Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • Esto Mihi

  27 feb 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de vijftigste dag voor Pasen

  Zondag Quinquagesima/Esto mihi 

   

  27 februari 2022

   

   

   

   

   

  Voorbereiding

  Orgelspel Trio in C Adagio-Allegro, J.S. Bach (BWV 585)
   

  Klokluiden 

   

  Lied 212: 1, 3 en 4

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Antifoon en psalm uit psalm 31: 

  V: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

  vesting die mij redding biedt. 

  U zult mijn gids zijn, 

  A: mij leiden, tot eer van uw naam.

         

  V: Bij u, HEER, schuil ik, 

  A: maak mij nooit te schande. 

  V: Bevrijd mij en doe mij recht, 

  A: In uw hand leg ik mijn leven, 

  V: HEER, trouwe God, u verlost mij. 

  A: Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

  V: want u ziet mijn ellende, 

  u kent de nood van mijn ziel, 

  A: u laat niet toe dat de vijand mij insluit, 

  V: u geeft mijn voeten de ruimte. 

   

  A: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

  een vesting die mij redding biedt. 

  U zult mijn gids zijn, 

  mij leiden, tot eer van uw naam

   

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  Lied: 318, verzen 1, 3 en 4

   

  Eerste lezing:  Jesaja 38: 1-6

   

  Psalm 77: 1 en 4

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   

  Psalmwoord (uit psalm 31):

   V:   Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

  want U ziet mijn ellende, U kent de nood van mijn ziel.

   

   A:  

   

  Evangelielezing: Lucas 18: 31 – 43

   

     A:  

   

  Zondagslied: 909 (geheel)

   

  Verkondiging 

   

  Lied: 534 (geheel)

   

  Voorbeden en zegen 

  Collecte tijdens orgelspel: Fantasia in d,  A. Van den Kerckhoven Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen: 994 (geheel)

   

         Zegen

   

  Orgelnaspel: Sonata in C Andante/Presto, J. Haydn 

   

   

  Volgende week, zondag 6 maart, de eerste zondag van de 40-dagentijd: ‘veilig’ Heilig Avondmaal

   

  Voorganger: Erwin de Fouw

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lezingen: Sheila Lont

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

   

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

  In de volgende nieuwsbrief zal informatie staan over het onderwerp van de 40dagentijd-gesprekken: Liederen uit het noorden. Het is gebruikelijk deze onderwerpen steeds voor te bespreken voorafgaande aan de dienste waarin een en ander klinkt. Bij deze peilen wij ook al wat prettig is. Een aantal gaf een voorkeur aan voor een half uurtje of zo via zoom; mogelijk de woensdagavond. Of liever in een klein clubje ‘fysiek na een dienst? Laat het graag weten! 

   

 • 20 feb 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de zestigste dag voor Pasen 

  20 februari 2022

   

   

  Het Woord van God vast houden, leerden we vorige week; deze week gaat het erom hoe ‘het’ verder kan groeien, dat Woord in ons. Naast de lezing van de zaaier (uit het evangelie van Lucas) ligt nu een tekst van de profeet Joel.

  De meesten van ons zijn stadsmensen, zaaien zal niet iedereen doen; maar inmiddels is de zorg om de aarde wel op andere manieren onze huizen binnengekomen. Mogelijk dat we nu toch weer dat oude beelden van zaaien en van een voorraad hebben (daar legt Joel een accent) snappen. 

  Het Woord als zaad, als voorraad voor een gelovig leven. 

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: Wer nur den lieben Gott lasst walten Mohrheim en J.S.Bach 

   

  Klokluiden 

  Lied 283: 1, 3 en 4 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introituspsalm uit psalm 44        

  v: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

  Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

  Sta op, kom ons te hulp,

          a: verlos ons omwille van uw naam.

      v: God, met eigen oren hebben wij het gehoord,

          a: onze voorouders vertelden het ons door:

          v: de daden die U verrichtte in hun dagen,

          a: in de dagen van weleer.

          v: Zij verkregen het land niet met het zwaard,

          a: niet hun eigen kracht heeft hen gered,

          v: maar uw rechterhand, uw arm,

          a: het licht van uw gelaat - 

          v: U had hen lief.

          a: God, wij loven U dag na dag

          v: uw naam zullen wij altijd prijzen.

   

          a: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

  Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

  Sta op, kom ons te hulp,

           verlos ons omwille van uw naam.

   

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  lied 967

  allen 1 7       

  vrouwen             5          

  mannen                 6        

   

  Eerste lezing:  Joel 2:12-21

   

  Lied Waak op, verlaat ons niet, o Heer

  Tekst: W. Barnard

  Melodie: Ik ben een engel van de Heer (469 – M. Luther)

   

  Waak op, verlaat ons niet, o Heer,  

  waak op en slaap niet langer meer.

  Gij zult toch in de hemel niet

  vergeten al het aards verdriet?

   

  Ons lichaam juicht niet tot uw lof

  ons leven buigt zich in het stof-

  daarom, waak op, treed in het licht

  en openbaar uw aangezicht!

   

  Want Gij alleen, ja Gij zijt goed, 

  een God die grote dingen doet.

  Gij zult toch in de hemel niet

  vergeten al het aards verdriet?

   

  Wij gaan ten onder als een zaad

  dat Gij ter aarde vallen laat, 

  opdat het stierf en vruchten droeg,

  want uw genade is genoeg.

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   Halleluja. Uw Woord is een lamp voor mijn voet, 

    en een licht op mijn pad. Halleluja

   A:  

   

  Evangelielezing: Lucas 8:4-15

   

     A:  

   

  Zondagslied 764: 1 en 2

   

  Verkondiging 

   

  Lied 916

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen 910: 1, 2 en 4

   

         Zegen

   

  Orgelnaspel: J.L. Krebs Freu dich sehr o liebe Seele

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter - de Vries 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Erna van Wijngaarden - Raben

  Camerabediening: Sheila Lont

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustratie: B. vander Leck

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

  Nadat het leerhuis eerder de draad weer oppakte, geldt dat komende tijd ook voor de maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan. Omdat we nog maar met een beperkt aantal mensen in de Paardenkamer tegelijk aanwezig zijn is een oplossing verzonnen: zowel de kookgroep als alle eters verdelen we in twee groepen. En iedere groep komt op een avond aan de beurt (na 15 nu de tweede groep op 22 februari). Zo kan iedereen een keer aanschuiven! Informatie en aanmelding bij: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries.

  In de volgende nieuwsbrief zal informatie staan over het onderwerp van de 40dagentijd-gesprekken: Liederen uit het noorden. Het is gebruikelijk deze onderwerpen steeds voor te bespreken voorafgaande aan de dienste waarin een en ander klinkt. Bij deze peilen wij ook al wat prettig is. Een aantal gaf een voorkeur aan voor een half uurtje of zo via zoom; mogelijk de woensdagavond. Of liever in een klein clubje ‘fysiek na een dienst? Laat het graag weten!

   

   

 • 13 feb 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de zeventigste dag voor Pasen 

  13 februari 2022

   

   

   

   

  Houvast, om het Woord vast te houden. 

  Op deze zondag is eigenlijk de vaste evangelielezing die van de werkers in de wijngaard: op het einde kreeg iedereen (ongeacht het aantal gewerkte uren) hetzelfde ‘loon’. Dat riep vragen op naar welke beelden we van de goede God hebben. 

  Vandaag lopen we even verder op dat spoor: Godsbeelden. 

  Jezus helpt daarbij volgens de woorden van de evangelist Johannes: Jezus spreekt die woorden van God, hij leeft ze voor.

   

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: J.L. Krebs Wir Glauben all’ an einen Gott 

  Klokluiden 

  Lied 280: 1, 6 en 2 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introituspsalm uit psalm 44        

  v: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

  Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

  Sta op, kom ons te hulp,

          a: verlos ons omwille van uw naam.

      v: God, met eigen oren hebben wij het gehoord,

          a: onze voorouders vertelden het ons door:

          v: de daden die U verrichtte in hun dagen,

          a: in de dagen van weleer.

          v: Zij verkregen het land niet met het zwaard,

          a: niet hun eigen kracht heeft hen gered,

          v: maar uw rechterhand, uw arm,

          a: het licht van uw gelaat - 

          v: U had hen lief.

          a: God, wij loven U dag na dag

          v: uw naam zullen wij altijd prijzen.

   

          a: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

  Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

  Sta op, kom ons te hulp,

           verlos ons omwille van uw naam.

   

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  lied 316

  allen 1 4       

  vrouwen             2          

  mannen                 3        

   

  Eerste lezing:  Exodus 3:1-10

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   Halleluja. Allen die uw hoop vestigt op de Heer, 

    Wees sterk en houd moed. Halleluja

   A:  

   

  Evangelielezing: Johannes 12:44-50

   

     A:  

   

  Verkondiging 

   

  Lied 319

  allen 1           4           7

  vrouwen        2        5      

  mannen              3          6        

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen 837

  vrouwen       1  

  mannen           2 

  allen       3 

   

   

         Zegen

   

  Orgelnaspel: J.Chr. Oley Herr Gott, dich alle loben wir

   

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks -Knetsch 

  Lezingen: Heidi den Hollander-Baartman 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustraties: Padua/Mon Reale/Colmar/

  Luthers Utrecht/Andreaskerk

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

  Nadat het leerhuis afgelopen week de draad weer oppakte, geldt dat komende weken ook voor de maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan. Omdat we nog maar met een beperkt aantal mensen in de Paardenkamer tegelijk aanwezig mogen zijn is een oplossing verzonnen: zowel de kookgroep als alle eters verdelen we in twee groepen. En iedere groep komt op een avond aan de beurt (15 en 22 februari). Zo kan iedereen een keer aanschuiven! Informatie en aanmelding bij: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries.

  In de volgende nieuwsbrief zal informatie staan over het onderwerp van de 40dagentijd-gesprekken: Liederen uit het noorden. Het is gebruikelijk deze onderwerpen steeds voor te bespreken voorafgaande aan de dienste waarin een en ander klinkt. Bij deze peilen wij ook al wat prettig is. Een aantal gaf een voorkeur aan voor een half uurtje of zo via zoom; mogelijk de woensdagavond. Of liever in een klein clubje ‘fysiek na een dienst? Laat het graag weten!

   

 • 6 feb 2022 - 10:30

  Van harte welkom in deze kerkdienst!

  De kerkdiensten in de Andreaskerk zijn weer van start gegaan. Ons kerkgebouw is groot genoeg om op ruime afstand van elkaar te zitten. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten. 

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de laatste zondag na Epifanie

   

  6 februari 2022

   

  De verheerlijking op de berg | Protestantse Gemeente Wilhelminadorp Verhalen

   

  Vandaag denken wij na over het grote mysterie van God en zijn Zoon. We luisteren naar de evangelist Mattheüs, die ons vertelt over de ontmoeting op de berg en de lichtende wolk die hen verlichtte.

   

  Voorbereiding

  Clavecimbelspel: Fantasia in c en F, G.Ph. Telemann

  Klokluiden 

  Morgenlied: 209: 1 t/m 3.

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introïtuspsalm - uit psalm 145  

  v: Schittering is er als zonlicht, 

          stralen komen uit zijn hand, 

  a: waarin zijn kracht verborgen is

   

  v: U, mijn God en koning, wil ik roemen,

  a: uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

  v: Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,

  a: uw naam loven tot in eeuwigheid.

  v: Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,

  a: laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,

  v: ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

  a: Laten zij getuigen van uw geduchte daden,

  v: ook ik wil van uw grootheid vertellen.

  a: Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,

  v: uw gerechtigheid luid bezingen.

   

  a: Schittering is er als zonlicht, 

        stralen komen uit zijn hand, 

          waarin zijn kracht verborgen is.

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed;

  V: …. door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor en met de kinderen

   

  Zondagslied: 517: vrouwen 1     3  

  mannen      2      4 

  allen                          5

   

  Eerste lezing: Exodus 3: 1 t/m 6

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   In de wijsheid schittert het eeuwige licht,

  in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld,

  en zijn goedheid afgebeeld. Halleluja!

   A:  

   

  Evangelielezing: Matteüs 17: 1 t/m 8

   

     A:  

   

  Verkondiging 

   

  Preeklied: 527:1, 3 en 5.

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen: 722:1 t/m 3.

   

   

         Zegen

  V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A: Amen.

   

  Orgel-naspel: Fuga in g, J.S. Bach (BWV 542/2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  voorganger: Marianne van der Meij-Seinstra

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lezingen: Arjen de Vries 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustratie: jesusmafa.com

  Camera: Mies de Vries-Langelaar

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

   

   

 • Storm op het Meer

  30 jan 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Vierde zondag na Epifanie, 

  Storm op het meer

  30 januari 2022

   

   

  Naar aanleiding van het evangelie (waarin we lezen over de leerlingen in een boot in een storm) denken we ook na over de stormen in ons leven.

  We lezen uit ‘stormachtige’ Bijbeldelen dat God redt. Daarover zingt bijvoorbeeld Jona in de eerste lezing, maar ook weer lied 837, ons slotlied!

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: BWV 688 Vor deinen tron tret’ ich hiermit 

  Klokluiden 

  Lied 281: 1 en 2 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Introïtuspsalm - uit psalm 93  

   

  v: Boven de stemmen van vele wateren, 

      van de geweldige baren der zee, 

  a: is de Heer in den hoge.

   

  v: De heer is koning. 

  a: Met majesteit heeft hij zich bekleed; 

  v: de Heer heeft zich bekleed, 

  a: Hij heeft zich met kracht omgord. 

  v: Vast staat nu de wereld, 

  a: zij wankelt niet. 

  v: Uw troon staat vast van oudsher, 

  a: van eeuwigheid zijt Gij.

  v: Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, 

  a: de heiligheid is uw huis tot sieraad, o Heer, 

  v: tot in lengte van dagen.

   

  a: Boven de stemmen van vele wateren, 

      van de geweldige baren der zee, 

      is de Heer in den hoge.

                

   

      Kyrie 

  V: Kyriegebed.

       Gloria 

   

   

  Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Woord voor/met de kinderen

   

  zondagslied 352

  allen 1   4       7

  vrouwen             2          5

  mannen                 3         6

   

  Eerste lezing:  Jona 2: 3-10

   

  Aankondiging van het Evangelie 

   V:   Halleluja. Komt, laten wij jubelen voor de Heer;

    Juichen ter ere van de rots van ons heil. Halleluja

   A:  

   

  Evangelielezing: Matteus 8:23-27

   

     A:  

   

  Verkondiging 

  Lied 965

  vrouwen             1      

  mannen                 2        

  allen         3

   

  Voorbeden en zegen 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

  geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

  de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

  dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

  ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

  kwade.

   

  Lied voor de zegen 837

  allen 1   4 

  vrouwen          2

  mannen              3

   

   

         Zegen

  V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A: Amen.

   

  Orgelnaspel: Eternal father strong to save

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groenveldt-Dettmeijer 

  Lezingen: Arnold Filius 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

  Illustratie: woord-wolk

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

   

Pagina's