code met uw smartphone.

- De volgende dienst in deze kerk is op zondag 29 mei, Exaudi.

 

 
 
 
 
 
 
 
23
29
30
31
1
2
3
4
10:30
Zondag Exaudi

zondag, 29 mei, 2022 - 10:30

Zondag Exaudi

»

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor zondag Exaudi, 

Hoor mijn aanroep tot u Heer!

29 mei 2022 

 

 

Welkom in deze dienst tussen Hemelvaart en Pinsteren. 

Hoe verweesd zijn mensen na Christus’ Hemelvaart? 

 

En met welke liederen zingen we onszelf troost en moed toe, als we ons alleen voelen?

 

Voorbereiding 

Orgelspel Improvisaties: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt (665)

     Klokluiden 

Lied 275

mededelingen en voorbereiding 

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm 27b 

 

Kyrie 

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

 

Gloria

      

groet

              

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

Lied   655

Eerste lezing 1 Petrus 4:7b-1

Lied 380

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord:

Halleluja. God heerst als koning over de volken.

God zetelt op zijn machtige troon. Halleluja.

en

Evangelielezing Johannes 17:14-26

Lofzang

Lied 665

Verkondiging 

Lied 661

 

Gebeden en zegen 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel: J.G. Walther Nun bitten wir den Heiligen Geist II

Voorbeden gezongen met de volgende acclamatie:

\Stil gebed, en:  

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

wegzending en zegen

Lied voor de zegen (staande) 418

Zegen

Allen:

   

 

Orgelnaspel:     G. Böhm, Vater unser im Himmelreich

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Helen Blanca

Lector: Juliette Luisman

Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

Camerabediening: Jaco Boersma

Illustratie voorzijde: Johann Süsz von Kulmbach

                     

Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

 

Volgende week: Pinksteren: Een nieuwe toren van Babel?

We vieren het avondmaal en medewerking wordt verleend door leden van de AndreasCantorij.