Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 11 sep 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de dertiende zondag na Trinitatis, 

  11 september 2022 

   

  De barmhartige Samaritaan (Lc 10,25-37) - Thomas - Godsdienstonderwijs.be

   

   

   

  We horen het verhaal van de barmhartige Samaritaan, waarin ons duidelijk wordt gemaakt hoe je iemands naaste wordt.

   

  Voorbereiding 

    Orgelspel   In Dich hab ich gehoffet Herr (Lied 941), 

    H. Scheidemann

       Klokluiden 

  Lied 275

   

  mededelingen en voorbereiding 

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

  Introïtus en antifoon uit psalm 74:1-3,12 

  v: Kom uw verbond met ons na, 

  vergeet uw vernederd volk niet voorgoed.

  a: Sta op God, verdedig uw zaak!

   

          v: Waarom, God, hebt U ons voor altijd verstoten, 

          a: brandt uw woede tegen de schapen die U hoedt? 

          v: Denk aan het volk 

          a: dat u ooit hebt verworven, 

          v: de stam die u hebt vrijgekocht, 

          a: uw eigen bezit, 

          v: de Sionsberg waar u ging wonen. 

          a: Kom naar de stad die voor altijd in puin ligt, 

          v: de vijand liet niets van het heiligdom heel, 

          a: God, mijn koning van oudsher, 

           v: die verlossing brengt in het hart van het land!

   

          a: Kom uw verbond met ons na, 

  vergeet uw vernederd volk niet voorgoed. 

           Sta op God, verdedig uw zaak!   

  Kyrie 

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

  Gloria

        

   

   

  groet

                

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 796

   

  Eerste lezing Jesaja 33:2-10

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord: Loof, dienaars van de Heer, 

  loof de naam van de Heer. 

  De naam van de Heer zij geprezen 

  van nu tot in eeuwigheid. 

  Halleluja!

  Evangelielezing Lucas 5:10-23-37

  Lofzang

  Lied 827

  Verkondiging 

  Lied 941

   

  Gebeden en zegen 

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek           

  tevens orgelspel:   Ich will dich lieben meine Stärke, Piutti

  Voorbeden met de volgende acclamatie:

  Stil gebed, en:  

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 838

   

  Zegen

  Allen:

     

    Orgelnaspel: Sonate V I Allegro, J.S.Bach (BWV 525)

   

   

   

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Rudi Ruigendijk

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Illustratie voorzijde: naar Delacroix, museum Kröller-

  Müller

   

  Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

   

 • 4 sep 2022 - 10:30

  - Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de Twaalfde zondag na Trinitatis 

  4 september 2022 

   

   

  Vandaag staat de roeping (én het belijden) van Jesaja op het leesrooster; prachtig nu het ook een belijdenisdienst is. Na ruim twee jaar vertraging vieren we de belijdenis van Arend Sonneveld.

   

  Tevens vieren we het Heilig Avondmaal

   

   

  Voorbereiding 

   

  Orgelspel J.S. Bach - BWV 208 aria Schafe sollen sicher weiden

   

  Klokluiden

  Lied 281: 1, 2 , 4, 5 en 6

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, psalm 70 (delen)

   

  V: God, breng mij uitkomst, 

  A: HEER, kom mij haastig te hulp!

   

  V: Dat beschaamd en vernederd worden

  wie mij naar het leven staan;

  A: met schande terugwijken,

  wie mijn ongeluk zoeken

  V: beschaamd zich omkeren,

  wie de spot met mij drijven.

  A: Wie bij u hun geluk zoeken

  Zullen lachen en vrolijk zijn;

  V: wie van u redding verwachten

  zullen steeds weer zeggen: God is groot!

  A: Ik ben arm en zwak,–

  God, kom haastig!

  V: U bent mijn helper, mijn bevrijder;

  Heer, wacht niet langer!

   

  A: God, breng mij uitkomst, 

  HEER, kom mij haastig te hulp!

   

   

  Kyrie 

  Na de Kyrie-oproep

   Gloria

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 103a : 1 en 3

  Eerste lezing Jesaja 6

   

  Aankondiging van het evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. Ik wil de HEER te allen tijde 

  prijzen, altijd is zijn lof in mijn mond. Halleluja.

   en

   

  Lezing Marcus 7:31-37

  Lofzang

   

  Lied   534

   

  Korte preek   

   

  Lied   913: 1, 3, 5 en 6

   

  Belijdenis 

   

  Inleidingsvragen aan allen (Allen staan)

   

  Wilt u de HEER uw God dienen

  en naar zijn stem alleen horen?

  Ja, dat wil ik.

  Wilt u zich verzetten tegen alle machten

  die als goden over ons willen heersen?

  Ja, dat wil ik.

  Wilt u ieder slavenjuk afwerpen

  en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

  Ja, dat wil ik.

   

  Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,

  Schepper van hemel en aarde?

  Ja, ik geloof.

  Gelooft u in Jezus Christus,

  zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

  die ontvangen is van de heilige Geest,

  geboren uit de maagd Maria,

  die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

  is gekruisigd, gestorven en begraven,

  neergedaald ter helle,

  op de derde dag opgestaan van de doden,

  opgevaren naar de hemel,

  en zit aan de rechterhand van God,

  de almachtige Vader,

  vanwaar Hij komen zal om te oordelen

  de levenden en de doden?

  Ja, ik geloof.

  Gelooft u in de heilige Geest;

  gelooft u de heilige katholieke Kerk,

  de gemeenschap der heiligen;

  de vergeving van de zonden,

  de opstanding des vleses,

  en het eeuwige leven?

  Ja, ik geloof.

   

  Allen gaan zitten 

   

  Belijdenisvragen aan Arend Willem Deodatus Sonneveld

   

  gebed

   

  Zegen voor Arend 

   

  Vraag aan de gemeente

   

  Lied 705

  (tevens collecte)

   

  Viering Heilig Avondmaal

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de acclamatie

  Stil gebed

  prefatie

   

  Lofprijzing  

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Agnus Dei

   

  Uitdeling

   

  Tijdens de uitdeling klinkt Musica sub communione: 

  BWV 169 aria uit cantate Gott soll allein mein Herze haben

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  wegzending en zegen 

  Lied voor de zegen (staande) 418

   

  Wegzending

   

  Zegen

  A:  

   

   

   

       Bij de kansel kunt u Arend feliciteren

   

       Orgelspel: J.C.F. Fischer Passacaglia

   

   

   

  Voorganger:   Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lezingen door: Arjen de Vries

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Nel Merks-Knetsch

  Illustratie: Jesaja naar Rafael

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

 • 28 aug 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Elfde zondag na Trinitatis

  28 augustus 2022

   

   

  Vandaag de opening van het seizoen; 

  er is weer kinderkerk en Cantorijzang!

   

  Een leidend element in deze dienst is de Lutherroos, 

  zoals die ook aan de Gordelwegzijde in onze kerk hangt.

   

  Het is een embleem dat ook kan staan voor het ‘juiste verhaal vertellen’. En, op dit spoor verder denkend: 

  welke juiste Bijbelboodschap dient verteld te worden? Gods Woord!

   

  Een gedachte die een heel seizoen met ons mee mag gaan.

   

   

  Voorbereiding 

         Orgelspel  J. Homilius, trio Liebster Jesu wir sind hier

         Klokluiden 

  Lied Lied 283, Cantorij 1 alle de overige strofen

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A:   en laat ons weer in vrede leven.

  V:   Amen.

      

      Ingangspsalm  68

   

  V: Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. 

  De God van Israël, geeft macht  

  en nieuwe kracht aan zijn volk. 

  A: Geprezen zij God

   

  V: God staat op,

  A: zijn vijanden stuiven uiteen,

  zijn haters vluchten als hij verschijnt

  V: Maar de rechtvaardigen verblijden zich,

  zij juichen als God verschijnt

  A: uitgelaten van vreugde.

  Geprezen zij de Heer, dag aan dag 

  V: Deze God draagt ons en redt ons.

   

  A: Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. 

  De God van Israël, geeft macht  

  en nieuwe kracht aan zijn volk. 

  Geprezen zij God

   

   

   

  V: Kyriegebed.

   

  Kyrie gezongen door de Cantorij in een zetting van Ferenc Farcas

   

      Gloria door allen met lied 305

     

    Groet

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Zingen Zondagslied: 816, 

  Cantorij 1 allen overige strofen

   

  Eerste lezing Deuteronomium 6:1-9

   

  V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Halleluja. Looft de HEER, roept zijn Naam aan, 

  maakt onder de volken zijn daden bekend. Halleluja.

  A:

   

    Evangelielezing: Matteüs 16:13-19

  A:

   

    Zingen Lied 513

  De Cantorij zingt de antifoon:

  God heeft het eerste woord 

  heeft het laatste woord

  oorsprong en doel en zin staat aan het begin

  zijn roep wordt nog gehoord

  en couplet 1

  Allen zingen de overige strofen

   

    Verkondiging 

   

    Zingen Lied 326 

   

  Gebeden en zegen

      Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

      Muziek: Bicinium Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

   

  Voorbeden met de acclamatie:

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

    Voor de zegen Lied 415, Cantorij1, overige strofen allen 

   

      V: zegen

  A:

   

    Orgelnaspel  BWV 578 Fuge in g

   

   

    Voorganger:     Martin van Wijngaarden 

  Kerkenraadslid: Ann Lemmers

  Lezingen: Susan Wong Loi Sing - Gunning

  Zangers: leden van de AndreasCantorij

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  Kosteres:   Nel Merks-Knetsch

  Camerabediening: Sheila Lont

  Illustratie: ds. Meijer en gemeenteleden  

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 21 aug 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de tiende zondag na Trinitatis

  21 augustus 2022

   

  Jeremia treurend over Jerusalem

   

  In deze zomerdienst komt aan de orde dat Jezus huilt over de aanstaande val van Jeruzalem

   

   

  Voorbereiding 

         Orgelspel Fantasia V ex C , A. vanNoordt (1619-1675)

         Klokluiden 

  Lied Lied 215: 1, 2, 3, 4 en 5

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A:   en laat ons weer in vrede leven.

  V:   Amen.

      

      Antifoon en psalm, uit psalm 55

           v: Ik roep tot God, de Heer zal mij redden. 

  Leg uw last op de Heer en Hij zal u steunen,

           a: nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.

   

           v: Luister, God, naar mijn gebed,

           a: verberg U niet als ik om hulp smeek,

          v: sla acht op mij

           a: en geef mij antwoord.

           v: Klagend loop ik rond, 

           a: radeloos door het schreeuwen van de vijand

          v: en het tieren van de goddelozen,

           a: want zij storten onheil over mij uit

           v: en bestoken mij met hun woede.

   

          a: Ik roep tot God, de Heer zal mij redden. 

  Leg uw last op de Heer en Hij zal u steunen,

  nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.

   

                

   

  Kyrie 

  V: Kyriegebed.

        

  Gloria 

   

    

  Groet

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Zingen Zondagslied: 272 (1-4)

   

  Eerste lezing Jeremia 15: 5-7 en 19-21

   

    Zingen lied 995 (1-2)

   

  V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Heel de aarde, juich voor God, 

  bezing de eer van zijn naam, 

  breng hem eer en lof. Halleluja!

  A:

   

  Evangelielezing: Lucas 19:41-48

  A:

   

  Zingen Lied 187 (1-4)

   

  Verkondiging 

   

    Zingen Lied 550 (1-3)

   

  Gebeden en zegen

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek

  Tevens orgelspel: Canzon ex G, F. Tunder (1614-1667)

   

  Voorbeden met de acclamatie:

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  Voor de zegen lied 447 (1-3)

   

      V: zegen

  A:

   

    Orgelnaspel Toccata d-Moll BuxWV 155, Buxtehude (1637-1707)

        

  Voorganger: Hans Bas Val 

  Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Dorine de Koning

  Organist: Gerard Verweij

  Kosteres:   Nel Merks-Knetsch

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Illustratie: R. van Rijn  

   

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

   

   

 • 14 aug 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Negende zondag na Trinitatis

  14 augustus 2022

   

  Rembrandt Harmensz. van Rijn: Bileam en de ezelin

   

  In deze rustige zomerdienst klinkt een vrij onbekend verhaal over een sprekend dier.

  Het is de lezing over Bileam en zijn ezel.

  Het is een beeldverhaal: over goed zien en (dus ook over) goed horen.

  We koppelen aan deze lezing liederen over Godsvertrouwen.

   

  (in verband met de hitte: onder het orgelbalkon staat water klaar!)

   

   

  Voorbereiding 

         Orgelspel  J.L. Krebs fantasia Freu dich sehr, o liebe Seele

         Klokluiden 

  Lied Lied 146a, 1, 2, 5, 6 en 7.

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A:   en laat ons weer in vrede leven.

  V:   Amen.

      

      Ingangspsalm  27 b (met antifoon B) 

   

   

  Kyrie 

  V: Kyriegebed.

        

   

      Gloria 

   

    Groet

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Zingen Zondagslied: 823

   

  Eerste lezing Numeri 22:21-35

   

  V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Halleluja. Zing voor de Heer een nieuw lied 

  Wonderen heeft Hij verricht. Halleluja.

  A:

   

  Evangelielezing: Lucas 17:11-17

  A:

   

    Zingen Lied 344

   

    Verkondiging 

   

    Zingen Lied 316 

   

  Gebeden en zegen

      Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

      Muziek: J.L Krebs Jesu meine Freude 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

   

  Voor de zegen, LvdK 458

  2  Toch staat mij niets vaster dan dit: Gij kunt u niet verre bevinden,

  want steeds als het hart tot U bidt, vertroost Gij ons als uw beminden.

  Dit staat voor ons vast: in U, onze kracht, bewegen en leven en zijn wij.

   

  3  Gij gaaft ons in hart en in mond Uzelf, als de stem aan de vogels.

  Gij sloot door uw woord een verbond en in onze liederen woont Gij.

  Zomin als uw woord vergaat, zal het koor van die uw lofzingen teloorgaan.

   

  4  Hoe zwak Gij ook voor ons bestaat, hoe krachteloos wij U verwachten, Gods Zoon zijt Gij toch metterdaad, omringd door de hemelse machten. Wat klagen wij dan? Gods reddende hand redt ook met een wenk van zijn vinger!

   

  5  Uw naam heeft het hoogste gezag. Hoe hoog zich de golven verheffen,

  zij vallen terug voor uw macht, zij moeten zich laten gezeggen.

  Laat allen tezaam het zien: in uw naam staan engelen klaar om te dienen.

   

  6  Ja Heer, wij beseffen het weer hoe Gij ons vertroostend nabij zijt

  en met u het engelenheer ons stemt tot de hemelse blijheid.

  Geen plaats voor de smart. Schep vreugde, mijn hart! 

  Geen tijd is het meer om te treuren.

   

      V: zegen

  A:

   

    Orgelnaspel  J.L. Krebs O Ewigkeit du Donnerwort

   

     Voorganger:     Martin van Wijngaarden 

  Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Albert van Zoelen

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Nel Merks-Knetsch

  Camerabediening:

  Illustratie: R. van Rijn  

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

   

Pagina's