Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 18 dec 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Vierde zondag van Advent

  18 december 2022

   

   

  Welkom in deze dienst van de Vierde Advent. In deze Adventsweken, op weg naar Kerst, zingen we steeds een ander Kyrie (het Gloria klinkt pas weer op Kerst). 

  Vandaag horen we van zangen over ‘vertrouwen’ en ‘opgeheven worden’. Zij klinken al in de Bijbel, maar in onze tijd mogen deze en vergelijkbare zangen de toon zetten.

   

  Voorbereiding 

  orgelspel ccccccccccccccccc

  klokluiden 

  zingen lied 444 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (psalm 19) 

  v: Hemel laat gerechtigheid neer regenen, 

  laat haar neerstromen uit de wolken, 

  a: en laat de aarde zich openen 

  en ook het recht doen ontspruiten.

   

   v: De hemel verhaalt van Gods majesteit, 

           het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 

  a:     de dag zegt het voort aan de dag die komt, 

          de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 

  v:  Toch wordt er niets gezegd, geen woord 

         gehoord, het is een spraak zonder klank. 

  a:    Over heel de aarde gaat hun stem, 

          tot aan het einde van de wereld hun taal.

  v:    Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon: 

  a:    een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, 

          een held die vrolijk voort-rent op zijn weg. 

   

  v: Hemel laat gerechtigheid neer regenen, 

  laat haar neerstromen uit de wolken, 

  a: en laat de aarde zich openen 

  en ook het recht doen ontspruiten.

   

  Kyriegebed, eindigend met: Kyrie eleison.

  Kyrie

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  De Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen 

  Ontsteken van de vierde Adventskaars. 

   

  Wij zingen daarbij: 466:4

   

  Zondagslied 437

  Allen 1   3   5 en 6

  Mannen        2

  vrouwen             4

   

  Eerste lezing 1 Samuel 10: 17-24

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  Psalmwoord Halleluja. Kom, Heer, en toef niet langer, kom uw volk bevrijden. Halleluja.

   

  Evangelielezing Lucas 1:26-46a

  Wij zingen (met Maria) de verzen 46b tot en met 57 met lied 157a

  Slot van de lezing Lucas 1:56 

   

  Lofzang

   

  Lied 443

   

  Verkondiging 

   

  Lied 462 op de melodie van lied 730

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel ccccccccccccccccccccccccc

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied voor de zegen (staande) 445 

   

  Zegen

  A:

   

  Orgelspel ccccccccccccccccccccccccc

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks -Knetsch

  Lezingen: Juliette Luisman

  Kinderkerk: Marjolijn Kroesbergen

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg 

  Camerabediening: Sheila Lont

  Illustratie: RvR uit L

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  - Aansluitend is er in en met de gemeente overleg over de invulling van een profiel voor een aan te trekken predikant of kerkelijk werker voor tijdens de detachering van Martin van Wijngaarden aan de VU (1 september 2022- 1 september 2024, halftijds). Dit gesprek dat geleid wordt door de president van de Lutherse Synode, Andreas Wöhle, begint om 12.00 uur en duurt tot uiterlijk 14.00 uur. 

   

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

   

  Volgende diensten 

  • 24 december, Kerstavond, Seht!, een Duitstalige dienst om 17.00 uur in de Duitse kerk aan de ’s Gravendijkwal

  • 25 december, Kerstmorgen, Vreugde voor de wereld, samen met de Duitse gemeente, viering Heilig Avondmaal, met medewerking van de AndreasCantorij en instrumentalisten; onder andere de cantate van D. Buxtehude In Dulci Jubilo

  (de Duitse predikant is ziek, Martin van Wijngaarden zal in beide diensten alleen voorgaan)

  • 1 januari, Naamgeving van Christus, viering Heilig Avondmaal, Martin van Wijngaarden met medewerking van leden van de AndreasCantorij. Onder andere klinkt de lofzang van Simeon in een zetting voor sopraan, fluit en orgel van G. Burgon, nadien nieuwjaarsreceptie

   

  En:

  26 december, 17.00 uur Tweede Kerstdag

  • Een gezellige kerstmaaltijd, aanmelding bij de pastorie. Niemand hoeft met Kerst alleen te zitten, ook voor vervoer kan gezorgd worden!

   

 • Vesperviering

  11 dec 2022 - 16:00

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Derde zondag van Advent

  11 december 2022

   

   

  Op weg naar Bethlehem!

   

  Welkom in deze vesper, een vroege avonddienst, op Drie Advent. De liederen – en dat zijn er nogal wat! – zijn deels ontleend aan de Engelse traditie van het Carols zingen. Een kinder-kerstverhaal klinkt vandaag al! 

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Magnificat H. Scheidemann en 

  BWV 603 Puer natus in Bethlehem

  klokluiden 

  Lied O Little town of Bethlehem

  1 Cantorij; allen: overige strofen

  1 O little town of Bethlehem, how still we see thee lie!

  Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by;

  yet in thy dark streets shineth the everlasting light.

  The hopes and fears of all the years are met in thee tonight.

   

  O morning stars, together proclaim the holy birth,

  and praises sing to God the King and peace to all the earth. 

  For Christ is born of Mary, and, gathered all above

  while mortals sleep, the angels keep their watch of wond’ring love.

   

  How silently, how silently, the wondrous gift is giv’n!

  So God imparts to human hearts the blessings of his heav’n.

  No ear may hear his coming, but in this world of sin,

  where meek souls will receive him, still the dear Christ enters in.

   

  O holy Child of Bethlehem, descend to us, we pray,

  cast out our sin and enter in, be born in us today.

  We hear the Christmas angels the great glad tidings tell;

  O come to us, abide with us, our Lord Immanuel!

   

  mededelingen en voorbereiding (staan)

   

  V: Heer, open mijn lippen.

  A: Mijn mond zal zingen van uw eer

  V: God, kom mij ter hulp

  A: Heer, haast u mij te helpen

  V: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Zoals het was in het begin

  en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

  Amen. Halleluja.

   

  Openingsgebed 

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

  Lofzang van de vesper: het Magnificat, de lofzang van Maria

   

  Nu looft en prijst mijn ziel de Heer, 

  van vreugde jubelt heel mijn hart 

  in God die mijn verlosser werd. 

  Want welgevallig zag Hij neer 

  op mij, die door mijn nietigheid 

  niets anders dan zijn dienstmaagd ben. 

  Allen: 

   

  Zie! aangebroken is de dag, 

  dat elk geslacht aan 't jub'len gaat, 

  elk volk mij zalig prijzen zal. 

  Wat mij nu is geschied is groot:

  Wat kan de almacht niet bij God,

  Wiens naam alleen hoogheilig is.

  Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 

   

  Gods heil en zijn barmhartigheid

  Zal komen tot het laatst’geslacht,

  Voor al wie Hem verknocht wil zijn.

  Wie Hem met trots in ’t hart weerstaan,

  Laat Hij de kracht zien van zijn arm,

  Als heerser slaat Hij hen uiteen.

  Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 

  Wie zich verheffen in hun macht, 

  Hij haalt ze van hun tronen neer,

  Maar wie gering is beurt Hij op.

  De Heer verheft wie armoe lijdt,

  En schenkt zijn gunst in overvloed:

  De rijken zendt Hij ledig heen.

  Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 

   

  Hij gaat Zijn dienaar Israël,

  Met zijn ontferming tegemoet

  Indachtig Zijn barmhartigheid.

  Zoals Hij aan de vaderen sprak,

  aan Abraham en ’t nageslacht,

  zo blijft het in der eeuwigheid.

    Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 

   

  Ontsteken van de derde Adventskaars. 

  Wij zingen daarbij  : strofe 5 uit lied 466

  Cantorijzang: de weg naar Bethlehem

   

  Minikerstspel

  De kinderen ‘spreken’

  Wij allen ‘zingen’

  Afgewisseld met lied 464

  Soms staat de hemel op een kier: 

  een bode van de Heer komt hier

  verrast ons met een blij bericht,

  en zet de aarde in het licht!
   

  Een engel spreekt een meisje aan,

  hij groet haar, noemt haar bij haar naam:

  God kiest jou als zijn liefste uit,

  voor Hem ben jij de ware bruid!

   

  Scene 1 de keizer

  Scene 2 de engel

   

  De hemel spreekt, Maria hoort,

  zij geeft zich over aan dat woord.

  Daarom zal zij de moeder zijn

  van Gods geheim, een kindje klein!

   

  De hemel spreekt, de aarde lacht

  nu jong en oud een toekomst wacht!

  Maria zingt de woorden voor,

  wij stemmen in en zingen door!

   

  Scene 3 Maria en Jozef 

  Scene 4 in de stal in Bethlehem

   

  Dit is het, wat God heeft beloofd:

  Ik zend een vuur dat nooit meer dooft,

  een licht dat schijnt, een zon die straalt

  en over alle donker daalt.

   

  De hemel zingt de aarde voor.

  En samen vormen wij het koor

  dat God alleen de glorie zingt

  omdat zijn licht de nacht bedwingt!

  de Schriften gelezen en gezongen

  Inleiding op de Jesajalezing

  Lezing uit Jesaja 35:1-10

   

  Lied 608

  Inleiding op het Evangelie 

  Lezing uit het Evangelie: Matteus 11: 2-10

  Lied 466: 1, 2, 4 en 7 

   

  Rejoice in the Lord (Filippenzen 4:4 e.v.)

  Gebeden (in de volgorde van de vesper) en zegen

   

  V: Heer ontferm u

  A: Christus ontferm u

  Heer ontferm u

   

  V: Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

  A: uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 

  uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

  geef ons heden ons dagelijks brood, 

  en vergeef ons onze schulden, 

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

  en leid ons niet in verzoeking, 

  maar verlos ons van het kwade, 

  want van u is het rijk en de kracht 

  en de heerlijkheid in eeuwigheid.   

  Amen.

   

  Voorbeden met de acclamatie:

  Afgesloten door een avondgebed

   

  Lied voor de zegen (staande) 454

   

   
   
   

    Voorafgaand aan de zegen

  V:     Kom tot ons, God, - naar U gaat ons verlangen uit

           Wek op uw kracht en schep ons nieuwe adem.

  A: Kom tot ons, God – wek op uw kracht

  V:     Kom tot ons, God –raak ons aan met uw liefde

           en genees ons met de gloed van uw genade.

  A: Kom tot ons, God – wek op uw kracht

  V:     Dat Gij ons draagt op de vleugels van uw vrede

          en nog ons voorgaat met de vonken van uw licht.

  A: Kom tot ons, God – wek op uw kracht

  V:     Dat Gij ons bouwt tot een hechte stad van recht,

           waar wij wonen in de weelde van uw zegen.

  A: Amen.

   

  V: God schenkt ons zijn zegen
  en bewaart ons voor onheil

  en geleidt ons tot eeuwig leven.

  A: Amen.

   

  Zingen 498: 1, 3 en 5

   

  Orgelspel J.S. Bach Valet will ich dir geben (Hoe zal ik u ontvangen)

   

  Na de dienst is er o.a. warme wijn (óók alcoholvrije!), 

  hapjes 

  en een toegift door de cantorij. 

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Zangers: AndreasCantorij 

  Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries

  Verhaal: Laura Lindhout

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema 

  Camerabediening: Sheila Lont

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.

  nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Volgende diensten 

  • 18 december, Vierde Advent, Martin van Wijngaarden

  • 24 december, Kerstavond, Seht!, een Duitstalige dienst om 17.00 uur in de Duitse kerk aan de ’s Gravendijkwal.

  • 25 december, Kerstmorgen, Vreugde voor de wereld, samen met de Duitse gemeente, viering Heilig Avondmaal, met medewerking van de AndreasCantorij en instrumentalisten; onder andere de cantate van D. Buxtehude In Dulci Jubilo

  (de Duitse predikant is ziek, Martin van Wijngaarden zal in beide diensten alleen voorgaan)

  • 1 januari, Naamgeving van Christus, viering Heilig Avondmaal, Martin van Wijngaarden met medewerking van leden van de AndreasCantorij, nadien nieuwjaarsreceptie

   

  26 december, 17.00 uur Tweede Kerstdag

  • Een gezellige kerstmaaltijd, aanmelding bij de pastorie. Niemand hoeft met Kerst alleen te zitten, ook voor vervoer kan gezorgd worden!

   

  Vesperviering met verhaal voor de kinderen; na afloop een glas warme wijn. Let op: er is geen morgendienst!

   

  Informatie en aanmelden bij Lianda Groeneveld-Dettmeijer

 • 4 dec 2022 - 10:30

    Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de Tweede zondag van de Advent 

  4 december 2022 

   

   

  Vandaag steken we een adventskaars meer aan 

  en we zingen weer een ander kyrie.

  In deze dienst, waarin onze stagiair Helen Florijn voorgaat, 

  komt naast psalm 80 ook de melodie van lied 452 vaker terug: 

  Von Gott will ich nicht lassen

   

   

   

  Voorbereiding 

   

  muziek:  Von Gott will ich nicht lassen (lied 452)  

  D. Buxtehude

  klokluiden

   

  Lied   452

   

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (delen uit psalm 80)

   

  v: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, 

  de Heer zelf komt van ver.

  a: Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen. 

  Jullie zullen verheugd zijn.

   

  v: Hoor ons, herder van Israël, 

  die Jozef leidt als een kudde. 

  a: U die troont op de cherubs, verschijn in luister 

  aan Efraïm, Benjamin en Manasse. 

  v: Laat uw kracht ontwaken, 

  kom, en red ons. 

  a: Leg uw hand op uw beschermeling, 

  het mensenkind dat u hebt grootgebracht. 

  v: HEER, God van de hemelse machten, 

  a: keer ons lot ten goede, 

  v: toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 

   

  a: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, 

  de Heer zelf komt van ver.

    Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen. 

  Jullie zullen verheugd zijn.

   

  Kyrie, na de Kyrie-oproep

  Een kyrie-lied 463: 1, 6, 7 en 8

   

  Groet

   

   

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen 

   

  Ontsteken van de tweede Adventskaars. 

   

   

  Als de kinderen de kaarsen aansteken zingen wij daarbij 

  strofe 2 uit lied 466

   

  Zondagslied 439

   

  Eerste lezing Psalm 80:15-20

   

  Aankondiging van het evangelie (staan) en psalmwoord:

  Halleluja. Toon ons uw trouw, Heer,

  en geef ons uw hulp. Halleluja.

   en

   

    Lezing Lucas 21:25-33

    Lofzang

    

    Lied 321

   

  Verkondiging

    

         Lied 462

   

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte Tevens klavecimbel muziek: Aria “Spagnoletta” (16e eeuw, Susannevan Soldt manuscript, naar Von Gott will ich nicht lassen

   

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de acclamatie

                       

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied voor de zegen (staande) 448: 1, 3 en 9

   

  Zegen

  A:      

   

    Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen, D. Buxtehude

   

  Voorgangster:   Helen Florijn

  Kerkenraadslid: Ann Lemmers

  Lezingen door: Anne Toussaint-Hantsveit

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema- van den Berg 

  Illustratie: Psalm 80, anonieme ‘artists impression’

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

  • Volgende week geen ochtenddienst maar een vesper om 16.00 uur, nadien o.a. warme wijn, zie ook de opgavestroken om een bijdrage in de hapjes te verzorgen!

 • 27 nov 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Eerste zondag van Advent

  27 november 2022

   

   

  Welkom in deze dienst van de Eerste Advent, waarin wij traditiegetrouw het Heilig Avondmaal vieren. In deze Adventsweken, op weg naar Kerst, zingen we steeds een ander Kyrie. 

  Vandaag horen we lezingen die diepte geven aan de reden 

  waarom Jozef “toch” belangrijk is!

  Het oude Testament schetst de wijze waarop het koningschap in Israël tot stand kwam. En de lezing uit het Nieuwe Testament laat zien dat Christus’ zogenaamde aardse afstamming verbonden is met het huis van koning David, en volgens Matteüs is dat via: Jozef!

  Voorbereiding 

  orgelspel Nun komm der Heiden Heiland   (BWV 659)

  klokluiden 

  zingen lied 444

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm 25c

   

  Kyriegebed, eindigend met: Kyrie eleison.

  Kyrie uit 299h

   

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  De Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen 

  Ontsteken van de eerste Adventskaars. 

   

  Wij zingen daarbij: 466:6

   

  Zondagslied 433

  Allen 1   3   5

  Mannen        2

  vrouwen             4

   

  Eerste lezing 1 Samuel 8:10-22 en 10: 17-24

   

  Aankondiging van het Evangelie(staan)

  Psalmwoord Halleluja. Verheugd was ik toen ik hoorde:

  Wij gaan naar het huis van de Heer. Halleluja.

   

  Evangelielezing Matteüs 1:1 en 6-17 

  Lofzang

   

  Lied 459: 1, 2, 3 en 7

   

  Verkondiging 

   

  Lied 452

  viering Heilig Avondmaal

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel Nun Komm der Heiden Heiland (BWV699)  

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

  Stil gebed

  prefatie

                               

  Lofprijzing gevolgd door Sanctus

                     

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Agnus Dei

                       

   

  Uitdeling

  Tijdens de uitdeling klinkt adventsmuziek:

  Nun komm der Heiden Heiland (zie lied 433) J.S. Bach

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

  Dankzegging

   

  wegzending en zegen

  Lied voor de zegen (staande) 445 

   

  Zo is ons God verschenen in onze lange nacht.

  Hij die de eng’ len dienen die eeuwen is verwacht,

  is als een kind gekomen en heeft der wereld schuld

  nu zelf op zich genomen en draagt ze met geduld.

   

  Hoevele zwarte nachten van bitterheid en pijn

  en smartelijk verwachten ons deel nog zullen zijn

  op deze donk’ re aarde, toch staat in stille pracht

  de ster van Gods genade aan ’t einde van de nacht.

   

  God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis

  maar schenkt ons toch een morgen die vol van luister is.

  Hij komt ons toch te stade ook in het strengst gericht.

  Zijn oordeel is genade, zijn duisternis is licht.

   

  Wegzending

   

  Zegen

  A:

   

  Orgelspel BWV 660 (trio super) Nun komm’ der Heiden Heiland

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lezingen: Arnold Filius

  Sopraan: Lisa Hinfelaar

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg 

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Illustratie: The family tree of Christ,

  Hortus Deliciarum (1180)

   

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw smartphone.

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

 • 20 nov 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de 

  Laatste Zondag van het Kerkjaar 

  20 november 2022

   

   

  Volgende week begint met Advent het nieuwe kerkelijk jaar. Dat betekent dat vandaag het oude kerkelijk jaar wordt afgesloten. 

   

  Het is een mooi protestante gewoonte om zo, al met zicht op Advent, Christus’ komst óók te vieren in het licht van de eeuwigheid. Daarom noemen we namen van hen die in het afgelopen jaar in de nabijheid van de Eeuwige opgenomen zijn.

  Als u ook namen genoemd wilt hebben komt u die dan melden

  (dat kan voor het klokluiden onder het orgel). 

   

  De dienst beginnen wij met een zang die naar de eindtijd vooruitwijst: een tijd met licht, maar ook - zoals andere teksten benadrukken -  

  is dat een tijd met rust.

  Voorbereiding 

   

      Orgelspel G. Böhm 

  variaties Ach wie nichtig ach wie flüchtig 

  klokluiden 

       lied 775, de cantorij 1, allen de overige strofen 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  v: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  a: Amen

  v: Onze hulp is in de naam van de Heer

  a: die hemel en aarde gemaakt heeft

  v: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  a: en laat ons weer in vrede leven.

  v: Amen.

   

  Kyriegebed

  Kyrie en Gloria 299H

   

  Groet

       

     

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

   

  de Schriften gelezen en gezongen   

   

  lied       695: allen 1         5

  mannen   2

  cantorij        3

  vrouwen        4

   

  Eerste lezing   Efeziërs 2:13-20

   

  De Cantorij herhaalt de laatste twee verzen in een zetting van G.A. MacFarren

  We are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God: and are built upon the foundation of the Apostles and Prophets, with Christ Jesus himself being the chief cornerstone.

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  v: Halleluja. God wij loven u dag na dag. 

  Uw naam zullen wij altijd prijzen. Halleluja!

  a: 

  Evangelielezing: Mattheus 11:25-30

   

  a:

   

   

  Lied 343: 1 door de Cantorij, allen de overige strofen

   

  Verkondiging 

   

  Cantorij Ye Shall Find Rest Maggy Furtag 

  (naar Psalm 37:7a en Mattheus 11:28-30)

  Rest in the Lord and wait patiently for him.

  En:

  Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and ye find rest. Take my yoke upon you, learn of me; for I am meek and lowly in  my heart: and ye shall find rest unto your souls. For, and my burden is light my yoke is easy. Come ye that labour and are heavy laden, and ye find rest.

   

  gedachtenis van de overledenen

   

  korte inleiding 

   

  zingen lied 728

   

       gedicht Als je van iemand houdt

  van Dietrich Bonhoeffer

   

  noemen van namen 

  en ontsteken van kaarsen

   

    zingen Dank aan de Eeuwige, voor leven en licht

   

   

  Dank voor het dagelijks licht, ons geschonken, 

  de dageraad van uw vrede en recht.

  Wis van ons uit: onze schulden en zonden, 

  wat wij misdeden; gedaan of gezegd.

   

  Dank voor de vreugde die U ons in ’t hart legt – 

  die steunt ons voortgaan, op weg naar uw feest.

  Wij houden vast, aan uw woord eens gezegd – 

  nooit is een leven voor niets geweest.

   

  Dank voor de mensen, die steeds om ons heen staan, 

  voor hun geduld om er voor ons te zijn. 

  Sterk ons wanneer wij met anderen meegaan, 

  stuurt U ons daarin: om troosters te zijn.

   

  God laat uw licht al het duister verdrijven; 

  voedt ons geloof en wis tranen af.

  In uw nabijheid, daar willen wij blijven: 

  uw scheppingslicht overstraalt ieder graf.

   

  Naar: FÆLLESSALME

  Melodie: Erik Sommer, 1986 

  Tekst: Johannes Johansen, 1986

  Bewerking: Martin van Wijngaarden, 2018 

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte en orgelspel: G. Böhm 

  Wer nur den lieben Gott laBt walten 

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met acclamatie:

         

  De gebeden worden afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

  Lied voor de zegen (staande) 756: 1, 2, 4 en 6 

   

    Zegen

   

  V: zegen

  A:    

  Orgelspel BWV 645 Wachet auf, ruft uns die Stimme 

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Helen Blanca 

  Lector: Rudi Ruigendijk 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Koster:   Greet Postema

  Camerabediening: Sheila Lont

  M.m.v. zangers AndreasCantorij

  Annie Ruizeveld de Winter-  de Vries (gedicht)

  Ellenora Kroesbergen (kaarsen)

  Annaliese en Albert de Haaij (bloemschikking)

  Na de dienst 

  - is er koffie, thee en fris in de bruidskamer achter in de kerk, allen van 

    harte welkom!

  - tegen 12.00 uur catechisatie in de kerkenraadskamer 

  - gaan de bloemen -zoals inmiddels al bijna twintig jaar traditie is- naar het oorlogsmonument aan het kanaal dat langs de kerk loopt, ter hoogte van de begraafplaats Crooswijk. De tekst op de plaquette van dat monument luidt: 

  'ALS VERGELDING VOOR EEN BOMAANSLAG OP DE

  SPOORLIJN WERDEN HIER VIJF ROTTERDAMMERS

  GEFUSILLEERD OP 28 NOVEMBER 1944.'

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw smartphone.

Pagina's