Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 5 feb 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Zeventigste dag voor Pasen

   

  5 februari 2023

   

   

     

   

   Welkom in deze dienst die al naar Pasen in de verte aftelt, 

  nog zeventig dagen.

   

  In deze Avondmaalsdienst  lezen we het verhaal van de werkers in de wijngaard. Ongeacht het aantal uren inzet was voor iedereen de uitbetaling gelijk. De gedachte erachter betrof geen som, maar meer: 

  Genade = Genade! 

   

  Voor de Dienst

                Orgelspel D. Buxtehude zondagslied 966 BUXWV 218 

  Es ist das Heil uns kommen her

   

  Klokluiden 

  Lied 275: 1, 2 en 4

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, uit psalm 18

           v: In mijn nood riep ik tot de Heer, 

  ik schreeuwde naar mijn God om hulp. 

  In zijn paleis hoorde hij mijn stem,

          a: mijn roepen bereikte zijn oren.

   

          v: Ik heb u lief, Heer, mijn sterkte,

          a: Heer, mijn rots,

          v: mijn vesting, mijn bevrijder,

          a: God, mijn steenrots, 

          v: bij U kan ik schuilen,

          a: mijn schild,

          v: kracht die mij redt, mijn burcht.

          a: U bent de redder van het vertrapte volk,

          v: wie zich hoog wanen, brengt u ten val.

          a: U bent het die mijn lamp doet schijnen,

          v: U, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis.

   

          a: In mijn nood riep ik tot de Heer, 

  ik schreeuwde naar mijn God om hulp. 

  In zijn paleis hoorde hij mijn stem,

  mijn roepen bereikte zijn oren.

   

      Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie

                  

    Gloria: 

           

   

  Groet

   

    

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen 

   

  Zondagslied 966: 1, 2, 3 en 4

   

  Eerste lezing Maleachi 3:7-9 en 16-22

   

  Aankondiging van het Evangelie (blijft u zitten)

  Psalmwoord Halleluja. God is koning, laat de aarde juichen, 

  Laat vreugde heersen van kunst tot kust. Halleluja.

  en

   

   

  Evangelielezing Matteus  20:1-16a 

  in combinatie met Lied 5 uit Zingend geloven

  (op de melodie van lied 543)

   

  Bijbelverzen 1-3

  Couplet 1

  Die vroeg zijn aangeworven, van die wordt veel gevraagd: 

  zij zwoegen van de morgen tot midden in de nacht. 

  Die later zijn gekomen, die krijgen veel te veel, 

  ze vragen met de vromen een evenredig deel. 

   

  Bijbelverzen 4-5

   

  Couplet 2 

  De vroegen zijn de vroeden, de pioniers van ouds,

  die God reeds vroeg ontmoetten; zijn stem is hun vertrouwd.

  Die later zijn gekomen, die krijgen evenveel,

  de daders en de dromers een evenredig deel.

   

  Bijbelverzen 6-8

   

  Couplet 3 en 4

  De werkers van het elfde, het late avonduur,

  die krijgen toch hetzelfde als iedere pionier.

  Die later zijn gekomen, zij krijgen evenveel,

  de oudsten of de jongsten: een evenredig deel.

   

  Wat is er niet verdragen? Wat is er niet geduld?

  De hitte van de dagen, de wroeging van de schuld.

  Die later zijn gekomen, verwachten evenveel,

  zij laten het zich lonen met evenredig deel.

   

  Bijbelverzen 9-12

   

  Couplet 5 en 6

  De dag is haast gestorven, de as bedekt met vuur;

  de nacht verwekt de morgen, en wij, wij staan te huur.

  Die later zijn gekomen, die krijgen evenveel,

  de slimmen en de slomen, een evenredig deel.

   

  Wij hebben lang gezwegen, wij vragen uit één mond,

  geef ons het loon des levens, geef ons de volle pond!

  Die later zijn gekomen, die geeft hij evenveel,

  die slapen en die sloven, een evenredig deel.

   

  Bijbelverzen 13-16

   

  Couplet 7

  De alleroudste ouder, het allerjongste kind,

  zij krijgen Gods genade, dat is het volle loon.

  Die later zijn gekomen, die krijgen evenveel,

  genade zal hun lonen, een evenredig deel.

    

  Verkondiging 

   

  Lied   361

   

  viering Heilig Avondmaal

   

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens klavecimbelspel BWV 825 Partita I I. Praeludium  

   

  Gebed over de gaven

   

   

        Voorbeden met de gezongen acclamatie:

   

  Stil gebed

    prefatie

  lofprijzing

  Heilig

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lam Gods

   

  Uitdeling

  Tijdens de uitdeling klinkt orgelspel:

  J.G. Walther Variaties over Schmücke dich o liebe Seele

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

  Dankzegging

         

   

  Lied 967: 1, 2, 6 en 7

   

  Wek de dode christenheid uit haar zelfverzekerdheid;

  zend uw stralen overal, dat de aarde U loven zal.

  Erbarm U, Heer.

   

  Laat ons zo uw heerlijkheid zien in deze donk're tijd,

  opdat wij nu en voortaan trouw U ter beschikking staan.

  Erbarm U, Heer.

   

  Alle eer en macht en kracht worde, Heer, U toegebracht;

  heel de mensheid stemme saam in de drieklank van uw naam. Erbarm U, Heer.

   

  V: zegen

  A:

   

   

   

  orgelnaspel: J.P Kellner Was Gott tut, das ist wohl getan

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lector: Dorine de Koning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Jaco Boersma

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

  Illustratie: chistianitymalaysia

   

  Na de dienst 

   

  Is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

   

 • 31 jan 2023 - 13:00

   

  Trouwdienst van

   

  Erik en Marjolein Kroesbergen

   

   

  Op dinsdag 31 januari om 13.00 uur 

  in de Lutherse Andreaskerk te Rotterdam

   

  Voorbereiding 

  orgelspel

   

  klokluiden en binnenkomst bruidspaar

   

  Zingen lied 275

   

  Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

  niet hoog en breed van ons vandaan. 

  Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

  dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

   

  Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

  en niemand heeft U ooit gezien. 

  Maar wij vermoeden en geloven 

  dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

   

  Gij zijt in alles diep verscholen, 

  in al wat leeft en zich ontvouwt. 

  Maar in de mensen wilt Gij wonen 

  met hart en ziel aan ons getrouwd. 

   

   

  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

  waar ook ter wereld mensen zijn. 

  Blijf zo genadig met ons bezig, 

  tot wij in U volkomen zijn.

   

  Welkom en voorbereiding

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

   

  roep om erbarmen

   

  Kyrieimage.png

    

   

  gloriaimage.png

   

       

   

  groet

   

            image.png

   

  openingsgebed

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Zingen 103a: 1 

   

  Eerste lezing door Celeste

  ‘menselijke verbondenheid’ 

  Tobias 8:4-8

  Toen stond Tobias van het bed overeind en zei tegen Sara: 'Laten we bidden dat de Heer zich over ons ontfermt en ons beschermt.' Ook zij stond op en zij baden samen om ontferming en bescherming. Tobias bad: 'Gezegend bent U, God van onze voorouders geprezen zij uw naam in alle eeuwigheid. Laat de hemel en heel uw schepping U voor eeuwig en altijd prijzen. Gij hebt Adam gemaakt en hem zijn vrouw Eva als helper en metgezel gegeven en uit hen is heel het menselijk geslacht voortgekomen. U hebt gezegd: Het is niet goed dat de mens alleen is; ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Ik zeg u dat ik deze vrouw niet uit begeerte heb getrouwd, maar omdat ik trouw aan uw wet wil zijn. Toon ons uw barmhartigheid en mogen wij samen oud worden.' Hierop zeiden zij gezamenlijk: ‘Amen, amen’.

   

  Zingen 103a: 3

  De Heer is als een vader,

  die voor zijn kinderen 't beste wil;

  wie Hem vertrouwend naad'ren,

  die geeft Hij rust, die maakt Hij stil.

  Hij immers kent ons broze

  bestaan, want stof zijn wij,

  een teer geluk, als rozen

  zo schoon, zo snel voorbij;

  als gras zijn wij, als blaren,

  wanneer de najaarswind

  door 's levens boom komt varen,

  wie is er die ze vindt?

   

  Evangelielezing ‘goddelijke verbondenheid’

  Johannes 15: 9-17 (staande)

  Lofzang

  alofziju.png

   

  Zingen 970

   

  Ranken zijn er vele, één is de stam,

  wijnstok van het leven,

  ranken zijn er vele, één is de stam,

  wij zijn één in Christus.

   

  Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,

  Geest van Jezus Christus,

  gaven schonk Hij vele, één is de Geest,

  wij zijn één in Christus.

   

  Velen mogen dienen als onze Heer,

  Hij wast onze voeten,

  velen mogen dienen als onze Heer,

  wij zijn één in Christus.

   

  Leden zijn er vele, één is zijn kerk,

  wij zijn Christus’ lichaam,

  leden zijn er vele, één is zijn kerk,

  wij zijn één in Christus.

   

  Preek

   

  trouwbeloven

   

  Zingen 868

   

  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

  heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.

  Hij die u leidt,

  zodat uw hart zich verblijdt,

  Hij heeft zijn woord u gegeven.

   

  Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,

  lof zij de hemelse liefde die over ons regent.

  Denk elke dag

  aan wat zijn almacht vermag,

  die u met liefde bejegent.

   

   trouwbeloften van

   

  Hendrik Gerrit Wouter Kroesbergen

  Marjolein Theodora Maria Kroesbergen-Both

   

  vragen

  ringen aangereikt door Ellenora

  zegen

   

  zingen Lied 791

  Liefde die ons hebt geschapen,

  vonk waarmee Gij zelf ons raakt,

  alles overwinnend wapen,

  laatste woord dat vrede maakt.

   

  Liefde luidt de Naam der namen,

  waar­mee Gij U kennen laat.

  Liefde vraagt om ja en amen,

  ziel en zinnen metterdaad.

   

  Liefde waagt zich­zelf te geven,

  ademt op van goede trouw.

  Liefde houdt ons in het leven,

  daarop hebt Gij ons gebouwd.

   

  Liefde laat zich voluit schenken,

  als de allerbeste wijn.

  Liefde blijft het feest gedenken,

  waarop wij Uw gasten zijn.

   

  Liefde boven alle liefde,

  die zich als de hemel welft,

  over ons: wil ons genezen,

  Bron van liefde, Liefde zelf.

   

  gebeden

   

  collecte Stichting hulphond Nederland

  tevens orgelspel door de vader van de bruid: Jan Both

   

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  image.png

   

  Stil gebed 

   

  Onze Vader

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.

  doxologie-onzevader.png

   

  wegzending en zegen

   

  Zingen Lied 416

  Ga met God en Hij zal met je zijn:

  bij gevaar, in bange tijden,

  over jou zijn vleugels spreiden.

  Ga met God en Hij zal met je zijn.

  Ga met God en Hij zal met je zijn:

  in zijn liefde je bewaren,

  in de dood je leven sparen.

  Ga met God en Hij zal met je zijn.

   

  Ga met God en Hij zal met je zijn,

  tot wij weer elkaar ontmoeten,

  in zijn naam elkaar begroeten.

  Ga met God en Hij zal met je zijn.

   

  Zegen

  Gemeente: image.png

   

   

   

  Orgelnaspel

  Tevens mogelijkheid tot feliciteren bij de kansel

  Na de dienst is er koffie met wat lekkers in de paardenkamer

   

  In deze dienst

  Voorganger Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid Nel Merks - Knetsch

  Organist Niels Jan van der Hoek

  Koster Greet Postema – van den Berg

   

 • 29 jan 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de laatste zondag na Epifanie

   

                                                29 januari 2023

   

  Afbeelding met tekst, boek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

   

  Welkom in deze dienst op de laatste zondag na Epifanie. Driekoningen (6 januari) heet ook het feest van de Verschijning (Epifanie) van Christus. De weken daaropvolgend blijkt hoe die Verschijning verder vorm krijgt. Deze zondagmorgen staan we stil bij de verschijning op de berg Tabor. De liturgische kleur is voor de laatste week wit.

   

  Voor de Dienst

           Orgelspel         Trio in C, J.S.Bach (BWV 585)

  Klokluiden 

  Lied  150: 1 en 2

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, uit psalm 145:

  V: Schittering is er als zonlicht, 

          stralen komen uit zijn hand, 

  A: waarin zijn kracht verborgen is 

   

  V: U, mijn God en koning, wil ik roemen,

  A: uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

  V: Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,

  A: uw naam loven tot in eeuwigheid.

  V: Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,

  A: laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,

  V: ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

  A: Laten zij getuigen van uw geduchte daden,

  V: ook ik wil van uw grootheid vertellen.

  A: Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,

  V: uw gerechtigheid luid bezingen.

   

  A: Schittering is er als zonlicht, 

          stralen komen uit zijn hand, 

          waarin zijn kracht verborgen is.

   

   

      Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie

               

    

    Gloria: 

         

   

     

  Groet

   

    

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Lied 518: 1, 6 en 7

   

  Gesprek met de kinderen 

   

  Zondagslied 517

   

  Eerste lezing Exodus 3: 1-6

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord In de wijsheid schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. Halleluja!

   

  Evangelielezing Matteüs 17:1-8

  Lofzang        

    

  Lied  527: 1, 2 en 5

   

  Verkondiging 

   

  Lied  906: 1, 5 en 6

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en ondertussen klinkt muziek: Träumerei, R. Schumann

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

     

  Stil gebed 

  en:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

         

   

  Lied (staande) 418: 1, 2 en 3

   

  V: zegen

  A:

   

  _____________________________________________________________

   

  Orgelnaspel: BWV 547 praeludium in C

   

  Voorganger: Elsa Aarsen-Schiering

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lector: Evelien Haas

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

  Illustratie: Icoon uit eigen bezit

   

  Na de dienst 

  Is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 • 22 jan 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Derde zondag na Epifanie

   

  22 januari 2023

   

     

   

   Welkom in deze dienst op de derde zondag na Epifanie. Driekoningen (6 januari) heet ook het feest van de Verschijning (Epifanie) van Christus. De weken daaropvolgend blijkt hoe die Verschijning verder vorm krijgt.

   

  Deze zondagmorgen staan we stil bij een van de eerste genezingen door Christus. Zonder dat Christus met een romeinse legeraanvoerder mee hoefde te gaan, werd een kind dat onder diens zorg stond genezen. Dat het een romein was, dat er afstand tot de zieke was; het maakte allemaal niets uit: Christus’ genezend woord, zijn zeggenschap stijgt boven al het aardse denken uit! 

  Voor de Dienst

                Orgelspel BWV 620 Christus der uns selig macht 

  J.G. Walther Christus der uns selig macht

  Klokluiden 

  Lied 280: 1, 5, 6 en 7

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, uit psalm 67:

  V: Loof de HEER, alle volken, 

  prijs hem, alle naties: 

  A: zijn liefde voor ons is overstelpend, 

  eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

   

  V: God, wees ons genadig en zegen ons, 

  laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, 

  A: dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

  in heel de wereld uw reddende kracht. 

  V: Dat de volken u loven, God, 

  A: dat alle volken u loven. 

  V: Moge God ons blijven zegenen, 

  A: zodat men ontzag voor hem heeft

  V: tot aan de einden der aarde. 

   

  A: Loof de HEER, alle volken, 

  prijs hem, alle naties: 

  zijn liefde voor ons is overstelpend, 

  eeuwig duurt de trouw van de HEER. 

   

   

      Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie

               

    

    Gloria: 

         

   

     

  Groet

   

    

     Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Lied 117a

   

  Gesprek met de kinderen 

   

  Zondagslied 837 

  (slechts ter vergelijking tekst uit LvK)

   

  Meester, men zoekt U wijd en zijd,

  komend langs velerlei wegen.

  Oud'ren gaan rustig welbereid

  jongeren aarz'lend U tegen.

  Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,

  eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,

  hunkerend naar uwe zegen.

   

  Arts aller zielen, 't is genoeg,

  als Gij ons neemt in uw hoede.

  Heel toch de wond, die 't leven sloeg,

  laat ons niet hoop'loos verbloeden.

  Spreek slechts een woord, een woord met macht,

  dan krijgt ons leven nieuwe kracht.

  Spreek, dan keert alles ten goede.

   

  Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg,

  twijfel en angst ons benauwen.

  Van uw belofte zelf de borg,

  schraagt Gij ons wank'lend vertrouwen.

  Licht wordt ons levens doel en grond,

  als Ge ons vergunt de zaal'ge stond,

  dat wij uw aanschijn aanschouwen.

   

  Heer, onze mond heeft U gesmaad,

  toch heeft ons hart U gebeden.

  Wijzen der wereld zag men laat

  heim'lijk uw drempel betreden.

  Hoogmoed, die voor geen wet zich buigt,

  heeft door uw ootmoed overtuigd,

  U als zijn meester beleden.

   

  Opperste Leidsman, geef ons raad,

  wij zijn door tweedracht gescheiden.

  Opstand der zinnen, twijfel, haat,

  maken ons zwak in het strijden.

  Stralende held, breng ons weer saam,

  ga voor ons uit, uw grote naam

  zal tot de zege ons leiden.

   

  Koning, verheugd geloven wij

  wat uw getuigen verkonden:

  slechts onder uwe heerschappij

  heeft ons hart vrede gevonden.

  Daarom zoekt U elk mensenkind;

  zoek, Herder, mij, opdat ik vind;

  anders zo ga ik te gronde.

   

  Eerste lezing 2 Koningen 5:1-14

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord Halleluja. God is koning, laat de aarde juichen, 

  Laat vreugde heersen van kunst tot kust. Halleluja.

  en

   

  Evangelielezing Matteüs 8:5-13 

  Lofzang        

    

  Lied   316

   

  Verkondiging 

   

  Lied   534  

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en ondertussen klinkt muziek:

  P. Hindemith - Sonate II “Langsam”

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed 

  en:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

         

   

  Lied (staande) 326: 1, 2, 3 en 6

   

  V: zegen

  A:

   

   

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks - Knetsch

  Lector: Hellen Blanca

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Sheila Lont

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

  Illustratie: Paolo Veronese

   

  Na de dienst 

  Orgelnaspel: R. Schumann - Op. 56/2 “Mit innigen Ausdruck”

  Is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 • 15 jan 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de Tweede zondag na Epifanie

   

  15 januari 2023

   

   

   Welkom op deze tweede zondag na Epifanie. Driekoningen (6 januari) was het feest van de Verschijning (Epifanie) van Christus. De weken daaropvolgend blijkt hoe die Verschijning verder vorm krijgt.

   

  Deze zondagmorgen staan we stil bij het zogenaamde eerste wonder van Christus. Water werd wijn in Kana. En de voortzetting van dat feest overstijgt Kana. Het werd anders: Christus werd degene die vervolgens uitnodigt om zijn feest van heil te vieren en dat stijgt boven aardse bruiloften uit! 

  In Liedboek 2013 staan enige liederen (over ‘delende liefde’ en ‘genade’) die de Johannestekst met nieuwe woorden helpen uitleggen.

   

   

  Voor de Dienst

                Orgelspel Praeludium in G (BWV 568) – J.S. Bach

  Klokluiden 

  Lied 283

   

  Voorbereiding

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm uit psalm 66

  v: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen. 

   

  v: Heel de aarde, juich voor God, 

  a: bezing de eer van zijn naam

  breng Hem eer en lof,

  v: kom en zie de wreken van God.

  a: Zijn daden vervullen de mens met ontzag,

  v: God heeft mij gehoord 

  Hij heeft geluisterd naar mijn gebed.

  a: Geprezen zij God,

  Hij heeft mijn gebed niet afgewezen,

  v: mij zijn trouw niet geweigerd.

  a: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, 

  uw naam bezingen.

   

   

  Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

      Kyrie

               

      Gloria: 

         

   

     Groet

   

    

   Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Lied 525

  Gesprek met de kinderen 

  Zondagslied 526: 1 en 3 

  Eerste lezing Romeinen 4:1-8

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord Halleluja. Looft God al zijn herauten, 

  looft God heel zijn engelenmacht,. Halleluja.

  en

   

  Evangelielezing Johannes 2:1-11 

  Lofzang

    

  Lied 791: 1, 3 en 5

  Verkondiging 

  Lied 916

   

  Gebeden en zegen 

   

  Collecte en ondertussen klinkt muziek:

  Improvisatie 

  Gebed over de gaven, voorbeden met de gezongen acclamatie:

  Stil gebed en:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

         

   

  Lied (staande) 353

   

  V: zegen

  A:

   

  Orgelnaspel: Fuga in g (BWV 578) – J.S. Bach

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld- Dettmeijer

  Lector: Rudi Ruijgendijk

  Kinderkerk: Marjolijn Kroesbergen - Both

  Organist: Gerard van der Zijden

  Camerabediening: Mies de Vries- Langelaar

  Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

  Illustratie: Giotto

   

  Na de dienst is er koffie en thee!

  M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

Pagina's