Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 6 feb 2022 - 10:30

  Van harte welkom in deze kerkdienst!

  De kerkdiensten in de Andreaskerk zijn weer van start gegaan. Ons kerkgebouw is groot genoeg om op ruime afstand van elkaar te zitten. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten. 

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de laatste zondag na Epifanie

   

  6 februari 2022

   

  De verheerlijking op de berg | Protestantse Gemeente Wilhelminadorp Verhalen

   

  Vandaag denken wij na over het grote mysterie van God en zijn Zoon. We luisteren naar de evangelist Mattheüs, die ons vertelt over de ontmoeting op de berg en de lichtende wolk die hen verlichtte.

   

  Voorbereiding

  Clavecimbelspel: Fantasia in c en F, G.Ph. Telemann

  Klokluiden 

  Morgenlied: 209: 1 t/m 3.

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introïtuspsalm - uit psalm 145  

  v: Schittering is er als zonlicht, 

          stralen komen uit zijn hand, 

  a: waarin zijn kracht verborgen is

   

  v: U, mijn God en koning, wil ik roemen,

  a: uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

  v: Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,

  a: uw naam loven tot in eeuwigheid.

  v: Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,

  a: laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,

  v: ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

  a: Laten zij getuigen van uw geduchte daden,

  v: ook ik wil van uw grootheid vertellen.

  a: Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,

  v: uw gerechtigheid luid bezingen.

   

  a: Schittering is er als zonlicht, 

        stralen komen uit zijn hand, 

          waarin zijn kracht verborgen is.

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed;

  V: …. door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor en met de kinderen

   

  Zondagslied: 517: vrouwen 1     3  

  mannen      2      4 

  allen                          5

   

  Eerste lezing: Exodus 3: 1 t/m 6

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   In de wijsheid schittert het eeuwige licht,

  in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld,

  en zijn goedheid afgebeeld. Halleluja!

   A:  

   

  Evangelielezing: Matteüs 17: 1 t/m 8

   

     A:  

   

  Verkondiging 

   

  Preeklied: 527:1, 3 en 5.

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen: 722:1 t/m 3.

   

   

         Zegen

  V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A: Amen.

   

  Orgel-naspel: Fuga in g, J.S. Bach (BWV 542/2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  voorganger: Marianne van der Meij-Seinstra

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lezingen: Arjen de Vries 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustratie: jesusmafa.com

  Camera: Mies de Vries-Langelaar

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

   

 • Storm op het Meer

  30 jan 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Vierde zondag na Epifanie, 

  Storm op het meer

  30 januari 2022

   

   

  Naar aanleiding van het evangelie (waarin we lezen over de leerlingen in een boot in een storm) denken we ook na over de stormen in ons leven.

  We lezen uit ‘stormachtige’ Bijbeldelen dat God redt. Daarover zingt bijvoorbeeld Jona in de eerste lezing, maar ook weer lied 837, ons slotlied!

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: BWV 688 Vor deinen tron tret’ ich hiermit 

  Klokluiden 

  Lied 281: 1 en 2 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introïtuspsalm - uit psalm 93  

   

  v: Boven de stemmen van vele wateren, 

      van de geweldige baren der zee, 

  a: is de Heer in den hoge.

   

  v: De heer is koning. 

  a: Met majesteit heeft hij zich bekleed; 

  v: de Heer heeft zich bekleed, 

  a: Hij heeft zich met kracht omgord. 

  v: Vast staat nu de wereld, 

  a: zij wankelt niet. 

  v: Uw troon staat vast van oudsher, 

  a: van eeuwigheid zijt Gij.

  v: Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, 

  a: de heiligheid is uw huis tot sieraad, o Heer, 

  v: tot in lengte van dagen.

   

  a: Boven de stemmen van vele wateren, 

      van de geweldige baren der zee, 

      is de Heer in den hoge.

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  zondagslied 352

  allen 1   4       7

  vrouwen             2          5

  mannen                 3         6

   

  Eerste lezing:  Jona 2: 3-10

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   Halleluja. Komt, laten wij jubelen voor de Heer;

    Juichen ter ere van de rots van ons heil. Halleluja

   A:  

   

  Evangelielezing: Matteus 8:23-27

   

     A:  

   

  Verkondiging 

  Lied 965

  vrouwen             1      

  mannen                 2        

  allen         3

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen 837

  allen 1   4 

  vrouwen          2

  mannen              3

   

   

         Zegen

  V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A: Amen.

   

  Orgelnaspel: Eternal father strong to save

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groenveldt-Dettmeijer 

  Lezingen: Arnold Filius 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustratie: woord-wolk

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

 • De Honderdaman

  23 jan 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Derde zondag na Epifanie, 

  De honderdman

  23 januari 2022

   

   

   

   

   

   

  Vandaag is het de Derde zondag na Epifanie. Vandaag lezen we over de 100-man, hij is de vertegenwoordiger van alle volken waar Jesaja het over heeft in onze eerste lezing. Hoe waar een woord kan zijn, leren we van hem.

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen

  Klokluiden 

  Orgel en sopraan: uit de cantate 73 van J.S.Bach voor deze zondag

  (Uit ‘Von Gott will ich nicht lassen’)

  Das ist des Vaters Wille,
  der uns geschaffen hat.
  Sein Sohn hat Guts die Fülle
  erworben uns und Gnad.
  Auch Gott der Heilig Geist
  im Glauben uns regieret,
  zum Reich der Himmel führet.
  Ihm sei Lob, Ehr und Preis!

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Introïtuspsalm - uit psalm  67  

  Antifoon (uit psalm 117):

  V: Loof de HEER, alle volken, 

  prijs hem, alle naties: 

  A: zijn liefde voor ons is overstelpend, 

  eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

  Psalm 

  V: God, wees ons genadig en zegen ons, 

  laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, 

  A: dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

  in heel de wereld uw reddende kracht. 

  V: Dat de volken u loven, God, 

  A: dat alle volken u loven. 

  V: Moge God ons blijven zegenen, 

  A: zodat men ontzag voor hem heeft

  V: tot aan de einden der aarde. 

  de antifoon wordt herhaald:

  A: Loof de HEER, alle volken, 

  prijs hem, alle naties: 

  zijn liefde voor ons is overstelpend, 

  eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

   

  Kyrie 

   

  V: Kyriegebed.

   

   

       Gloria 

   

    

  Groet

     

  Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor de kinderen

   

  zondagslied 837: 1 voorzang, 2 vrouwen, 3 mannen

   

  Eerste lezing: Jesaja 25:6-9

   

  Aankondiging van het Evangelie 

    V: Halleluja. De Heer is koning – laat de aarde juichen, 

  laat vreugde heersen van kust tot kust. Halleluja!

   A:  

   

  Evangelielezing: Mattheus 8:1-13

    A:  

   

  Lied 840: 1 voorzang, 2 allen

   

  Verkondiging 

   

  Lied 527: 1 voorzang, 4 vrouwen, 5 mannen

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de gesproken acclamatie:

  Licht der wereld, sta ons bij.

  Stil gebed

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

   

   

   

  Lied voor de zegen 1012: 1 voorzang, 4 en 5 allen

   

         Zegen

  V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A: Amen.

   

  Orgelnaspel: Concerto in C – Allegro, J.S. Bach (BWV 594)

   

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Voorzang: stemmen uit de AndreasCantorij

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lezingen: Rudi Ruigendijk 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

Pagina's