Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 9 okt 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor 

  de zeventiende zondag na Trinitatis

  9 oktober 2022

   

  http://www.kinderdienst.nl/illus/vluchteling.gif

   

  In deze dienst horen we dat je bescheiden moet zijn in je relatie met 

  God. Kom hogerop, zegt God dan. Tegen de achtergrond van het 

  huidige vluchtelingenprobleem klinkt die tekst opeens heel anders!

   

  De liederen zijn wat lang, maar in verband met de doorlopende 

  teksten zou het jammer zijn om erin te knippen.

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Wer nur den lieben Gott laßt walten 

  Straf mich nicht in deinem Zorn, 

  G.A. Homilius

  Klokluiden

  Lied 713 (zondagslied)

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

      

  Ingangspsalm, delen uit psalm 84

  Antifoon:

  v: God ons schild, zie naar ons om,

  a: sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

  Psalm:

  v: Hoe lieflijk is uw woning,

  a: Heer van de hemelse machten.

  v: van verlangen smacht mijn ziel

  a: naar de voorhoven van de Heer.

  v: Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

  a: Gelukkig wie wonen in uw huis,

  v: gedurig mogen zij U loven.

  a: Want God, de Heer, is een zon en een schild

  v: Genade en glorie schenkt de Heer, 

  a: zijn weldaden weigert hij niet 

  v: aan wie onbevangen op weg gaan.

  Allen herhalen de antifoon: 

  a: God ons schild, zie naar ons om,

      sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

   

           

  Kyrie 

  V: Kyriegebed.

   

       Gloria 

   

    

   

   

  Groet

  Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen. 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zingen Lied 321

   

  Eerste lezing: Efeziërs 4:1-6

   

  V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

  V: Wie de Heer vrezen, vertrouw op de Heer – 

  hun hulp is Hij en hun schild. Halleluja.

  A:

   

  Evangelielezing: Lucas 14:1-14 

  A: 

   

  Lied 990

   

  Verkondiging

   

  Lied 718

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte

  tevens orgelspel sonate in c, D. Cimarosa 

   

  Voorbeden met de acclamatie:

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Voor de zegen: lied 791

   

      V: In ons hart en in ons huis 

  A: de zegen van God 

  V: in ons komen en ons gaan 

  A: de vrede van God 

  V: in ons leven, op onze zoektocht 

  A: de liefde van God 

  V: bij het einde, nieuw begin 

  A: de armen van God om ons te ontvangen, 

  thuis te brengen. Amen

   

  V: zegen

  A:

   

  Orgelnaspel   Fantasia in d, M. Weckman

      

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector: Andries Ponsteen

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via 

  www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Op vrijdag 21 oktober is er om 18.00 uur weer een maaltijdgroep: Zwaan-

  schuif-aan. Dan worden ook de lezingen van de Hervormingsdagdienst 

  voorbesproken. Opgave bij Annie Ruizeveld de Winter.

  Op zondag 30 oktober vieren we samen met de Scandinavische kerken en de 

  Duitse gemeente voor de 40ste keer gezamenlijk Hervormingsdag. 

  Aanvang op de ‘gewone tijd’ om 10.30 uur in deze kerk.

  Op maandag 31 oktober is de jaarlijkse Hervormingsdaglezing, 

  van 19.30 tot 21.30 uur. Zie ook de affiches. 

   

   

 • 2 okt 2022 - 10:30

    Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Orde van dienst 

  voor de Zestiende zondag na Trinitatis 

  2 oktober 2022 

   

   

  Vandaag wordt in deze Avondmaalsdienst 

  Andre Tieleman gedoopt op belijdenis. 

  Dat is een feest dat zich mag spiegelen aan de blijde boodschap uit het evangelie: dat God  zorgen van mensen serieus neemt en zelfs in Zijn hand neemt, zoals het lied van de lutherse theoloog en dichter Wonno Bleij zingt.

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel: BWV 655 Schmücke dich, o liebe Seele 

  Klokluiden

  Lied 287

   

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, uit psalm 86

  v: Wees mij genadig, Heer,  

      heel de dag roep ik tot U. 

  U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, 

  a: uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

  v: U, Heer, mijn God, 

  a: zal ik loven met heel mijn hart, 

  v:    uw naam voor eeuwig prijzen.

  a:    Want U toont mij uw grote trouw, 

  v:    U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. 

  a:    U, Heer, bent een God 

  v:    die liefdevol is en genadig, 

  a:    geduldig, trouw en waarachtig. 

  v:    Keer U tot mij en wees mij genadig.

   

  a:    Wees mij genadig, Heer,  

         heel de dag roep ik tot U. 

         U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, 

         uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

   

   Kyrie 

  Na de Kyrie-oproep

  Gloria

          Groet

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Zondagslied 103a

  Gesprek met de kinderen

  Epistel gezongen in de vorm van Lied 841

  Aankondiging van het evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. God heeft zijn volk verlossing gebracht, 

  Voor eeuwig zijn verbond ingesteld,  

  Heilig en ontzagwekkend is Gods naam. Halleluja.

   en

   

  Lezing Mattheus 6:24-34

  Lofzang

  Lied In Gods hand geborgen (Wonno Bleij)

   

  uit de bundel: Ook in het vuur is Hij nabij 

      

  Verkondiging   

   

       Lied 718

   

  Doop op belijdenis 

  Inleidingsvragen aan allen (allen staan)

  Ik vraag aan u allen 

  en in het bijzonder aan André die vandaag 

  belijdenis van zijn geloof aflegt en gedoopt wordt:

   

  Wilt u de HEER uw God dienen

  en naar zijn stem alleen horen?

  Ja, dat wil ik.

  Wilt u zich verzetten tegen alle machten

  die als goden over ons willen heersen?

  Ja, dat wil ik.

  Wilt u ieder slavenjuk afwerpen

  en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

  Ja, dat wil ik.

  Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,

  Schepper van hemel en aarde?

  Ja, ik geloof.

  Gelooft u in Jezus Christus,

  zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

  die ontvangen is van de heilige Geest,

  geboren uit de maagd Maria,

  die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

  is gekruisigd, gestorven en begraven,

  neergedaald ter helle,

  op de derde dag opgestaan van de doden,

  opgevaren naar de hemel,

  en zit aan de rechterhand van God,

  de almachtige Vader,

  vanwaar Hij komen zal om te oordelen

  de levenden en de doden?

  Ja, ik geloof.

  Gelooft u in de heilige Geest;

  gelooft u de heilige katholieke Kerk,

  de gemeenschap der heiligen;

  de vergeving van de zonden,

  de opstanding des vleses,

  en het eeuwige leven?

  Ja, ik geloof. (Allen gaan zitten) 

   

  Belijdenisvragen

  Gebed 

  Zegen voor Andre Tieleman 

   

  Inleiding op de doop

  Doopvragen 

  Doopgebed 

  Doop van Andre Tieleman

  Vraag aan de gemeente 

   

  Lied 345 tevens collecte.

  Viering Heilig Avondmaal

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de acclamatie

  Stil gebed

  prefatie

   

  Lofprijzing  

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Agnus Dei

   

  Uitdeling

   

  Tijdens de uitdeling klinkt Musica sub communione (kleine orgel)

  J.G. Walther, variaties over Schmücke dich o liebe Seele 

   

  Vredegroet

  V: de Vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  wegzending en zegen 

  Lied voor de zegen (staande) 910

   

   

  2  

  Goddank, wij overdenken 't geheim van onze Heer,

  het heil dat Hij wil schenken, dat nieuw is altijd weer.

  Bevrijd van onze zorgen begroeten wij de dag

  en vrezen niet de morgen, wat hij ook brengen mag.

   
   
   
   
   
   
   

   

  3  

  Hij die met heerlijkheden de leliën bekleedt,

  zal ook zijn kind’ren kleden, Hij kent ons lief en leed.

  Geen schepsel wordt vergeten, Hij houdt het al in stand,

  die vogels geeft te eten, Hij voedt ons uit zijn hand.

   
   
   
   
   
   
   

   

  4  

  Al zal geen wijnstok dragen, geen vijgenboom zijn vrucht,

  al ligt het veld te klagen onder een lege lucht,

  God doet zijn hand toch open, zijn lof krijgt stem in mij.

  Daar ik op Hem mag hopen, ben ik alleen maar blij.

   
   
   
   
   
   
   

   

  Wegzending

  Zegen

  A:  

   

   

       Bij de kansel kunt u André feliciteren

   

  Orgelspel: Heb dank o God van alle leven

   

  Voorganger:   Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Hellen Blanca 

  Lezingen door: Sheila Lont

  Camerabediening: Jaco Boersma 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema 

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

  Volgende week is de voorganger Erna van Wijngaarden-Raben.

 • 25 sep 2022 - 10:30

    Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de Vijftiende zondag na Trinitatis 

  25 september 2022 

   

   

  Hoe doen we ‘goed’, wanneer is ons handelen ‘goed’? En wat maakt dat ‘goede handelen’ dan van ons? Heiligen? 

  Vandaag denken we daar over na, o.a. aan de hand van Paulus. Het lied na de preek echoot dat.

   

  Voorbereiding 

  Klavecimbelspel: 

  zetting en variatie Nun freut euch, lieben Christen G’mein 

  Klokluiden

  Lied 280: 1, 2, 3 en 5

   

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, psalm 119b 

   

  Kyrie 

  Na de Kyrie-oproep

  Gloria

          Groet

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 225

  Eerste lezing 1 Korintiërs 1:1-9

  Aankondiging van het evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. Geducht is de Heer, de Allerhoogste,

  machtige koning van hel de aarde. Halleluja.

   en

   

  Lezing Mattheus 25: 34b-36

  Lofzang

  Lied 721

       Verkondiging   

       Lied 970

   

  Gebeden en zegen

  Collecte

  Tevens orgelspel: BWV 825 Partita I I. Preludium

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de acclamatie

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Lied voor de zegen (staande) 326

  Zegen

  A:  

   

  Orgelspel: J.G. Walther Lobt Gott ihr Christen, allzugleich

   

  Voorganger:   Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  Lezingen door: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries Camerabediening: Sheila Lont 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema 

  Illustratie: ‘Símbolo  del Espíritu Santo y personas‘

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

 • 20 sep 2022 - 10:15

   

  Liturgie

  bij het afscheid van

   

  Willempje Alewijn-Deijbel

  -Willy-

   

  16 juli 1930 – 14 september 2022

   

   

  20 september 2022

   

  in de

  lutherse Andreaskerk

   

  Orgelspel Midden in de dood zijn wij in het leven (LB 566)

   

  Opening en welkom

   

  Kyriegebed 

   

  Kyrie-lied 547: 1, 2, 3 en 5

    

   

  2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 

  dat de lieve vrede ons bewaren zal. Refrein.

   

  3. want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 

  maar de hemel draagt ons op de adem Gods. Refrein. 

   

  5.want de aarde jaagt ons naar de diepte toe, 

  maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. Refr.

   

  In memoriam door Annemarie, dochter

   

  Zingen Lied 942: 1 en 2

   

   

  2.Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 

  ik ben gevangen in mijn onvermogen.

  Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,

  zult Gij mij bergen in uw mededogen?

  Mag ik nog levend wonen in uw land, 

  mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

   

  Gedicht door Marjolein, dochter

   

  Zingen: 3.Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

  dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

  Open die wereld die geen einde heeft, 

  wil alle liefde aan uw mens besteden. 

  Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

  Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

   

  Bijbellezing Romeinen 8: 31-39 (trouwtekst)

 • 18 sep 2022 - 10:30

    Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de Veertiende zondag na Trinitatis 

  18 september 2022 

   

   

  Vandaag staan we stil bij ‘belijden van de kerk’. Hoe geven we invulling aan hoe wij kerk zijn, wat is de bodem van het belijden waar wij steun op zoeken. We lezen in de Bijbel en dan? We denken daarover na aan de hand van (belijdende) liederen. Daarbij klinkt onder meer de versie van de geloofsbelijdenis zoals Luther die voorstond (341). Maar ook klinkt een belijdend lied uit de Noordse traditie (970).

  Voorbereiding 

   

  Klavecimbelspel G. Böhm Wer nur den lieben Gott laßt walten.

   

  Klokluiden

  Hier vraagt God ons Hem toegewijd te wezen,

  het boek des levens op te slaan,

  zijn heilig woord te lezen en te verstaan.

   

  Hier mogen wij de kinderen laten dopen

  en zelf weer worden als en kind

  met onze harten open en welgezind.

   

  Hier noodt God ons met uitgestrekte armen

  om gasten aan zijn dis te zijn

  en schenkt ons in zijn erbarmen ons brood en wijn.

   

  Hier zingen wij de zalige gezangen.

  Hij is ons zongen zeer nabij.

  Ons eeuwige verlangen verzadigt Hij.

   

  Hier mogen wij elkaar als mens ontmoeten

  en allen samen groot en klein

  als heiligen begroeten zoals wij zijn. 

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, psalm 84 (delen)

   

  V: God, ons schild, zie naar ons om.

  Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 

  A: Beter één dag in uw voorhoven

  dan duizend daarbuiten. 

   

  V: Hoe lieflijk is uw woning,

  HEER van de hemelse machten

  A: Van verlangen smacht mijn ziel

  naar de voorhoven van de Heer.

  V: Mijn hart en mijn lijf roepen

  Om de levende God.

  A Gelukkig wie wonen in uw huis,

  Gedurig zullen zij u loven.

  V: Want God de HEER is een zon en schild,

  A: Genade en glorie geeft de HEER;

  V: Zijn weldaden onthoudt Hij niet 

  aan wie onbevangen op weg gaan.

   

  A: God, ons schild, zie naar ons om.

  Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 

  Beter één dag in uw voorhoven

  dan duizend daarbuiten.

   

   

  Kyrie 

  Na de Kyrie-oproep

   

   

  Gloria

   

          Groet

   

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied 146a : 1, 2 en 4

  Eerste lezing Galaten 5: 16-24

    Lied 341

  Aankondiging van het evangelie (staan)

  Psalmwoord:

  Halleluja. Wie lof offeren, eren Mij 

  en banen de weg, dat ik hen Gods heil doe zien. Halleluja.

   en

   

  Lezing Lucas 17:11-19

  Lofzang

   

    Lied 344

   

       Verkondiging   

   

       Lied 970

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte

  Tevens orgelspel: J.S. Bach preludium in C 

  (Wohltemperierte Klavier BWV 846)

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de acclamatie

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied voor de zegen (staande) 696: 1, 2 en 4

   

  Zegen

  A:  

   

  Orgelspel: Uitleidend:  BuxWV 186 Erhalt uns Herr bei Deinem Wort

   

  Voorganger:   Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Ann Lemmers

  Lezingen door: Arnold Filius

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema 

  Illustratie: WoordWolk 

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

  - om ongeveer 12.00 uur: verzamelen de catechisanten zich in de kerkenraadskamer

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

Pagina's