Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 14 apr 2022 - 19:30

   

   

  WITTE DONDERDAG

   

   14 april 2022  

   Andreaskerk 

   Rotterdam 

   

                   

   

  In deze eenvoudige dienst gedenken wij de instelling van het Heilig Avondmaal.

  De zangen die wij zingen zijn die liederen die de lof van Witte Donderdag 

  bezingen. 

  Daarbij klinkt een 

  Kyrie van Witte Donderdag 

  en tevens een Agnus Dei van M. Garau. 

   

  Orgelspel BWV 688 Jesus Christus unser Heiland

  Klokluiden

  Lied 273: 1 en 4

   

       Mededelingen en daarna voorbereiding (staande):

  v: In de naam van de Vader en de Zoon 

  en de Heilige Geest

  a: Amen.

  v: Onze hulp is in de naam van de Heer

  a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

  v: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  a: en laat ons weer in vrede leven.

  v: Amen.

   

  Roep om ontferming en Kyrie

  Bij brood en wijn, een liefdemaal, verblijf ik in mijn Heilands huis.

  Een tak breekt buiten, met kabaal, valt daar de stam al voor het kruis?

  Mijn Gastheer dient mij als een knecht, mijn Redder loopt hier af en aan.

  De Heer heeft zich zijn troon ontzegd en lijkt van heiligheid ontdaan.

  Kyrie eleison!

   

  De voeten wast en zalft Hij mij, Hij reikt de beker, breekt het brood.

  Hij weet de Judaskus nabij, verwacht zijn naderende dood.

  Kyrie eleison!

   

  Met pelgrimshoed en wandelstaf richt Hij voor ons een maaltijd aan.

  Zijn eigen weg leidt naar het graf, waar kruis en kwelling voor Hem staan.

  Kyrie eleison!

   

  Geen mens gaat nu meer met Hem mee. De Here roept zijn Vader aan

  en smeekt God in Gethsémané dat dit aan Hem voorbij mag gaan.

  Kyrie eleison!

   

  Dan drinkt Hij, bitter van verdriet, de beker van de lijdenspijn.

  En wat Hij voor ons achterliet is avondmaal, is brood en wijn.

  Kyrie eleison!

   

  Nu is het uur van het verraad. Nu liggen ook de wapens stil,

  want Jezus straft niet wie Hem slaat; Hij ondergaat zijn Vaders wil.

  Kyrie eleison!

   

  Ik houd de beker in mijn hand, met brood en wijn ben ik vertrouwd.

  Ik koester deze maaltijd, want die beker spreekt van mijn behoud.

  Kyrie eleison!

   

  Verkondig dan zijn grote naam zo dikwijls als je aan Hem denkt.

  Denk aan zijn lijden, en beaam dat Hij de overwinning schenkt.

  Kyrie eleison!

   

  Straks komt Hij terug in onze tijd, Hij wenkt ons, brengt ons eeuwig thuis.

  Aan ʼt einde van de donkerheid, gloort hoopvol licht het houten kruis!

  Hosanna!

   

  Groet

   

  gebed van de Witte Donderdag

   

  DE SCHRITEN GELEZEN EN BESPROKEN

   

        Inleiding op de lezing uit Hebreeën 

   

        Lezing Hebreeën 4:14-16

   

        Lied 970: 1, 2 en 4

   

   Inleiding op de lezing uit Lucas 

   

   Lezing Lucas 22:14-34

   allen:    

   

   Lied van Witte Donderdag Lied 379

  Allen: 1, 2     4     6

  Vrouwen         3

  Mannen                            5

   

   

  VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

   

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens cantorijzang Jezus Christus onze Heiland, 

  in de zetting van A. Schütz.

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

   

  Stil gebed

  prefatie

  Lofprijzing

  Sanctus

   

  Avondmaalsgebed

  Na de instellingswoorden bij het brood zingt de Cantorij:

  Gezegend zijt Gij, eeuwige God, 

  koning van hemel en aarde, 

  die het brood uit de aarde doet groeien

    Na de instellingswoorden bij de wijn zingt de Cantorij:

  Gezegend zijt Gij, eeuwige God, koning van hemel en aarde,

  die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen.

   

  Het avondmaalsgebed wordt afgesloten met het bidden van het Onze Vader

   

  Agnus Dei, in de zetting van M. Garau.

   

  Uitdeling, tijdens de uitdeling klinkt orgelspel

  Agnus Dei uit de Orgelmis - Jaap Dragt

   

  Dankzegging

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

  Lied voor de zegen (staande): Lied 375: 1 en 2, 

   

  Wegzending 

   Zegen

   

   

  Na de zegen blijven wij staan.

  Het altaar wordt op de Bijbel na ontkleed. Het grote orgel zwijgt tot Pasen en de altaarkaarsen worden gedoofd, net als de paaskaars, deze brandde nu voor de laatste keer. Met Pasen brengen we het nieuwe licht binnen.

   

  Ons slotgebed wordt door de Cantorij gezongen:

   

  Heer, blijf bij ons, 

  want het is avond en de nacht zal komen. 

   

  Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 

  aan de avond van de dag, 

  aan de avond van het leven, 

  aan de avond van de wereld.

   

  Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 

  met uw troost en zegen, 

  met uw Woord en Sacrament. 

   

  Blijf bij ons wanneer over ons komt 

  de nacht van beproeving en van angst, 

  de nacht van twijfel en aanvechting, 

  de nacht van de strenge bittere dood. 

   

  lijf bij ons in leven en in sterven, 

  in tijd en eeuwigheid.  

   

  Amen.

   

  Hierna verlaten wij in stilte de kerk.

   

   

   

  In deze dienst

  - voorganger Martin van Wijngaarden 

  - kerkenraadslid Nel Merks-Knetsch

  - organist: Niels-Jan van der Hoek

  - lector: Sheila Lont

  - camerabediening Jaco Boersma

  - mmv: leden van de AndreasCantorij

   

  Morgen, Goede Vrijdag 

  lezen we in deze kerk in de dienst om 19.30 uur 

  uit het Lijdensevangelie.

   

  Pasen 

  Om 10.30 uur vieren we 

  een  feestelijke dienst rond Woord en Tafel!

  Na die dienst is er een Paasbrunch.

 • Palm Zondag

  10 apr 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de eerste zondag in de 40-dagen

  Palmzondag

  10 april 2022

   

   

  In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen.

  En op deze palmzondag krijgt u een palmtakje bij binnenkomst.

  De lectirce vandaag is stagiaire Helen Florijn die zich in de nieuwsbrief voor de Paasperiode nader voorstelt.

   

  In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie. Vandaag is dat lied 729 daar over zingend verdertrekken zingt, passend bij de lezingen: over Jozua en de intocht in Jeruzalem.

   

  Tevens wordt Chérise Tjon op haar belijdenis gedoopt!

  Voorbereiding

  Orgelspel  Christ unser Herr zum Jordan kam 

  En bewerking lied 556 

  Klokluiden 

  Lied 556: 1, 2en 5

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

  Lied 547: 1, 2 en 5  

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

    Eerste lezing: Jozua 4:1-9

   

  Zondagslied: 438: 1 en 2

   

  Evangelielezing: Johannes 12:12-24

  A:  

   

  Zondagslied: 438: 3 en 4

   

  Verkondiging 

   

  Lied: 729 “zij”= “wij”!

   

  Doop op belijdenis 

    

  Inleidingsvragen aan allen (allen staan)

  Ik vraag aan u allen 

  en in het bijzonder aan Cherise die vandaag 

  belijdenis van haar geloof aflegt en gedoopt wordt:

   

  Wilt u de HEER uw God dienen

  en naar zijn stem alleen horen?

  Ja, dat wil ik.

  Wilt u zich verzetten tegen alle machten

  die als goden over ons willen heersen?

  Ja, dat wil ik.

  Wilt u ieder slavenjuk afwerpen

  en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

  Ja, dat wil ik.

  Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,

  Schepper van hemel en aarde?

  Ja, ik geloof.

  Gelooft u in Jezus Christus,

  zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

  die ontvangen is van de heilige Geest,

  geboren uit de maagd Maria,

  die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

  is gekruisigd, gestorven en begraven,

  neergedaald ter helle,

  op de derde dag opgestaan van de doden,

  opgevaren naar de hemel,

  en zit aan de rechterhand van God,

  de almachtige Vader,

  vanwaar Hij komen zal om te oordelen

  de levenden en de doden?

  Ja, ik geloof.

  Gelooft u in de heilige Geest;

  gelooft u de heilige katholieke Kerk,

  de gemeenschap der heiligen;

  de vergeving van de zonden,

  de opstanding des vleses,

  en het eeuwige leven?

  Ja, ik geloof.

   

  (Allen gaan zitten) 

   

   

  Belijdenisvragen

   

  Gebed 

   

  Zegen voor Chérise Mei-Lin Christi Tjon

   

  Inleiding op de doop

   

  Doopvragen 

   

  Doopgebed 

   

  Doop van Chérise Mei-Lin Christi Tjon

   

  Vraag aan de gemeente 

   

  Lied 23b, tevens collecte.

   

  Voorbeden en zegen

   

    Gebed over de gaven 

  Voorbeden met de acclamatie

   Stil gebed

   En 

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Voor de zegen, lied 552: 1 en 3

   

  Zegen

   

  Lied na de zegen: De Koning van de vrede

  Op de melodie van Lied 543

   

  De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan, 

  de mensen zijn gezegend, Hij komt in Godes naam. 

  Doet open nu de poorten, de koning moet er door, 

  Och Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor. 

    

  Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan 

  of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan? 

  Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt, 

  de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid. 

    

  Maar morgen is het anders, dan wordt Hij zelf verhoogd, 

  en aan de boom gehangen en als een vrucht geoogst. 

  Gij hogepriester Anna, wat roept Jeruzalem? 

  Het roept vandaag „Hosanna” en morgen „weg met Hem”

   

  Orgelnaspel        J. Brahms Herzlich tut mich verlangen

   

  Bij de kansel kunt u Chérise feliciteren!

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld -Dettmeijer

  Lezingen: Helen Florijn

  Kinderkerk: Heidi den Hollander

  Marjolein Kroesbergen

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

   

   

  De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie ook het aparte informatieblad voor in te zamelen goederen. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom! 

   

  Deze week: Witte Donderdag 

  Gedachtenis van de Instelling van het Heilig Avondmaal, 

  in de dienst om 19.30 in deze kerk zingt de AndreasCantorij o.a. Agnus Dei van M. Garau.

  Goede Vrijdag 

  Lezing van het Lijdensevangelie ook om 19.30 en eveneens in deze kerk, in de dienst zingt de AndreasCantorij o.a. In monte oliveti (op de olijfberg) van M. Garau.

  Paasmorgen 

  De Opstanding van de Heer

  in deze kerk een feestelijke hoofddienst m.m.v. de AndreasCantorij en de kinderkerk, o.a. Angelus dixit (de woorden die de engel bij het lege graf sprak) van J. Gruber. Nadien is er een aangepaste Paasbrunch.

 • 8 apr 2022 - 16:00
 • 3 apr 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de vijfde zondag in de 40-dagen

  Judica/ doe mij recht

  3 april 2022

  Een bijzondere dienst in deze veertigdagentijd, naast de viering van het Heilig Avondmaal zal ook nu weer iets van de rijke lutherse spiritualiteit en muziek klinken. Een bijzonder werk van Pergolesi dat door Bach bewerkt werd met onder meer de tekst van psalm 51.

  Met deze zondag begint de echte passietijd, de laatste twee weken voorafgaande aan Pasen. De voorbereiding op Pasen wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

  In deze diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie. Vandaag lied 970; een lied dat Christus tot centrum van ons geloofsleven maakt; 

  vandaag toegespitst op “vrij van zonden”.

  Voorbereiding

  Orgelspel H. Scheidemann- Erbarm dich mein, o Herre Gott

  (Luthers bewerking naar Ps. 51)

  Klokluiden 

  Lied 275: 1, 4 en 5

   

    mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

      Psalm: 51 a 

   

      Kyrie V: Kyriegebed.

  A:   Kyrie: 299 H (alleen de eerste zes regels) 

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Woord voor/met de kinderen

  Zondagslied: 530 (nieuwe invulling!)

  Eerste lezing:        Romeinen 3:21-31

  Lied:       970

  Evangelielezing:      Johannes 8:46-59

  A:  

   

  Verkondiging, in combinatie met: 

  Delen uit Psalm 51 aan de hand van de muziek van het Stabat Mater van G. Pergolesi. J.S. Bach bewerkte dit stuk bovendien met de tekst Tilge, Höchster, meine Sünden (dat is de psalmtekst, met hieronder de vertaling van Ria van Hengel)

   

  Vers 1 (Largo)

  Tilge, Höchster, meine Sünden, Wis, Allerhoogste, mijn zonden uit,

  deinen Eifer lass verschwinden, laat uw woede verdwijnen,

  lass mich deine Huld erfreun.         geef mij de vreugde van uw genade.

   

  Vers 11 - 15 (Andante)

  Schaue nicht auf meine Sünden, Kijk niet naar mijn zonden,

  tilge sie, lass sie verschwinden, wis ze uit, laat ze verdwijnen,

  Geist und Herze schaffe neu.         schep nieuwe geest en een nieuw hart.

   

  Stoß mich nicht von deinen Augen, Verwijder mij niet uit uw ogen

  und soll fort mein Wandel taugen, en om mijn gedrag te verbeteren

  o, so steh dein Geist mir bei.       vraag ik of uw geest mij wil bijstaan.

   

  Gib, o Höchster, Trost ins Herze, Geef, Allerhoogste, troost in mijn hart,

  heile wieder nach dem Schmerze, genees mij weer na de pijn

  es enthalte mich dein Geist.         laat uw geest mij bewaren.

   

  Denn ich will die Sünder lehren, Want ik wil de zondaars leren

  dass sie sich zu dir bekehren         dat ze zich tot u bekeren

  und nicht tun, was Sünde heißt. en niet zondigen.

   

  Lass, o Tilger meiner Sünden,         Laat, o wisser van mijn zonden

  alle Blutschuld gar verschwinden, alle bloedschuld verdwijnen

  dass mein Loblied, Herr, dich ehrt. zodat mijn loflied, Heer, u eert.

   

  Vers 17 en 18 (Largo)

  Denn du willst kein Opfer haben, Want u wilt geen offer ontvangen,

  sonsten brächt ich meine Gaben, anders zou ik u mijn gaven brengen,

  Rauch und Brand gefällt dir nicht. rook en vuur bevallen u niet.

   

  Herz und Geist, voll Angst und U zult hart en geest

  Grähmen, vol angst en verdriet,

  wirst du, Höchster, nicht beschä- niet beschamen, Allerhoogste,

  men,

  weil dir das dein Herze bricht. want dat breekt uw hart.

   

  Amen (allabreve)

  Amen.

   

  Viering Heilig Avondmaal

   

  Collecte tijdens zang: 382

   

  Gebed over de gaven

    Mededelingen over de wijze van uitdelen

   

  Voorbeden met de acclamatie

  Stil gebed

   

  Prefatie

   lofprijzing

   Sanctus

   

  Avondmaalsgebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Agnus Dei

   

  Musica sub communione (Klavecimbel)

  J. Kuhnau Ach Herr, wir armen Sünder

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  zegen

  Voor de zegen, lied 536

  V: zegen

  A:

  Orgelnaspel: J. Bastiaans Herzliebster Jesu, was hasst du verbrochen

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lezingen: Andries Ponsteen 

  Sopranen: Lisa Hinfelaar

  Francine Hoogerheijde

  Violisten: Esther Papma 

  Ernst-Jan de Koning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Juliette Luisman

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie: Cranachatelier, Herderkirche Weimar

   

  In de 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne ingezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone. 

                                          handschrift bach

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

  Vrijdag 8 april 16.00 uur: trouwzegen voor Maurice Schütz en André Tieleman

  Palmzondag (volgende week) met palmpasenzang en –stokken. 

  Tevens belijdenis en doop van Chérise Tjon!

  Witte Donderdag 

  Gedachtenis van de Instelling van het Heilig Avondmaal, 

  in de dienst om 19.30 in deze kerk zingt de AndreasCantorij o.a. Agnus Dei van M. Garau.

  Goede Vrijdag 

  Lezing van het Lijdensevangelie ook om 19.30 en eveneens in deze kerk, in de dienst zingt de AndreasCantorij o.a. In monte oliveti (op de olijfberg) van M. Garau.

  Paasmorgen 

  De Opstanding van de Heer

  in deze kerk een feestelijke hoofddienst m.m.v. de AndreasCantorij en de kinderkerk, o.a. Angelus dixit (de woorden die de engel bij het lege graf sprak) van J. Gruber.

   

 • 27 mrt 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de eerste zondag in de 40-dagen

  Laetare / Verheugen

  27 maart 2022

  In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen.

   

  In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 837; een lied dat op verscillende wijzen Chistus aanroept: onder andere: Meester, Heiland en Koning.

   

  Teven staan we stil bij een ‘wisseling van de wacht’ in het college van kerkrentmeesters.

  Voorbereiding

  Orgelspel BWV 539 Fuge in d

  Klokluiden 

  Lied 280: 1, 5, 6, en 7

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introitus uit psalm 122

  v:    Laat allen die Jeruzalem liefhebben 

    zich met haar verheugen en juichen om haar; 

  aan haar vertroostende moederborst.  

  a: Jullie zullen drinken en verzadigd worden, 

      haar rijke, volle borsten zullen je zogen 

    en verkwikken.

   

  v: Verheugd was ik toen ik hoorde: 

  ‘Wij gaan naar het huis van de Heer‘, 

  a: verheugd ben ik nu onze voeten 

  staan binnen je poorten, Jeruzalem.

  v: ‘Dat rust hebben wie van je houden, 

  a: dat vrede heerst binnen je muren 

  v: en rust in je vesting’.

   

  a: Laat allen die Jeruzalem liefhebben 

  zich met haar verheugen en juichen om haar; 

      aan haar vertroostende moederborst.  

      Jullie zullen drinken en verzadigd worden, 

  haar rijke, volle borsten zullen je zogen 

  en verkwikken.

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

  Lied 299e  

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  Zondagslied: 176: 1, 5 en 6

   

    Eerste lezing: Exodus 16: 1-7, 31-35 

   

  Lied: 806

   

  Evangelielezing: Johannes 6:1-15

  A:  

   

  Lied: 687: 1 en 3

   

  Verkondiging 

  Lied: 837

   

  Inzegening en afscheid van leden in en rond de kerkenraad

   

    Inleiding

   

  Woorden van afscheid voor 

  Shahlla Gill-Schouten, penningmeester CKRM

  Jan Dirk Schouten, OKRM

   

  Vraag en zegen voor

  Wout Kroesbergen, OKRM

   

  Vraag aan de gemeente

   

  Lied: 362: 1 en 2

   

   

  Voorbeden en zegen

   

  Collecte tijdens orgelspel: F. Mendelssohn Sonate III Andante 

     

    Gebed over de gaven 

  Voorbeden met de acclamatie

   Stil gebed

   En 

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

  rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Voor de zegen, lied 546: 1, 4 en 5

   

  Zegen

   

  Orgelnaspel:  J.G. Walther - Jesu meine Freude

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Anne Toussaint-Hantsveit

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Illustratie woordwolk

   

  De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie ook het aparte informatieblad voor in te zamelen goederen. 

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

   

   

  Versoberingslunch. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  Van harte welkom!

  Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

   

   

  Volgende week: in de Avondmaalsdienst bijzondere passiemuziek bij psalm 51, door een ensemble: de muziek is van Pergolesi en door Bach bewerkt.

   

  De week daarop: belijdenisdienst!

  Iets om – op laetare – over te verheugen ?

   

Pagina's