Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 8 jan 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Eerste zondag na Epifanie

   

  8 januari 2023

   

   

   Welkom op deze eerste zondag na Epifanie. Driekoningen (6 januari) was het feest van de Verschijning (Epifanie) van Christus. De weken daaropvolgend blijkt hoe die Verschijning verder vorm krijgt.

   

  Deze zondagmorgen staan we stil bij een verblijdende toekomstverwachting van Jesaja voor de stad Jeruzalem. En bij het bezoek, honderden jaren later, van de drie wijzen aan de pasgeboren Jezus, dé Koning dichtbij diezelfde stad Jeruzalem, in Bethlehem.

  We denken na over hoopvolle beloften van totale verzoening in de toekomst, maar ook hoe wij ons daar nu toe kunnen verhouden.

   Voor de Dienst

                Orgelspel BWV 739 Wie schön leuchtet uns der Morgenstern

  Klokluiden 

  Lied 501

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit psalm 72)

  v: Let op, ik zal mijn bode zenden. 

  In zijn hand liggen macht en kracht besloten, 

  a: hij beslist wie groot en machtig is.

   

  v: Geef, o God, 

  a: uw wetten aan de koning, 

  v: uw gerechtigheid aan de koningszoon.

  a: Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, 

  v: uw arme volk naar recht en wet.

  a: De koningen van Tarsis en de kustlanden, 

  v: laten zij hem een geschenk brengen.

  a: De koningen van Seba en Saba, 

  v: laten ook zij hem schatting afdragen.

  a: Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, 

  v: alle volken hem dienstbaar zijn.

   

  a: Let op, ik zal mijn bode zenden. 

  In zijn hand liggen macht en kracht besloten, 

  hij beslist wie groot en machtig is.

   

   

  Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie

               

   

      Gloria: 

         

   

     

   

     

     Groet

   

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

    Lied 601 

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 518

   

  Eerste lezing: Jesaja 60: 1-6

   

  Lied 513 

    

    Aankondiging van het Evangelie 

    V:   Halleluja.  Juich de Heer toe heel de aarde, 

            Dien de Heer met vreugde. Halleluja. 

    A:  

   

    Evangelielezing: Matteus 2:1-12

   

     A:  

   

  Lied 66: 1, 3, 5 en 7

   

  Verkondiging

   

  Lied 247: 1, 3, 4 en 5

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en ondertussen klinkt muziek:

  J.S. Bach (?) canon Wie schön leuchtet uns der Morgenstern

  Gebed over de gaven, voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed en:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

         

   

  Lied (staande) 211

   

  V: zegen

  A:

   

   

   

  Voorganger: Helen Florijn

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lector: Susan Wong Loi Sing- Gunning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Joel Wildschut

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

   

  Orgelnaspel: BWV 684 Christ unser Herr zum Jordan kam

  Na de dienst is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

   

  Morgenavond: een avond over biblioloog door Helen Florijn

  Van harte welkom op deze avond waarin wij Biblioloog zullen beoefenen. Biblioloog is een toegankelijke manier/leesmethode om meer inzicht in een Bijbeltekst te krijgen op een interactieve wijze in groepsverband. Het gaat erom dat we als groep ontdekkingen gaan doen in de Bijbeltekst door een inleving in de Bijbelse figuren die ten tonele komen vanuit onze eigen achtergrond(en). Daarin is geen 'goed' of 'fout'. De methode van Biblioloog onderscheidt 'zwart vuur' van 'wit vuur'. De gedrukte tekst uit de Bijbel geldt als het 'zwarte vuur'; dat is wat er 'letterlijk' staat. Tussen de regels van dit zwarte vuur, is er het 'witte vuur'; dat wat er te ervaren is en wat de tekst doet leven. Voorkennis van het Bijbelgedeelte is hierbij niet nodig.

  Aanvang 20.00 uur opgave bij Martin van Wijngaarden

   

  Donderdag om 10.30 uur en om 20.00 leerhuis

 • Naamgeving van Christus

  1 jan 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de dag van de naamgeving van onze Heer

   

  1 januari 2023

   

   

   Welkom in deze eerste dienst van het nieuwe jaar.

   

  In plaats van een psalm, één keer, ter gelegenheid van de het nieuwe jaar (zoals in sommige tradities gebeurt): een gesproken versie van het Te Deum laudamus, 

  U God loven wij.

   

  Verder:

  Een drieluik met Simeon.

  Voor de Dienst

                Muziek Es ist das Heil ons kommen her 

  Anon. 18e eeuw 

  Klokluiden 

  Lied 212 cantorij 1, allen overige strofen

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  In plaats van een psalm het Te Deum (U God loven wij, liedtekst 411)

  V: U, God, loven wij.
  A: U, Heer, prijzen wij.
  V: Vol zijn hemel en aarde

  van uw grote heerlijkheid.
  A: U, Vader, onmetelijk in majesteit,

  U, eniggeboren Zoon,

  waarachtig en hoogverheven,
  V: U, heilige Geest, de Vertrooster.
  A: U willen wij prijzen, iedere dag,

  uw Naam verheerlijken voor altijd.
  V: Op U, Heer, is onze hoop gevestigd,
  A: beschaam ons niet in eeuwigheid.

   

   

      Kyrie en Gloria: 299h

      Groet

   

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

    Lied 487, Cantorij 1, 2 en 3 allen 

  Gesprek met de kinderen

  Lied van de dag 527

  Eerste lezing: Jesaja 62:1,2,10-12

  Lied 518, Cantorij 1, allen 6

   

    Aankondiging van het Evangelie 

  (vanwege de lengte blijven we zitten)

    V:   Halleluja.  Laat zó mijn mond de lof spreken van de Heer, 

            alles wat leeft zijn heilige naam prijzen. Halleluja. 

    A:  

   

    Evangelielezing: Lucas 2:22-32 

   

    Lofzang van Simeon in de zetting van G. Burgon

   

  Lord, now lettest thou thy servant depart in peace 

  according to thy word. For mine eyes have seen thy salvation,
  Which thou hast prepared before the face of all people;
  To be a light to lighten the Gentiles and to be the glory of thy people Israel. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now, and ever shall be, 

  world without end. Amen.

  ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vervolg van de evangelielezing Lucas: 2: 33-40

     A:  

   

  Verkondiging

   

  Lied 498: 1, 4 en 5

   

  Viering Heilig Avondmaal 

   

  Collecte en ondertussen klinkt muziek: 

  D. Buxtehude Es ist das Heil uns kommen her

   

  Gebed over de gaven, voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed

   

  Lofprijzing en Heilig 

       

   

  Avondmaalsgebed, 

      afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

         

   

  Lam Gods

               

   

  Tijdens de uitdeling klinkt muziek 

  Wie schön leuchtet der Morgenstern J.S. Bach 

   

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  wegzending en zegen

           

  V: zegen

  A:

   

  Lied (staande) 415 Cantorij 1, allen overige strofen

   

  Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede,

  en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

   

  Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen

  Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Zangers: uit de AndreasCantorij

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lector: Andries Ponsteen 

  Fluitiste: Francine Hoogerheijde

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Joel Wildschut

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

   

  Orgelspel na de dienst: J. Rheinberger Cantilena

   

  Na de dienst is er ‘een glas’ en wensen we elkaar alle goeds voor 2023!

  M.b.t. de collecten. Collecteschalen voor Diaconie en Kerkbeheer staan bij de uitgang op de vitrine. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 • 25 dec 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor Kerstmorgen

  25 december 2022

   

   

   

   Welkom in deze dienst met oude en nieuwe zangen. Vandaag vieren wij weer Kerst samen met de Deutsche Evangelische Gemeinde.

   

  Vreugde voor de wereld

   

  Voor de Dienst

                Muziek  In dulci Jubilo, F. Sicher (15e eeuw) 

     Ninna Nanna della Vergine Madre, Pietro Cattaneo

  Klokluiden 

   

  Lied 494 Cantorij 1, allen 2

  Gij zijt ons doorgegeven, een naam, een oud verhaal,
  uw woorden uitgeschreven in ied're mensentaal.
  Ons eigen levenslot met uw geluk verweven,
  zo zijt Gij onze God. 

   

  En:

   

  Er is een roos ontloken Uit barre wintergrond,

  Zoals er was gesproken Door der profeten mond.

  En Davids oud geslacht Is weer opnieuw gaan bloeien

  In 't midden van de nacht. 

   

  Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak,

  De winterkou verdragen als allerdorste tak.

  O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken

  in 't midden van de dood.

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangstekst (naar LB 490)

  V: Heden zult gij zijn glorie aanschouwen, hier is uw God. 

  A: Heden is onze Heiland geboren,

  Christus de Heer.

  V: God heeft gesproken: Gij zijt mijn zoon, 

  Ik heb u heden voortgebracht. 

  Koning zijt Gij op de dag van uw geboorte. 

  A: Heden zult gij het licht aanschouwen,

  Hier is uw God.

  Heden is onze Heiland geboren,

  Christus de Heer.

  V: Licht van licht, uit mensen genomen. 

  Kind voor ons geboren, zoon ons gegeven, 

  Hij zal genoemd worden: vrede op aarde. 

  A: Vrede op aarde voor alle mensen,

  ere zij God.

  Heden is onze Heiland geboren,

  Christus de Heer.

   

  V:  Zoals de zeebodem bedekt is met water, 

  zo zal de aarde met vrede bedekt zijn. 

  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.

  A: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.

  Heden is onze Heiland geboren,

  Christus de Heer.

   

      Gloria: lied 305   Cantorij 1, Allen: 2 en 3

    Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!

  Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.

  Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan

   

  Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,

  die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!

  Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

    Groet

   

    Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Lied 474 1, 4 en 6

   

  Hij ruilt met ons op vreemde wijs: Hij neemt ons vlees en bloed

  en geeft ons in zijns Vaders huis  zijn eigen overvloed.

   

  En nu ontsluit Hij weer de poort van 't schone paradijs.

  De cherub staat er niet meer voor. God zij lof, eer en prijs! 

   

  Gesprek voor/met de kinderen

   

  Lied 468

  Geef de Koning van uw leven wat de koningen Hem geven,

  breng uw schatten de verheven in de stal geboren Heer. 

   

  Laat uw loflied samenvallen met het lied der heil'gen allen,

  dat de hemelen weerschallen van die jubelende wijs.

   

  Eerste lezing: Jesaja 9:1-6

  Lied 471

   

  O, Jesu parvule, U leeft met ons mee,

  troost mij in mijn lijden, o puer optime.

  Uw komst zal ons bevrijden, voorbij zijn ach en wee.

  Schenk ons pais en vree, schenk ons pais en vree. 

   

  Hoor, heel de engelenschaar - jubelt gloria

  in excelsis Deo,

  o, waren wij ook daar. De aarde en de hemel

  ze zingen met elkaar nova cantica, nova cantica.

   

    Aankondiging van het Evangelie (staan)

  V: Halleluja. God is Koning met hoogheid is Hij bekleed, 

  God is met macht omgord. Halleluja

  A:

  Evangelielezing: Lucas 2:4-20

  A:

   

  Cantate van D. Buxtehude 

  voor meerstemmig koor, orgel, cello en twee violen

    voor een andere vertaling: zie lied 471)

   

  In dulci jubilo
  Nun singet und seid froh!
  Unsers Herzens Wonne
  Liegt in praesipio,
  Und leuchtet wie die Sonne
  Matris in gremio,
  Alpha es et O!

  In zoete vreugde
  Zingt nu en wees blij!
  De vreugde van ons hart
  ligt in de kribbe,
  en straalt als de zon
  in moeders schoot,
  U bent alfa en omega 

  (het begin en het einde: alles)!

  O Jesu parvule
  Nach dir ist mir so weh!
  Tröst mir mein Gemüte
  O puer optime
  Durch alle deine Güte
  O princeps gloriae.
  Trahe me post te!

  O tere Jezus
  Ik verlang zo naar U!
  Troost mijn gemoed
  O, beste der jongelingen
  Door al Uw goedheid
  O prins van de glorie.
  Breng me bij U!

  O Patris caritas!
  O Nati lenitas!
  Wir wären all verloren
  Per nostra crimina
  So hat er uns erworben
  Caelorum gaudia
  Eia, wären wir da!

  O liefde van de Vader!
  O zachtmoedigheid van de Zoon!
  We zouden allen verloren zijn
  Door onze zonden
  Maar hij heeft voor ons verdiend
  De vreugde van de hemel
  Waren we daar maar!

  Ubi sunt gaudia
  Nirgend mehr denn da!
  Da die Engel singen
  Novi cantica,
  Und die Schellen klingen
  In regis curia.
  Eia, wären wir da!

  Er is nergens meer
  vreugde dan daar!
  Waar de engelen
  nieuwe liederen zingen,
  en de bellen klinken
  in het hof van de Koning.
  Waren we daar maar!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      Verkondiging 

  Vreugde voor de wereld 

   

   

   

  Viering Heilig Avondmaal 

   

  Collecte en ondertussen klinkt muziek: 

  Freuet euch, ihr Christen alle

  Een liedmotet voor koor, strijkers en orgel 

  (Keimann, Rinke, Hammerschmidt, Knuth)

   

  Halleluja. (en o.a.:)

  Freuet euch, ihr Christen alle, Freue sich, wer immer kann,

  Gott hat viel an uns gethan; Freuet euch mit großem Schalle,

  Daß er uns so hoch geacht,Sich mit uns befreundt gemacht.

  Refr:

  Freude, Freude über Freude, Christus wehret alle Leide,

  Wonne, Wonne über Wonne, Er ist selbst die Gnadensonne.

  Halleluja. 

   

  Gebed over de gaven, voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed

   

  Lofprijzing 

   

  Heilig 

       

   

  Avondmaalsgebed, 

   

      afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

         

   

        Lam Gods

               

   

  Tijdens de uitdeling klinkt muziek 

   

  Ich steh an deiner Krippen hier

   

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

  Dankzegging

   

  wegzending en zegen

  De kinderen komen terug in de kerk, en stellen zich op voor de levende kerststal. Daarna zingen wij 

   

  Het lied van het geloof op Kerstmis 

  (M. van der Plas; melodie Once in Royal Davids City)

   

  ‘t Is gebeurd, het staat geschreven, in een veld bij Bethlehem

  Herders hebben ’t doorgegeven en wij luist’ren naar hun stem:

  In een dorp hier ver vandaan is God zelf voorbijgegaan.

  Zij geloofden toen zij zagen wat de engel had bericht.

  Alle twijfel, alle vragen vielen weg bij zoveel licht.

  En zij zagen niemand meer dan het Kind, hun God en Heer.

  Laten wij vandaag niet meer zijn dan die herders in de grot:

  mensen die maar in de leer zijn bij de wonderen van God;

  met een open mond van O, hoe verzint de Heer het zo.

   

  wegzending en zegen (staande)

          V: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Zijn woord is leven, een lamp voor onze voet, 

  Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

  de duisternis zal wijken uit ons hart.

  A: Jezus Christus is het licht van God, 

  gezegend is zijn naam! 

  V: zegen

  A:

   

  Lied 496 

   

  De herders hebben het gezien in de geboortestal:

  daar was het vrede en sindsdien  zingt elk dat overal. 

  Daar was het leven argeloos, verlosten waren zij. 

  Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd tot een wei.

   

  Gij morgenster en mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd, 

  waarin de wereld wordt bewoond door uw gerechtigheid. 

  Dan is uw heil aan ons geschied,  u allen even na, – 

  dan zingt de schepping weer dit lied  tot in de gloria.

   

  Voorgangers Martin van Wijngaarden

  Lea Kragt (voorbeden) namens DEG

  Zangers: AndreasCantorij

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector: Sheila Lont 

  Violisten: Esther Papma

  Ernst-Jan de Koning

  Cellist: Paul Janse

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Koster:   Greet Postema-van den Berg

  Afbeeldingen: anonym en St. John's, Ashfield, NS Wales

   

  Orgelnaspel: Vom Himmel hoch da komm’ ich her  BWV 700

  Na de dienst is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

   

  Morgen

  • 26 december, 17.00 uur Tweede Kerstdag

  Een gezellige kerstmaaltijd, aanmelding bij de pastorie. Niemand hoeft met

  Kerst alleen te zitten, ook voor vervoer kan gezorgd worden!

   

  Eerstvolgende diensten

  In de DEG

  • 8 Januar 1. 10.30 Gottesdienst und Neujahrsempfang

  In de ELG

  • 1 januari, 10.30 Naamgeving van Christus, viering Heilig Avondmaal, Martin van Wijngaarden met medewerking van leden van de AndreasCantorij, o.a. de lofzang van Simeon voor sopraan, fluit en orgel van G. Burgon, nadien nieuwjaarsreceptie. 

   

    Kerkenraden en voorganger

  wensen u een gezegende kerst

  en een voorspoedig 2023!

   

 • 24 dec 2022 - 17:00

  Viering met en in de Duitse Kerk aan de ś Gravendijkwal.

 • 18 dec 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de Vierde zondag van Advent

  18 december 2022

   

   

  Welkom in deze dienst van de Vierde Advent. In deze Adventsweken, op weg naar Kerst, zingen we steeds een ander Kyrie (het Gloria klinkt pas weer op Kerst). 

  Vandaag horen we van zangen over ‘vertrouwen’ en ‘opgeheven worden’. Zij klinken al in de Bijbel, maar in onze tijd mogen deze en vergelijkbare zangen de toon zetten.

   

  Voorbereiding 

  orgelspel ccccccccccccccccc

  klokluiden 

  zingen lied 444 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (psalm 19) 

  v: Hemel laat gerechtigheid neer regenen, 

  laat haar neerstromen uit de wolken, 

  a: en laat de aarde zich openen 

  en ook het recht doen ontspruiten.

   

   v: De hemel verhaalt van Gods majesteit, 

           het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 

  a:     de dag zegt het voort aan de dag die komt, 

          de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 

  v:  Toch wordt er niets gezegd, geen woord 

         gehoord, het is een spraak zonder klank. 

  a:    Over heel de aarde gaat hun stem, 

          tot aan het einde van de wereld hun taal.

  v:    Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon: 

  a:    een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, 

          een held die vrolijk voort-rent op zijn weg. 

   

  v: Hemel laat gerechtigheid neer regenen, 

  laat haar neerstromen uit de wolken, 

  a: en laat de aarde zich openen 

  en ook het recht doen ontspruiten.

   

  Kyriegebed, eindigend met: Kyrie eleison.

  Kyrie

  groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  De Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen 

  Ontsteken van de vierde Adventskaars. 

   

  Wij zingen daarbij: 466:4

   

  Zondagslied 437

  Allen 1   3   5 en 6

  Mannen        2

  vrouwen             4

   

  Eerste lezing 1 Samuel 10: 17-24

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  Psalmwoord Halleluja. Kom, Heer, en toef niet langer, kom uw volk bevrijden. Halleluja.

   

  Evangelielezing Lucas 1:26-46a

  Wij zingen (met Maria) de verzen 46b tot en met 57 met lied 157a

  Slot van de lezing Lucas 1:56 

   

  Lofzang

   

  Lied 443

   

  Verkondiging 

   

  Lied 462 op de melodie van lied 730

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel ccccccccccccccccccccccccc

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied voor de zegen (staande) 445 

   

  Zegen

  A:

   

  Orgelspel ccccccccccccccccccccccccc

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks -Knetsch

  Lezingen: Juliette Luisman

  Kinderkerk: Marjolijn Kroesbergen

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema - van den Berg 

  Camerabediening: Sheila Lont

  Illustratie: RvR uit L

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  - Aansluitend is er in en met de gemeente overleg over de invulling van een profiel voor een aan te trekken predikant of kerkelijk werker voor tijdens de detachering van Martin van Wijngaarden aan de VU (1 september 2022- 1 september 2024, halftijds). Dit gesprek dat geleid wordt door de president van de Lutherse Synode, Andreas Wöhle, begint om 12.00 uur en duurt tot uiterlijk 14.00 uur. 

   

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

   

  Volgende diensten 

  • 24 december, Kerstavond, Seht!, een Duitstalige dienst om 17.00 uur in de Duitse kerk aan de ’s Gravendijkwal

  • 25 december, Kerstmorgen, Vreugde voor de wereld, samen met de Duitse gemeente, viering Heilig Avondmaal, met medewerking van de AndreasCantorij en instrumentalisten; onder andere de cantate van D. Buxtehude In Dulci Jubilo

  (de Duitse predikant is ziek, Martin van Wijngaarden zal in beide diensten alleen voorgaan)

  • 1 januari, Naamgeving van Christus, viering Heilig Avondmaal, Martin van Wijngaarden met medewerking van leden van de AndreasCantorij. Onder andere klinkt de lofzang van Simeon in een zetting voor sopraan, fluit en orgel van G. Burgon, nadien nieuwjaarsreceptie

   

  En:

  26 december, 17.00 uur Tweede Kerstdag

  • Een gezellige kerstmaaltijd, aanmelding bij de pastorie. Niemand hoeft met Kerst alleen te zitten, ook voor vervoer kan gezorgd worden!

   

Pagina's