Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 12 mrt 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor zondag

  Ogen

   

  12 maart 2023

   

     

   

   Welkom in deze dienst in de veertig dagen voorafgaande aan Pasen. In deze meer ingetogen periode zingen wij bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie, Heer ontferm u. 

   

  De lezingen zijn dit jaar uit het Evangelie van Johannes, soms net iets ander dan volgens het rooster. In deze dienst lezen we over een gesprek van Christus met omstanders. Het wil helder maken: waarop moet je je ogen nu toch richten voor heil en licht?

   

  Vandaag klinkt een minicantate van Telemann!  

   

  Voor de Dienst

                Orgelspel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Klokluiden 

  Lied 215: 1, 4 en 5 

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, uit psalm 25

   

  v: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

      Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

  a: Keer u tot mij en wees mij genadig, 

      ik ben alleen en ellendig.

   

  v: Keer u tot mij 

  a: en wees mij genadig, 

  v: ik ben alleen en ellendig. 

  a: Mijn hart is vol van angst, 

  v: bevrijd mij uit mijn benauwenis. 

   

  a: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

      Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

      Keer u tot mij en wees mij genadig, 

      ik ben alleen en ellendig.

   

      Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      

      Kyrie 301b

          

      Groet

   

    

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen 

   

   

  Zondagslied 25a

  Eerste lezing Psalm 121

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Evangelielezing Johannes 12:27-36

  Lofzang

   

  Lied       538   

   

  Korte preek

   

  Psalm 121 G. Ph. Telemann 

  Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen,

  (voor een vertaling zie bijvoorbeeld LB 121b)

   

  Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen,
  von welchen mir Hilfe kommet.

  Meine Hilfe kommt vom Herren,
  der Himmel und Erde gemacht hat.
  Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
  und der dich behütet schläfet nicht.

  Siehe, der Hüter Israel
  schläft noch schlummert nicht.

  Der Herr behütet dich,
  der Herr ist dein Schatten
  über deiner rechten Hand,
  daß dich des Tages die Sonne nicht steche
  noch der Monde des Nachts.
  Der Herr behüte dich vor allem Übel,
  er behüte deine Seele.

  Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
  von nun an bis in Ewigkeit. 

   

  Gebeden en zegen

   

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel XXX  

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

  Stil gebed

   

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied 362

   

  V: zegen

  A:

   

   

   

  orgelnaspel:

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks - Knetsch

  Lector: Andries Ponsteen

  Sopraan: Jenny Haisma

  Violiste: Esther Papma

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Erna van Wijngaarden-Raben

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

  Afbeelding: Sinai, wikipedia

   

  Na de dienst 

  Is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

   

   

  Versoberingslunch na de dienst. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. In 2023 zullen dit teksten uit het Johannes evangelie zijn; verhalen van vlak voor Pasen. Bovendien komen geregeld passie-liederen aan bod die we anders misschien niet zo snel zouden zingen.

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  De bijeenkomsten zijn los van elkaar mee te maken. Verdere informatie bij een van de ouderlingen! 

  Van harte welkom!

   

 • 5 mrt 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor zondag

  Gedenk 

   

  5 maart 2023

   

   

     

   

   Welkom in deze dienst in de veertig dagen voorafgaande aan Pasen. In deze meer ingetogen periode zingen wij bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie, Heer ontferm u. 

   

  De lezingen zijn dit jaar uit het Evangelie van Johannes, soms net iets ander dan volgens het rooster. In deze Avondmaalsdienst lezen we over de graankorrel die steven moet om vrucht te brengen, een gelijkenis met (onverwacht) vele lagen. 

   

   

  Voor de Dienst

                Orgelspel H. Scheidemann, In Dich hab ich gehoffet (941)

  Klokluiden 

  Lied   217: 1, 2 en 3

   

  Voorbereiding

   

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, 25c

   

      Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      

   

      Kyrie 

         

      Groet

   

    

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen 

   

  Zondagslied 941

  Eerste lezing Genesis1:11-13

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Evangelielezing Johannes 12:20-26  

  Lofzang

   

  Lied       765: 1, 2 en 3     

   

  Verkondiging 

   

  Lied 765: 4, 5 en 6   

   

  viering Heilig Avondmaal

   

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel Improvisatie lied 941

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

  Stil gebed

  prefatie

  lofprijzing

  Heilig

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Lam Gods

   

  Uitdeling

  Tijdens de uitdeling klinkt orgelspel: “Jesu bleibet meine Freude” 

   

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

   

   

  Dankzegging

   

  Lied 418

  Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 

  zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 

  Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 

  horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer. 

   

  Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 

  dat wij die als zaad dragen door de landen, 

  zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede, 

  totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 

   

  God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 

  dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

  Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

  dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

   

  Wegzending en zegen

   

  V: zegen

  A:

   

   

   

  orgelnaspel: A.P.F. Boëly - Bin ich gleich von Dir gewichen

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lector: Arnold Filius

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

   

  Na de dienst 

   

  Is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

   

   

  Versoberingslunch na de dienst. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. In 2023 zullen dit teksten uit het Johannes evangelie zijn; verhalen van vlak voor Pasen. Bovendien komen geregeld passie-liederen aan bod die we anders misschien niet zo snel zouden zingen.

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  De bijeenkomsten zijn los van elkaar mee te maken. Verdere informatie bij een van de ouderlingen! 

  Van harte welkom!

   

  Volgende week, op zondag Ogen: 

   

  Psalm 121 Ich hebe meine Augen auf van G.Ph. Telemann

  door Jenny Haisma (zang), Esther Papma (viool) 

  en Niels Jan van der Hoek (orgel).

   

 • 26 feb 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor zondag

  Roept Hij mij aan

   

  26 februari 2023

   

     

   

   Welkom in deze dienst in de veertig dagen voorafgaande aan Pasen. In deze meer ingetogen periode zingen wij bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie, Heer ontferm u. 

   

  De lezingen zijn dit jaar uit het Evangelie van Johannes, soms net iets ander dan volgens het rooster. In deze dienst lezen we over de bijzondere zalving van Christus. Christus betekent: gezalfde; wat betekent dat voor ons als christenen. We zingen er een voor ons nieuw lied bij.

   

  Voor de Dienst

                Orgelspel           D. Buxtehude Ein feste Burg ist unser Gott

  Klokluiden 

  Lied 217 

  Cantorij: 1, allen: 2, 4 en 5

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, 25b

   

      Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie door de Cantorij van W. Byrd

          

      Groet

   

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen 

   

  Zondagslied 898 allen        1      4

  mannen    2

  vrouwen      3

   

  Eerste lezing 1 Johannes 2:18-29

   

  Motet Deus tu convertens vivificabis nos, 

  et plebs tua laetabitur in te; 

  ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, 

  et salutare tuum da nobis. (L. Halmos)

  O God, als U zich naar ons toewendt, dan zult U ons doen herleven en uw volk zal U lofzingen;  Toon ons, Heer, uw barmhartigheid en schenk ons uw heil.

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Evangelielezing Johannes 12:1-8  

   

  Lied       563   

   

  Verkondiging 

   

  Lied 837: 1, 3 en 4  

   

  Gebeden en zegen

   

    collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

    tevens orgelspel J.G. Walther Ein feste Burg ist unser Gott 

   

    Gebed over de gaven

   

    Cantorijzang Pater Noster (Onze Vader) A. de Klerk

   

    Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

    Stil gebed

   

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied 536

   

  Zegen

   

  Voorganger: De Levende zegene en behoede u.

  De Levende doe zijn aangezicht

  over u lichten, en zij u genadig.

  De Levende verheffe

  zijn aangezicht over u en geve u vrede.

  Cantorij: Zegen ons en behoed ons,

  doe lichten over ons uw aangezicht

  en wees ons genadig.

  Allen:

   

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lector: Susan Wong Loi Sing- Gunning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

  Afbeelding: Anoniem

   

  Na de dienst 

  Is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

   

  Versoberingslunch na de dienst. 

  Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. In 2023 zullen dit teksten uit het Johannes evangelie zijn; verhalen van vlak voor Pasen. Bovendien komen geregeld passie-liederen aan bod die we anders misschien niet zo snel zouden zingen.

  Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

  De bijeenkomsten zijn los van elkaar mee te maken. Verdere informatie bij een van de ouderlingen! 

  Van harte welkom!

   

 • Esto Mihi

  19 feb 2023 - 10:30

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Vijftigste dag voor Pasen

  19 februari 2023

   

  Tot zeven maal zeventig maal (24ste zondag A)

     

   

   Welkom in deze dienst die al naar Pasen in de verte aftelt, 

  nog vijftig dagen.

   

  Sinds vorige week is de opening van de dienst wat meer uitgebreid; later dit jaar is de wereldverzameling van lutherse kerken in Krakau (Polen), daarover later meer. In aanloop daarnaartoe zijn teksten geschreven om voor te kunnen bereiden op thema’s die daar besproken worden, zoals dus de opening van de dienst. Zie ook het logo achterin dit liturgieboekje (en op het Dagboek). 

   

   

  Voor de Dienst

                Orgelspel         Improvisatie “Licht dat ons aanstoot” 

  (lied 601)

   

  Klokluiden 

  Lied   221

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

   

  V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

  de Zoon en de Heilige Geest. 

  A: Amen

   

  V: Onze hulp is in de naam van God

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

  V: U die ons allen draagt, 

  A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

  verbonden in uw liefde 

  V: U die ons ziet staan in uw licht,

  A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

  met U leven, en de ander kennen. 

  V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

  wij tasten naar vrede. 

   

  A: Zegen ons met leven in één Geest.

  V: Amen

   

  Antifoon en psalm uit psalm 31: 

  V: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

  vesting die mij redding biedt. 

  U zult mijn gids zijn, 

  A: mij leiden, tot eer van uw naam.

         

  V: Bij u, HEER, schuil ik, 

  A: maak mij nooit te schande. 

  V: Bevrijd mij en doe mij recht, 

  A: In uw hand leg ik mijn leven, 

  V: HEER, trouwe God, u verlost mij. 

  A: Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

  V: want u ziet mijn ellende, 

  u kent de nood van mijn ziel, 

  A: u laat niet toe dat de vijand mij insluit, 

  V: u geeft mijn voeten de ruimte. 

   

  A: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

  een vesting die mij redding biedt. 

  U zult mijn gids zijn, 

  mij leiden, tot eer van uw naam

   

      Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie

                  

    Gloria: 

                 

  Groet

   

      Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Lied Psalm 77: 4, 5 en 6

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 909 (Wat God doet dat is welgedaan)

   

  Eerste lezing Jesaja 38:1-6

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

  want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel. (ps.31:8)

  en

   

   

  Evangelielezing Mattheus 18:21-35

  Lofzang:

   

  Lied Lied 544 vers 1 en 2

   

  Verkondiging 

   

  Lied  796 geheel

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens muziek   Der Tag ist hin, G. Oley

  gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied 536 geheel

   

  V: zegen

  A:

   

  Orgelnaspel: Concerto in a I. allegro , J.S.Bach (BWV 593)

   

   

  Voorganger: ds. Bob Becking

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector: Sheila Lont

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

  Illustratie: TenBos, kerkbodegem, België

   

  Na de dienst 

  Is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

   

   

 • 12 feb 2023 - 10:30

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Zestigste dag voor Pasen

  12 februari 2023

   

     

   

   Welkom in deze dienst die al naar Pasen in de verte aftelt, 

  nog zestig dagen.

  In deze dienst lezen over de door God geschapen wereld en hoe een zaaier daar zijn weg vindt loopt. De wereld mag een plaats van heil zijn, en onze tijd ook een tijd van heil; wat weerbarstig?! 

   

  Voor de Dienst

                Orgelspel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Klokluiden 

  Lied 216

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon  en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, lied 8a 

   

      Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie

                  

    Gloria: 

                 

  Groet

   

      Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Lied 162

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 765: 1, 2, 3 

  Eerste lezing Genesis 1:1-13

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord Halleluja. Uw Woord is een lamp voor mij voet, 

  een licht op mijn pad. Halleluja.

  en

   

  Evangelielezing Lucas 8:4-15

  Lofzang:

   

  Lied 765: 4, 5 en 6

  Verkondiging 

  Lied   513

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel XXX  

  gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied 910

   

  V: zegen

  A:

   

  Orgelnaspel:

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks- Knetsch

  Lector: Arjen de Vries

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Joel Wildschut

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

  Illustratie: M. Buonarotti

   

  Na de dienst 

  Is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

   

Pagina's