Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 5 jun 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor zondag Pinksteren

  5 juni 2022 

   

   

  Een nieuwe toren van Babel?

   

  Welkom in deze Pinksterdienst waarin vanwege het Pinksterwonder - zoals dat in handelingen beschreven wordt- taal een rol speelt.

  Deze gemeente herbergt veel leden van wie hun wieg ‘in het buitenland’ stond. Vandaag horen we hen in deze dienst bijdragen leveren, ieder in haar eigen taal. 

  Verder klinken -al dan niet in bewerking- zangen uit de oude kerk door in onze eigen zangen.

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Hymnus Veni Creator Spiritus (Var.) S.Scheidt

  Klokluiden

  Cantorijzang Salve festa dies 

  Pinksterhymne uit 600, Venatius Fortunatus

  Salve festa dies toto venerabilis aevo 

  qua sacer accendit Spiritus igne suos.

   

  Gevolgd door Lied 683 dat in eenvoudige taal hetzelfde bezingt

   

  Wij weten het nu zonneklaar: al ging Hij van ons heen, 

  wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; wij zijn niet meer alleen.

   

  Wij gaan op weg, de wereld rond, er is geen houden aan. 

  De woorden gaan van mond tot mond, voor ieder te verstaan.

   

  De wonderen zijn om ons heen ze waaien op de wind. 

  ’t is feest vandaag, voor iedereen: een nieuwe tijd begint! 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Kyrie en Gloria

   

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: Dit is de dag, Trouwe God,

  dat Gij uw levensadem geeft aan deze wereld dat Gij een vuur van liefde aansteekt in de mensen, vandaag is het de dag  dat wij bijeengeroepen worden om uw kerk te zijn

  Wij danken U, 

  met de woorden die Gij zelf in ons hebt uitgezaaid,

  Wij bewonderen U uit kracht van de heilige Geest

  en roemen U vol vreugde, Redder en Verlosser. Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied 513

  De cantorij 1 allen 2

   

  Wat kon ons schaden wat van U scheiden 

  Liefde die ons hebt liefgehad?

  Niets is ten kwade, wat wij ook lijden 

  Gij houdt ons bij de hand gevat. 

  Gij hebt de zege voor ons verkregen Gij zult op aarde de macht aanvaarden En onze Koning zijn. 

  Halleluja

  Gij, onze Here, doet triomferen Die naar U heten en in U weten

  Dat wij Gods kin’dren zijn. 

  Halleluja

   

  Eerste lezing Genesis 11:1-9

   

  Ooit werd er op de hele aarde maar één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze bij een vlakte in het land Sinear. Daar vestigden zij zich.  Ze zeiden tegen elkaar: "Laten we van kleiblokken bakken." De blokken stenen gebruikten als stenen, en aardpek als specie.  Toen zeiden ze: "Laten we een stad bouwen met een toren waarvan de top tot in de hemel komt. Zo vestigen we onze naam, zo zullen we niet over de hele aarde verspreid raken." Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Hij zei: "Dit is één volk, met één taal. Alles wat ze verder nog van plan, ligt nu binnen hun bereik. Laten Wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan." De Heer  verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel (= 'verwarring') omdat de Heer verwarring bracht in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en vandaar verspreidde de Heer de mensen over de hele aarde.

   

  Zondagslied Lied 670    

  Vooraf klinkt de eerste strofe uit de oude Pinksterhymne Veni Creator. Luther bewerkte deze zang tot Komm Schöpfer Gott Heilg’er Geist en wij zingen die zang van Luther nu in het Nederlands.

      Veni, creator Spiritus mentes tuorum visita,

      imple superna gratia, quae tu creasti pectora.

  Allen:

    Afbeeldingsresultaat voor kom schepper god o heilige geest

      Cantorij: (zetting G. Baas) 

  Uw naam is Trooster, Gij geleidt, o goddelijk geschenk, ons voort,

  o balsem die ons werd bereid, o bron van vuur, o levend woord.

   

    Allen: ,

                      Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, 

      en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft.

   

     Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon, 

      O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan.

   

  Aankondiging van de hoofdlezing van deze zondag (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. Zend uw adem en zij worden geschapen,

  zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. Halleluja.

   en

   

  Lezing Handelingen 2: 1-11

   

  Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 

  Lofzang

   

  Lied 691

        

  De Geest van God is als een vuur, als vlammen felbewogen, 

  verterend wat aan onrecht leeft, een gloed vol mededogen. 

  Een vonk van hoop in onze nacht, een wenkend licht dat op ons wacht, 

  een warmte in hart en ogen. 

   

  In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met zachte krachten, 

  een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten. 

  Zij geeft ons moed om door te gaan, doet mensen weer elkaar verstaan, 

  omgeeft ons als een mantel.

   

  Verkondiging 

   

  Lied 695

  De cantorij zingt het eerste couplet in het Fins

  Allen Raak met uw adem mijn onrust 

  tot ik de rust hervind. 

  Al mijn wonden heelt Gij: 

  Gij ziet in mij uw kind. 

   

  Vrouwen Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

  en al mijn twijfels bant. 

  Als geroepen kom ik: 

  mijn tijd is in uw hand. 

   

  Mannen Kom en doorstraal mijn dagen, 

  Geest van God uitgegaan, 

  die mijn ogen opent 

  voor wie nu naast mij staan. 

   

  Allen Heer, raak ons aan met uw adem, 

  geef ons een vergezicht! 

  Draag ons op uw vleugels,

  zegen ons met uw licht!

   

  viering Heilig Avondmaal

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel Durchbrecher aller Bände S. Karg-Elert

  Gebed over de gaven

  Voorbeden 

  Gedenk uw kerk, genadige God

  bevrijd haar van al wat haar kwaad doet

  en laat haar groeien in uw liefde. 

  Herinner ons de gave van de Heilige Geest, 

  opdat wij en uw kerk steeds vernieuwd mogen worden

  Levengevende God, hoor ons gebed.

   

  Allen:

  Herinner ons voortdurend daaraan 

  dat wij niet voor u gerechtvaardigd zijn door eigen werken, 

  maar alleen door uw Genade 

  waarin wij delen door ons geloof in Christus

  Genadige God, hoor ons gebed.

  Allen: Kom Geest van God, maak onze harten open, 

  dat Christus bij ons woning vindt!

  Heilige Drie-ene God, 

  u bent het voorbeeld van gemeenschappelijk samenzijn in eenheid, vreugde en vrede. 

  Mag uw Geest ons tot gemeenschap vormen 

  waar respect en naastenliefde leidend zijn. 

  Dat wij in het gezicht van onze naasten, Christus zien, Dat in Christus mensen niet verschillen, in geslacht, afkomst of voorkeuren.

  God die mens werd, hoor ons gebed.

  Allen: Kom Geest van God, maak onze harten open, 

  dat Christus bij ons woning vindt!

  Levende God, uw zoon Jezus Christus, 

  is onze opstanding en ons leven. 

  Droog de tranen van hen die verdriet hebben,

  bescherm de zieken, geeft ruimte aan hen met zorgen, zegen de stervenden en de troost de lijdenden.

  Houd ons in uw hand gevat met allen - van alle tijden en plaatsen - die u belijden tot aan het eind der dagen, door Jezus Christus onze redder en Heer.

   

  Stil gebed

   

  Pinsesalme van E. Grieg 

   

  Velsignede Morgen, da Gudsrigets Tunger 

  traf Jorden som flammende stål. 

  Fra Jorden mod Borgen nu Arvingen sjunger
  på Gudsrigets Tungemål.

   

  prefatie

   

  Lofprijzing  en Sanctus

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Agnus Dei

   

  Uitdeling

  Tijdens de uitdeling klinkt Musica sub communione 

  Variaties op Durchbrecher aller Bände

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  wegzending en zegen 

  Lied voor de zegen (staande) 687 

   

  Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, 

  de vonk die overspringt  op allen die geloven. 

  Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan, 

  versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan. 

   

  Wij teren op het woord, het brood van God gegeven, 

  dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. 

  Dus zeg en zing het voort, geef uit met gulle hand 

  dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.

   

  Wegzending

   

  Zegen

  A:  

   

   

   

  Orgelspel na de dienst

  Fantasia super Komm Gott, Heiliger Geist J.S. Bach

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  Lectrices uit ‘andere landen’ afkomstig:

  Anca Wildschud-Irimia (Roemenie)

  Susan Wong Loi Sing-Gunning (Suriname)

  Annaliese de Haaij-Augustin (Oostenrijk)

  Ansku Bos (Finland)

  Anne Toussant -Hantsveit (Noorwegen)

  Sharon Winklaar (Curaçao)

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  M.m.v. leden van de AndreasCantorij

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustratie : Erna van Wijngaarden-Raben

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies een bedrag. Deze betaallink werkt via iDeal en is ook te gebruiken via uw smartphone.

  - De volgende dienst in deze kerk is komende zondag:Trinitatis.

 • 29 mei 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor zondag Exaudi, 

  Hoor mijn aanroep tot u Heer!

  29 mei 2022 

   

   

  Welkom in deze dienst tussen Hemelvaart en Pinsteren. 

  Hoe verweesd zijn mensen na Christus’ Hemelvaart? 

   

  En met welke liederen zingen we onszelf troost en moed toe, als we ons alleen voelen?

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Improvisaties: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt (665)

       Klokluiden 

  Lied 275

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm 27b 

   

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

  groet

                

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

  Lied   655

  Eerste lezing 1 Petrus 4:7b-1

  Lied 380

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. God heerst als koning over de volken.

  God zetelt op zijn machtige troon. Halleluja.

  en

  Evangelielezing Johannes 17:14-26

  Lofzang

  Lied 665

  Verkondiging 

  Lied 661

   

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel: J.G. Walther Nun bitten wir den Heiligen Geist II

  Voorbeden gezongen met de volgende acclamatie:

  \Stil gebed, en:  

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

  Lied voor de zegen (staande) 418

  Zegen

  Allen:

     

   

  Orgelnaspel:     G. Böhm, Vater unser im Himmelreich

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Helen Blanca

  Lector: Juliette Luisman

  Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Illustratie voorzijde: Johann Süsz von Kulmbach

                       

  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

   

  Volgende week: Pinksteren: Een nieuwe toren van Babel?

  We vieren het avondmaal en medewerking wordt verleend door leden van de AndreasCantorij.

 • 22 mei 2022 - 10:30

  http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor zondag 

  Rogate

  22 mei 2022

   

   

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Sonaten in c, a, en G, D. Cimarosa

  klokluiden 

  Zingen Lied 655

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (naar psalm 66)

  V: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

      zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk.

  A: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

      zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk.

  V: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

      zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk, 

      doet statig stijgen zijn loflied.

  A: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

      zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk.

  V: Zingt God toe: “Hoe geducht zijn uw werken! 

      U zal alles op aarde aanbidden, 

      zingen U, zingen uw naam ter eer.”

  A: Aanzie dan de daden van God, 

      om de mens in zijn handelen vervaarlijk: 

      Hij heeft vermocht dat de zee droogviel, 

      dat zij droogvoets de stroom overstaken.

      Aanzie dan de daden van God, 

      om de mens in zijn handelen vervaarlijk. 

      Zegent, volkeren, Hem – onze God, 

      laat ver zijn loflied weerklinken.

   

            

   

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

  Gloria

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen 

   

  Eerste lezing 1Hooglied 3:1-6 4:8—5:1

   

  Lied 808

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord en

   

   

  Evangelielezing Johannes 16:16-23a

  Lofzang

   

  Zondagslied 370

   

  Verkondiging 

   

  Lied 630

  Gebeden

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  Orgelspel Adagio in d, A.Vivaldi

   

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\75 (Pasen) Houd ons in leven, wees onze redding.tif

  Stil gebed

   

  Onze Vader:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, 

  uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 

  aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons 

  onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en 

  leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 659

   

  Wegzending

   

  Zegen

  A:

   

  Orgelnaspel Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ (BWV 649), J.S.Bach

   

   

   

  Voorganger: Vrouwkje Hinten

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector: Susan Wong Loi Sing-Gunning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Sheila Lont

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

     QR code met uw smartphone.

  - De volgende dienst in deze kerk is op zondag 29 mei, Exaudi.

   

 • 15 mei 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor zondag Cantate Domino canticum novum, 

  Zing voor de Heer een nieuw lied!

  15 mei 2022 

   

   

  Welkom in deze dienst waarin de zang voor God centraal staat.

  Vandaag komt veel bij elkaar.

  In deze dienst zingen we een Nordic- en een Sranatongo-lied, beide hebben we voorbesproken met onze stagiair Helen Florijn bij een Finse maaltijd.

   

  De AndreasCantorij viert vandaag, want met kerst waren de omstandigheden er niet naar, haar twintigjarig bestaan. 

  Zij zingt een voor haar ‘nieuw lied’ het Cantate Domino van Johann Staden (met extra instrumentalisten!). Staden was de opvolger in Dresden van Hans Leo Hassler en de zetting van het zondagslied is van Hasslers hand. Verder zingt zij de meest uiteenlopende zangen uit de lutherse traditie die de afgelopen jaren vaker klonken: een doxologie van Mendelssohn, een liedzetting van Distler van het Lutherlied Gott in der Höh’ sei Ehr en een vertaalde tekst van Paul Gerhart op muziek van Johann Crüger.

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Zingt nu de Heer (Lied 654) H.F. Micheelsen  

        

  klokluiden 

   

  Lied 212

  De cantorij 1, allen de overige strofen

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Ingangspsalm Uit Psalm 98:

  V: Halleluja. Zing voor de Heer een nieuw lied, 

  wonderen heeft Hij verricht. Halleluja

   

  A: zijn rechterhand heeft overwonnen,

       Zijn heilige arm heft redding gebracht.

  V: De Heer heeft zijn overwinning bekend gemaakt

       Voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

  A: Hij heeft gedacht aan 

  zijn liefde en trouw voor het volk van Israël.

  V: De einden van de aarde hebben het gezien:

       de overwinning van onze God.

  A: Laat bruisen de zee en alles wat daar in leeft,

  laat juichen de wereld met haar bewoners

  V: Laat rivieren in de handen klappen

       en samen met de bergen jubelen voor de Heer

  A: want Hij is in aantocht

  V: als rechter van de wereld

   

  A: Halleluja. Zing voor de Heer een nieuw lied, 

       wonderen heeft Hij verricht. Halleluja

   

  de cantorij zingt de lofprijzing (doxologie) in een zetting van F. Mendelssohn

  Eer aan de Vader en Zoon en de Heilige Geest.

  Zoals het was en is en zijn zal. 

  En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.  

   

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

   

   

  Gloria Lied 302

  Cantorij: 1 allen 3

   

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  Inleiding op een ‘nieuw lied’

   

  Halleluja. Prijs de Heer voor altijd , Prijs Hem uw leven lang.

   

  2. Liebisoema no kan helpi, Dem no jeri, dem no si; Ma mi

  Masra si en jeri, Hem de kom vo helpi mi.

  Een mens kan u niet helpen uit de nood omdat het de Heer is die  van uit  Zijn alwetendheid ziet en weet wat u nodig hebt. Zo schiet Hij u te hulp.

   

  3. Te na zwampoe mi ben soengoe, Liebisoema si mi, - tan:

  Ma mi Masra troostoe, helpi, Poeloe mi nang' tranga han.

  Wanneer ik in de duisternis ben en word neergetrokken in een zee van ellende, dan is het niet de mens die kan helpen maar de Heer die mij met Zijn sterke hand redt en troost. 

   

  4. Te mi lasi krin na boesi, Mi de bari, mi de kre; No

  wan soema de vo piki: Masra jeri mi dapee.

  Wanneer ik hulploos ben en door de bomen het bos niet meer zie, wanneer ik dan mijn ellende uitschreeuw en huil, dan antwoordt geen mens mij, maar het is de Heer die mij hoort.

   

  5. Te mi de na zondoenootoe, Mi de zoekoe helpi toe; No

  wan soema man vo helpi: Masra helpi mi vo troe.

  Wanneer ik vanwege de zonde die ik heb begaan in een diepe put zit en ik redding zoek, is er geen mens die mij helpen kan, is het weer de Heer die mij te hulp schiet .

   

  6. Mi boen Masra mi sa prijze, Mi sa gi hem bigi nem:

  Halleluja mi sa singi Nojaso en alatem

  Voor altijd zal ik deze goede God loven en prijzen en verhalen over zijn grootheid: Halleluja blijf ik zingen mijn leven lang. 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied   655

   

  Eerste lezing Openbaring 14:1-7

   

  AndreasCantorij Cantate Domino (Psalm 96)

  Muziek van J. Staden 

  Cantate Domino, canticum novum. 

  Cantate Domino omnis terra. 

  Cantate Domino, et benedicite nomini eius: 

  annuntiate de die in diem salutare eius. 

  Cantate Domino omnis terra.

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. 

  De rechterhand van de Heer verheft mij.

  De rechterhand van de Heer doet machtige daden.

  Halleluja.

  en

   

  Evangelielezing Johannes 16:5-15

   

  Lofzang

   

  Lied 654: 1 en 6

   

  Verkondiging 

   

  Lied 643

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens vioolspel: Biciniae van o.a. H. Faber

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden gezongen met de volgende tekst:

   

   

  Laat ons bidden voor het kind

  dat zijn leven pas begint;

  voor de kind’ren aller landen

  van wie God de namen weet,

  dat hun toekomst niet zal stranden

  op de klip die oorlog heet.

   

  Voor de zieke man of vrouw

  die verlangt naar onze trouw

  voor wie eenzaam is gebleven

  of wie eenzaam is gemaakt

  dat zij met de kus des vredes

  heden worden aangeraakt.

   

  Voor de zwakken die ontdaan

  macht’loos door de wereld gaan;

  voor de doven en de blinden,

  voor de mensen zonder stem,

  dat zij eigen wegen vinden

  naar het nieuw Jeruzalem.

   

  Voor het volk dat wordt gekweld

  door de macht van bruut geweld,

  dat met al de droefenissen

  van het heilloos onrecht leeft

  en in plaats van brood en vissen

  tranen tot zijn spijze heeft.

   

  Here sluit Uw oren niet

  Voor dit kleine mensenlied.

  Gij kent al die duizendtallen

  die het zingen wordt belet.

  Heer erbarm U over allen

  Heer verhoor ons smeekgebed.

   

  Stil gebed

   

  En 

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 415

  Cantorij 1, allen 2 en 3 

  Zegen

  Voorganger: De Levende zegene en behoede u.

  De Levende doe zijn aangezicht

  over u lichten, en zij u genadig.

  De Levende verheffe

  zijn aangezicht over u en geve u vrede.

  Cantorij: Zegen ons en behoed ons,

  doe lichten over ons uw aangezicht

  en wees ons genadig.

  Allen:

   

  Na de zegen gaan we nog even zitten 

  voor: o.a. muziek van J.S. Bach

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Helen Blanca

  Lector: Dorine de Koning

  Kinderkerk: Heidi den Hollander-Baartman

  Met medewerking van : de AndreasCantorij

  Esther Papma (viool)

  Ernst-Jan de Koning (viool)

  Sandra Sarabandu (cello)

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Illustratie voorzijde: Zingende engelen uit het retabel: 

  Het lam Gods (Van Eyk)

   

                     

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies zelf een bedrag. Deze betaallink werkt via iDeal en is ook te gebruiken via uw smartphone.

 • 8 mei 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor zondag Jubilate Deo, Jubel voor God!

  8 mei 2022 

   

   

  Welkom in deze dienst waarin de jubel voor de Heer centraal staat. 

  Waarover we mogen jubelen? Daarover staan de evangeliën vol; daarover schreven mensen als Paulus en Petrus.

  Vandaag, naar aanleiding van met name de Petrus-lezing denken we daar verder over na. Wat zijn -letterlijk en figuurlijk- aanzetten om het goede te doen. Want die aanzetten helpen ons dan weer bij het zoeken naar de juiste toon voor onze jubel.

   

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel H. Scheidemann  Nun freut euch lieben Christen G’mein 

  (melodie zondagslied)

  klokluiden 

  Lied 273: 1, 2 en 3

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm

  De antifoon gelezen (psalm 66: 1, 2b): 

  v: Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God,

  a: bezingt de eer van zijn naam. Halleluja!

  Psalm 66: 4-5 en 8-9 

  v: Laat heel de aarde 

  a: voor U buigen en zingen,

  v: uw naam bezingen.

  a: Kom en zie de werken van God,

  v: zijn daden vervullen de mens met ontzag.

  a: Prijs, o volken, onze God,

  v: laat luid uw lof weerklinken,

  a: Hij heeft ons het leven gegeven

  v: en onze voeten voor struikelen behoed.

  Allen herhalen de antifoon: 

  a: Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God,

           bezingt de eer van zijn naam. Halleluja!

  waarna allen zingen:

   

   

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria 

   

   

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied 652

   

  Eerste lezing 1 Petrus 2:11-22

  Lied 67a

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  Psalmwoord: 

  Halleluja. De Heer heeft zijn volk verlossing gebracht,

  Voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Halleluja. 

   

  Evangelielezing Johannes 16:16-23a 

   

  Lofzang

  Zondagslied 977: 1 en 5

   

  Verkondiging 

   

  Lied 659

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel BWV 714 bicinium Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  wegzending en zegen

  Lied voor de zegen (staande) 652 

   

  Zegen

   

  A:

   

    Orgelspel: A. Vivaldi Concerto in grosso Mogul I. Allegro

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

  Lezingen: Andries Ponsteen

  Kinderkerk: Erna van Wijngaarden-Raben

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabeding: Mies de Vries- Langelaar

  Koster:   Greet Postema- van den Berg

  Illustratie voorzijde: Ger van Iersel

   

  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

     QR code met uw smartphone. 

   

   

  Komende donderdag, 12 mei, is er van 18.00-20.00 uur een Scandinavische maaltijd als stageproject van Hellen Florijn, waarbij zowel een Surinaams als een ‘Noords’ lied besproken zal worden dat de zang zelf centraal stellen. Opgave bij Annie Ruizeveld de Winter.

   

  Donderdag as. zijn ook de leerhuisbijeenkomsten!

   

  Volgende week zondag, 15 mei, Zondag Cantate (Zondag Zingt!) staat de AndreasCantorij stil bij het gegeven dat zij afgelopen Kerstmis 20 jaar bestond. Zij zingt, begeleid door o.a. strijkers, een voor haar nieuwe minicantate die het lofzingen tot God bezingt: Cantate Domino van de lutherse componist Johann Staden.

Pagina's